English
 
  Početna > Doga?aji > Klikni ka Evropi > Me?unarodna konferencija: e-Inkluzija
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Me?unarodna konferencija
Agenda konferencije
Predavaei na konferenciji
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMre?a
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

EU flag

U okviru projekta "Jaeanje dijaloga izme?u civilnog dru1tva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Dijalog logo
 
Microsoft logo
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Medunarodna mre?a pomoai IAN iz Beograda u saradnji sa 1panskom nevladinom organizacijom Espalai organizovala je 24. i 25. maja konferenciju posveaenu e-inkluziji pod nazivom "Klikni ka Evropi". Cilj ove konferencije bio je promovisanje i doprino1enje digitalnoj inkluziji ljudi (pre svega ranjivih grupa), preduzeaa i zajednica u Srbiji.


Prvog dana konferencije gosti su imali priliku da euju kakva je trenutna situacija po pitanju digitalne pismenosti u Cpaniji, Litvaniji, Nemaekoj, Hrvatskoj i Srbiji.

Tako su se okupljeni najpre upoznali sa situacijom Srbije koju je iznela dr?avna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matia istieuai da je znaeaj digitalizacije pre svega u pristupu novim ekonomskim 1ansama i moguanostima obrazovanja. Tako?e, g?a Matia je predstavila i paket mera i projekata koje dr?ava sprovodi kako bi 1to br?e i 1to lak1e uhvatila korak sa svetom kada je u pitanju digitalna inkluzija, me?u kojima je posebno naglasila va?nost projekta "Digitalne 1kole" i "Bezbednost na internetu".  

Aktuelnu situaciju u Cpaniji predstavila je Almudena Garsija Padilja, koordinatorka strategije "Digitalni gra?anin", "Plan Avansa" pri Ministarstvu industrije, turizma i trgovine Republike Cpanije. Pribli?avanje informaciono-komunikacionih tehnologija je namenjeno svim slojevima stanovni1tva s posebnim naglaskom na stariju populaciju, stanovni1tvo u ruralnim oblastima, a istovremeno ne zaboravljajuai ni elanove dru1tva koji su na odslu?enju zatvorskih kazni. Garsija Padilja je istakla i znaeaj saradnje sa regionalnim vladama i nevladinim organizacijama, bez koje ne bi bilo moguae osnovati 3000 telecentra u Cpaniji i time znatno pobolj1ati kvalitet ?ivota stanovni1tva.


Da svetska ekonomska kriza ne zaobilazi ni Pirinejsko poluostrvo, potvrdio je Rikard Faura, 1ef sektora za informaciono dru1tvo. Ipak, Katalonija se trudi da isprati trendove koje Evropa nameae. Kao prioritet navodi se digitalna integracija svih gra?ana, a zatim i osposobljavanje 1irokopojasnog Interneta, kroz projekat "Otvorena mre?a", koji bi dodatno doprineo povezanosti stanovni1tva. Hose Manuel Peres iz 1panske organizacije Esplai prisutnima pribli?io rad mre?e "Red conecta".

Ispred Dru1tva za informatiku Srbije prisutnima se obratio Nikola Markovia koji je uputio na sve veai jaz izme?u stanovni1tva gradova i ruralnih oblasti, izmedu bogatih i siroma1nih. Osim 1to je izneo osnovne probleme koji spreeavaju digitalnu inkluziju, podsetio je i da je ulaganje u informacione tehnologije zapravo kapitalna investicija za Srbiju i njenu ekonomiju.

 

Jan Kliford, 1ef odseka za politiku i poslovni razvoj Velike Britanije, vrlo upeeatljivim izlaganjem je prisutnima ?eleo da uka?e koliki je zapravo znaeaj poznavanja kori1aenja raeunara i Interneta. Nastojeai da 1to bolje doeara njihovu va?nost u savremenom dru1tvu Jan je digitalnu inkluziju poistovetio sa ?ivotnim pitanje. "Being living means being online".

Situaciju u susednoj Hrvatskoj okupljeni su mogli da euju od Rarka Ei?mara, direktora Telecentra Zagreb. Medijska pismenost je ne1to 1to se nameae kao jedna od kljuenih kompetencija koja je potrebna svim gra?anima za aktivno ueestvovanje u dru1tvu znanja.


Prvi dan konferencije zatvoren je sesijom koja je bila posveaena otvaranjima novih telecentara, 1kola i biblioteka. Na ovu temu govorili su Dragana Milanovia, ispred Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, Kestutis Jasekivicijus, kao predstavnik Nacionalne biblioteke Litvanije, Mirko Markovia, predstavnik Biblioteke grada Beograda i Vird?inija Pareha Valina, menad?erka projekta iz Esplaija iz Cpanije.

Poeetak drugog dana konferencije bio je rezervisan za sesiju pod nazivom "Microsoft dan povezivanja sa organizacijama civilnog dru1tva". Marija Vujania, PR i Citizenship menad?er u Microsoftu, predstavila je na koji naein ova kompanija mo?e da omoguai organizacijama u nevladinom sektoru da ostvare svoj puni potencijal. Citizenship program je podr1ka lokalnim inovacijama i profesionalnom osna?ivanju NVO sektora kroz softverske donacije, tehnieku pomoa i online treninge. Predstavnici Microsofta istakli su dugogodi1nju uspe1nu saradnju sa IAN-om kroz obuke za nezaposlene, izbeglice, Rome i druge pripadnike ugro?enih grupa. Tako?e, nagla1en je znaeaj saradnje NVO sektora sa velikim kompanijama i otvorio diskusiju o moguaim donacijama i uslovima koji su neophodni za sprovodenje programa obuke.

U nastavku, gost iz Nemaeke, Sven Veber, projektni menad?er Fondacije digitalne moguanosti, predstavio je koncept digitalne inkluzije u Nemaakoj i istakao ulogu socijalnih radnika u obueavanju pripadnika rizienih grupa. To su ljudi koji su u stalnom kontaktu sa pripadnicima rizienih grupa, stoga treba iskoristiti njihov potencijal za dobre predavaee u programima digitalne inkluzije.

  O tome koliki je znaeaj obuke pripadnika romske populacije i o iskustvima koje Cpanija ima u sprovo?enju ovih programa me?u Romima govorio je Perdo Agilera Kortes. Naglasio je znaeaj obrazovanja ?ena i mladih u ovim zajednicama, koje predstavljaju glavnu pokretaeku snagu promena.
Ivana Vidakovia iz IAN-a ukazala je na psiholo1ke prednosti koje prate program obuke u kori1aenju informaciono-komunikacionih tehnologija. Ona je govoreai o edukaciji ?ena iz ugro?enih grupa istakla brojne prednosti koje su efekti ovih kurseva: usvajanje kompjuterskih znanja i ve1tina, poveaanje zapo1ljivosti, poveaanje prihoda, ali i razvijanje pozitivnog pona1anja, poveaanje samopouzdanja i bolja socijalizacija.

Usledila je sesija posveaena asistivnim tehnologijama koje su predstavljene kao podr1ka ukljueivanju osoba sa invaliditetom u svet IKT-a. Tamara Blagojevia, koordinatorka EHO Resurskong centra za osobe sa invaliditetom govorila je o kompjuterskim pomagalima za osobe sa invaliditetom. Predstavljen je i specijalni kompjuterski program namenjen radu sa slepim osobama kao i iskustva u dosada1njem radu 1kola za slepe i slabovide.

Na konferenciji se govorilo i o ulozi IKT u ?ivotu ?ena, kao i o znacaju njihove obuke u ovoj oblasti. Jasmina Stania, Pokrajinska sekretarka za rad i rodnu ravnopravnost, istakla je da afirmacija digitalne inkluzije treba da bude imperativ savremenog dru1tva, sredstvo rodne ravnopravnosti koje se koristi protiv socijalne iskljueenosti pripadnika ugro?enih populacija. Prisutnima se zatim obratila i Gordana Stankov Stojilovia iz IAN-a predstavljajuci dva projekta za nezaposlene i siroma1ne ?ene koji su sa uspehom sprovedeni u ovoj organizaciji.  

Poslednja sesija bila je posveaena znaeaju IKT za ruralno stanovni1tvo, jedne od ugro?enih grupa. Predstavljena su i diskutovana iskustva iz Cpanije i Srbije i ponudena neka od mogucih re1enja i nove ideje.

Svoje utiske o obukama u IAN Telecentru okupljenima su preneli korisnici koji su imali samo reci zahvalnosti za ljude koji su im pomogli da napreduju, zaposle se i ponovo prona?u svoje mesto u dru1tvu.

Dvodnevna konferencija koja je bila odliena prilika da kolege iz nekoliko evropskih zemalja razmene svoja iskustva i ideje, zatvorena je porukom da je va?nost ukljueivanja svih slojeva dru1tva u digitalizovanu stvarnost velika i da je za uspeh u ovome neophodna saradnja i zajednieki rad civilnih organizacija, javnog sektora kao i kompanija.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih ueesnika radionice, stranu Fotografije sa fotografijama sa konferencije ili pogledajte video zapis.Projekat podr?avaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Microsoft .

Mesto: Sava Centar, Milentija Popoviaa 9, Beograd

    Preuzmite celokupan program konferencije

Pogledajte listu predavaea

Preuzmite prezentacije

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana