English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Grupa za mentalno zdravlje > Reforma sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji
       
 
Grupa za mentalno zdravlje
Reforme sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji

Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima

Projekti i aktivnosti

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Reforma sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji

Ministarsto zdravlja Republike Srbije je formiralo Nacionalnu komisiju za mentalno zdravlje (NKMZ) u Januaru 2003, sa mandatom da organizuje reforme u zemlji. Ovo telo se satoji od deset psihijatara iz različitih delova zemlje, a ostale profesije nisu uključene. Aktivnosti NKMZ su predstavljene u izveštaju koji se nalazi na webu.

NKMZ je takođe odgovorna za implementaciju projekta za mentalno zdravlje u jugo-istočnoj Evropi "Unapređenje socijane kohezije kroz jačanje službi za mentalno zdravlje u zajednici u jugo-istočnoj Evropi", u Srbiji. Osnovni cilj projketa je iniciranje reformi mentalnog zdravlja u osam zemalja Pakta za Stabilnost. Zadaci su bili: 1. procena opšte situacije sistema za mentalno zdravlje, 2. stvaranje strategije i akcionog plana za mentalno zdravlje, 3. pisanje novog zakona za zaštitu prava mentalno obolelih, 4. prihvatanje ovih dokumenata od strane vlade i parlamenta, 5. uspostavljanje pilot centara za mentalno zdravlje u zajednici.

Od ovih zadataka, NKMZ je stvorila Nacionalnu strategiju za mentalno zdravlje i akcioni plan koji je Vlada usvojila 19. januara 2007.

Napravljen je nacrt zakona za zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima i poslat je ministarstvu, ali nije podnet na usvajanje u Skupštini. Pilot CMZZ je uspostavljen u opštini Mediana, u Nišu.

Strategija za mentalno zdravlje i budući zakon će snažno podržati reforme postojećeg sistema za zaštitu mentalnog zdravlja ka modernom sistemu zaštite mentalnog zdravlja u okviru zajednice i otvoriti mogućnost za postepeni razvoj lako dostupnih, besplatnih službi za mentalno zdravlje u blizini njihovih domova što će smanjiti broj ljudi upućenih na dugotrajnou psihijatrijsku bolničku rehabilitaciju.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana