Po鑕tna > Zdravstveni odsek >Nasilje u porodici > Edukacija
       
 
Istorijat
O nasilju
Projekat
Edukacija
Doga餫ji
Mediji o nama

 

 

 

 

Edukacija

Uspe筺o je zavr筫n i drugi ciklus besplatne obuke profesionalac/ki za izvo餰nje programa za rad sa po鑙niocima nasilja u intimnim, partnerskim odnosima, u organizaciji IAN Me饀narodne Mre緀 Pomo鎖, u okviru projekta „Psihosocijalni tretman po鑙nilaca nasilja u porodici, kao ulaznica za trajnu promenu“.

Edukaciju je uspe筺o zavr筰lo 11 psihoterapeuta, stru鑞ih predstavnika sistema socijalne za箃ite i nevladinog sektora iz vi筫 gradova Srbije, kao 箃o su Beograd, Novi Sad, Stara Pazova, Aran餰lovac, Gornji Milanovac, Vr筧c i Kikinda. Svi u鑕snici obuke su pokazali visok nivo zainteresovanosti, entuzijazama i motivisanosti za dalju primenu tretmana za rad sa po鑙niocima partnerskog nasilja u svom radu. Ideja je da posle obuke nastave sa implementacijom tretmana u institucijama iz kojih dolaze, 鑙me 鎒 doprineti 筰renju ovog modela po celoj Srbiji. Cilj edukacije profesionalaca/ki je 箃o ve鎍 prakti鑞a primena u gradovima 筰rom Srbije i dalji razvoj programa i odr緄vosti usluge, 箃o je ujedno i krajnji cilj ovog projekta.

IAN Me饀narodna Mre綼 Pomo鎖 trenutno sprovodi projekat: „Psihosocijalni tretman po鑙nalaca nasilja u porodici, kao ulaznica za trajnu promenu“, uz finansijsku podr筴u Ambasade kraljevine Holandije.

Ovaj projekat nastao je sa op箃im ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i me饀narodna iskustva u primeni modela psihosocijalnog tretmana za po鑙nioce partnerskog nasilja, da se na餰 najadekvatniji zakonski okvir za njegovu implementaciju u Srbiji i da se donesu sistemska re筫nja, koja 鎒 obezbediti odr緄vost usluge i razvoj ovog programa.

U skladu sa op箃im ciljem, va緉o je obu鑙ti dovoljan broj profesionalaca za primenu psihosocijalnog tretmana za po鑙nioce porodi鑞og nasilja, 箃o je ujedno jedan od specifi鑞ih projektnih ciljeva.

U okviru projekta predvi餰na su besplatne obuke za profesionalce, tako da ovim putem 緀limo da najavimo odr綼vanje edukacije “Program obuke profesionalaca/ki za tretman po鑙nilaca nasilja u partnerskim odnosima”.

Edukacija 鎒 se odr綼vati u Beogradu, petkom i subotom u slede鎖m terminima:
24. i 25.februar; 3 i 4. mart; 10. i 11. mart i 18.mart 2017.god

Edukativni program je akreditovan kod Republi鑛og zavoda za socijalnu za箃itu, i nosi 15 bodova.
Program izvode ovla规eni treneri, psihoterapeuti iz organizacije Krizni centar za mu筴arce (KCM).

Edukacija je besplatna za u鑕snike, s tim 箃o tro筴ovi prevoza ili sme箃aj za u鑕snike iz unutra筺josti nisu obezbe餰ni.

Ciljevi edukativnog programa su:

Ovladavanje osnovnim nau鑞im saznanjima iz oblasti fenomena nasilja u partnerskim odnosima koja su potrebna za adekvatnu primenu programa.
Sticanje specifi鑞ih ve箃ina polaznika/ca za izvo餰nje tretmana sa po鑙niocima nasilja.

Trajanje programa: 7 dana obuke, svaki dan sadr緄 po 4 bloka od po 90 minuta, ukupno 8 sati sa pauzama izme饀 blokova.

Teme programa:

1. dan obuke: Od razumevanja fenomena nasilja do uvoda u tretman po鑙nilaca nasilja u partnerskim odnosima

2. dan obuke: Od preispitivanja li鑞ih stavova vezanih za nasilje do pripreme za izvo餰nje sesije sa 緍tvom

3. dan obuke: Od usvajanja osnovnih koncepata o grupnom radu do usvajanja ve箃ina za izvo餰nje prve tri radionice u tretmanu

4. dan obuke: Usvajanje ve箃ina za izvo餰nje sesija u okviru tema „Psiholo筴o nasilje“, „Seksualnost'', „Alternative nasilju“ i „Odgovornost“

5. dan obuke: Od usvajanja ve箃ina za izvo餰nje sesija u okviru tema „Otac i dete“, „Uzroci ispoljavanja nasilja“, „Posledice nasilja“, do upoznavanja sa preporukama za izve箃avanje o tretmanu po鑙nilaca nasilja u partnerskim odnosima

6. dan obuke: Od upoznavanja sa konceptom sekundarne traumatizacije kod pomaga鑑 i njegovim zna鑑jem do priprema za izvo餰nje zavr筺og ispita

7. dan obuke: Od procene stepena ovladavanja sadr綼jem i teorijskim znanjima programa obuke do evaluacije programa obuke

Nakon zavr筫ne obuke, izvo餰nje programa tretmana po鑙nilaca partnerskog nasilja, podrazumeva kombinaciju individualnog i grupnog rada i zahteva u鑕规e bar 2 voditelja tretmana.


Za prijave i sva dodatna pitanja mo緀te nam se obratiti putem

e-mailova: stanislava.skugor@gmail.com;
                  lazarevic.mina@gmail.com

ili na telefone: 063 263 006;
                       064 110 28 10

Zavr筫n je prvi ciklus besplatne obuke za izvo餰nje programa obuke profesionalaca/ki za tretman sa po鑙niocima nasilja u intimnim partnerskim odnosima, u organizaciji IAN - Me饀narodna mre綼 pomo鎖, u okviru projekta ,,Psihosocijalni tretman po鑙nilaca porodi鑞og nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu” .

Edukaciju je uspe筺o zavr筰lo dvanaest psihoterapeuta, stru鑞ih predstavnika sistema socijalne za箃ite, policije, 筴ola i okru緉og zatvora, iz Beograda, Novog Sada, Ni筧, Aran餰lovca, Gu鑕 i Brusa. Svi u鑕snici su pokazali veliku zainteresovanost, entuzijazam i motivisanost za primenu tretmana sa po鑙nioncima nasilja u partnerskim odnosima. Ideja je da posle ove obuke, nastave sa implementiranjem modela u instituciju iz koje dolaze, 鑙me 鎒 doprineti njegovoj 筰roj prakti鑞oj primeni, razvoju programa i odr緄vosti usluge, 箃o je i krajnji cilj ovog projekta.


IAN Me饀narodna Mre綼 Pomo鎖 trenutno sprovodi projekat: „Psihosocijalni tretman po鑙nalaca nasilja u porodici, kao ulaznica za trajnu promenu“, uz finansijsku podr筴u Ambasade kraljevine Holandije.

Ovaj projekat nastao je sa op箃im ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i me饀narodna iskustva u primeni modela psihosocijalnog tretmana za po鑙nioce partnerskog nasilja, da se na餰 najadekvatniji zakonski okvir za njegovu implementaciju u Srbiji i da se donesu sistemska re筫nja, koja 鎒 obezbediti odr緄vost usluge i razvoj ovog programa.

U skladu sa op箃im ciljem, va緉o je obu鑙ti dovoljan broj profesionalaca za primenu psihosocijalnog tretmana za po鑙nioce porodi鑞og nasilja, 箃o je ujedno jedan od specifi鑞ih projektnih ciljeva.

U okviru projekta predvi餰na su besplatne obuke za profesionalce, tako da ovim putem 緀limo da najavimo odr綼vanje edukacije “Program obuke profesionalaca/ki za tretman po鑙nilaca nasilja u partnerskim odnosima”.

Edukacija 鎒 se odr綼vati u Beogradu, petkom i subotom u slede鎖m terminima:

18. i 19. novembar; 25. i 26. novembar; 2. i 3. decembar i 10. decembar.

Edukativni program je akreditovan kod Republi鑛og zavoda za socijalnu za箃itu, i nosi 15 bodova.

Program izvode ovla规eni treneri, psihoterapeuti iz organizacije Krizni centar za mu筴arce (KCM).

Edukacija je besplatna za u鑕snike, s tim 箃o tro筴ovi prevoza ili sme箃aj za u鑕snike iz unutra筺josti nisu obezbe餰ni.

Ciljevi edukativnog programa su:

Ovladavanje osnovnim nau鑞im saznanjima iz oblasti fenomena nasilja u partnerskim odnosima koja su potrebna za adekvatnu primenu programa.

Sticanje specifi鑞ih ve箃ina polaznika/ca za izvo餰nje tretmana sa po鑙niocima nasilja.

Trajanje programa: 7 dana obuke, svaki dan sadr緄 po 4 bloka od po 90 minuta, ukupno 8 sati sa pauzama izme饀 blokova.


Teme programa:

1. dan obuke: Od razumevanja fenomena nasilja do uvoda u tretman po鑙nilaca nasilja u partnerskim odnosima

2. dan obuke: Od preispitivanja li鑞ih stavova vezanih za nasilje do pripreme za izvo餰nje sesije sa 緍tvom

3. dan obuke: Od usvajanja osnovnih koncepata o grupnom radu do usvajanja ve箃ina za izvo餰nje prve tri radionice u tretmanu

4. dan obuke: Usvajanje ve箃ina za izvo餰nje sesija u okviru tema „Psiholo筴o nasilje“, „Seksualnost'', „Alternative nasilju“ i „Odgovornost“

5. dan obuke: Od usvajanja ve箃ina za izvo餰nje sesija u okviru tema „Otac i dete“, „Uzroci ispoljavanja nasilja“, „Posledice nasilja“, do upoznavanja sa preporukama za izve箃avanje o tretmanu po鑙nilaca nasilja u partnerskim odnosima

6. dan obuke: Od upoznavanja sa konceptom sekundarne traumatizacije kod pomaga鑑 i njegovim zna鑑jem do priprema za izvo餰nje zavr筺og ispita

7. dan obuke: Od procene stepena ovladavanja sadr綼jem i teorijskim znanjima programa obuke do evaluacije programa obuke

Nakon zavr筫ne obuke, izvo餰nje programa tretmana po鑙nilaca partnerskog nasilja, podrazumeva kombinaciju individualnog i grupnog rada i zahteva u鑕规e bar 2 voditelja tretmana.

Za prijave i sva dodatna pitanja mo緀te nam se obratiti putem

e-mailova: stanislava.skugor@gmail.com;

                  lazarevic.mina@gmail.com

ili na telefone: 063 263 006;

                       064 110 28 10

 


Po鑕tna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Me饀narodna mre綼 pomo鎖, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su za箃i鎒na © 2007 Me饀narodna mre綼 pomo鎖, Beograd, Srbija
Dok druga鑙je nije ozna鑕no, celokupan sadr綼j koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je za箃i鎒n autorskim pravima koja pripadaju IAN Me饀narodnoj mre緄 pomo鎖. Nije dozvoljeno kori规enje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovla规enje od IAN Me饀narodne mre緀 pomo鎖.

Pocetna strana