English Fran鏰is
 
  Po鑕tna > Edukativni odsek > ﹌ola ra鑥nara > Osnovni kursevi
       
 
Edukativni odsek
﹌ola ra鑥nara
Osnovni kursevi
Napredni kursevi
Web dizajn kursevi
Kursevi grafi鑛og dizajna
﹌ola engleskog jezika
﹌ola socijalnih ve箃ina
﹌ola preduzetni箃va
Iznajmljivanje IT u鑙onice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

﹌ola ra鑥nara - Osnovni kursevi

IAN Telecentar je prva nevladina organizacija u Srbiji koja je postala ovla规eni ECDL i ECDL Advanced testni centar. U na筼j 筴oli ra鑥nara, u prijatnoj atmosferi u centru grada, sa timom iskusnih nastavnika mo緀te poha餫ti obuku za sticanje ECDL sertifikata i izvr筰ti polaganje ECDL ispita.

﹖a je ECDL?

Evropska voza鑛a kompjuterska dozvola (European Computer Driving Licence ECDL) je me饀narodno priznat sertifikat koji se dobija za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u kori规enju personalnog ra鑥nara. ECDL je je priznat u 140 zemalja i preveden je na 32 svetska jezika. Sa preko 4 miliona u鑕snika, ECDL je najve鎖 svetski sertifikat za korisnike kompjuterskih ve箃ina. Vi筫 o ECDL-u pogledajte na sajtu ECDL Fondacije .

Kako se sti鑕 ECDL?

ECDL diploma sti鑕 ce polaganjem testova u okviru sedam razli鑙tih modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu:

Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core .
ECDL Start sertifikata se dobija ukoliko kandidat polo緄 鑕tiri modula, a ECDL Core sertifikat se dobija ukoliko kandidat polo緄 svih sedam modula.

Za箃o mi je potreban ECDL sertifikat?

ECDL je me饀narodno priznata kvalifikacija koja Vam otvara vrata kod svih poslodavaca koji zahtevaju poznavanje rada na ra鑥narima.
ECDL sertifikat je potreban kako po鑕tnicima u svetu ra鑥nara tako i naprednim korisnicima.
Po鑕tnici u toku obuke kre鎢 od samih osnova rada ra鑥nara i toku par nedelja sti鑥 sva potrebna znanja za svakodnevno kori规enje ra鑥nara kod ku鎒 ili na poslu. Za par nedelja obuke polaznici koji ranije nisu imali kontakt sa ra鑥narom sti鑥 potrebno znanje za dobijanje me饀narodno priznate diplome.
Iskusni korisnici ra鑥nara ECDL obukom i sertifikatom sti鑥 napredna znanja, me饀narodnu diplomu i omogu鎍va im se dalja sertifikacija za napredne nivoe ECDL sertifikata.

Osnovni modul 1 Koncepti informati鑛ih tehnologija
 
Opis modula Kandidati 鎒 nau鑙ti osnovne pojmove informacionih tehnologija kao 箃o su: sastavni delovi ra鑥nara, hardver i softver, razumevanje pojmova kao 箃o su memorija i 鑥vanje podataka. Polaznik 鎒 tokom kursa shvatiti zna鑑j razumevanja kori规enja informacionih mre綼 kao i zna鑑j upotrebe aplikacija u svakodnevnom 緄votu. Tokom kursa polaznik se upoznaje sa sigurnosnim, ekolo筴im i zdravstvenim aspektima kori规enja ra鑥nara. Kandidat 鎒 biti informisan o za箃iti podataka od neovla规enog kori规enja, kao i o postojanju zakonske regulative na tom podru鑚u.
Trajanje 10 筴olskih 鑑sova
Program Teorijski modul
Polaznici Po鑕tnici u svetu ra鑥nara - ljudi koji nisu radili do sada na ra鑥naru ili su radili malo i 緀le da ovladaju neophodnim osnovama rada na ra鑥naru.
Preuzmite

Osnovni modul 2 Windows: kori规enje ra鑥nara i upravljanje fajlovima
 
Opis modula Microsoft Windows je najraspostranjeniji operativni sistem danas.
Operativni sistem je program koji upravlja ra鑥narom i pru綼 neophodno okru緀nje za rad svih ostalih programa, na primer, programa za obradu teksta, slike, zvuka, itd. Program upoznaje polaznike sa osnovnim terminima ra鑥narske tehnologije. Program je namenjen polaznicima koji se do sada nisu sretali sa ra鑥naima i koji kre鎢 od samog po鑕tka. Po zavr筫tku kursa polaznici 鎒 nau鑙ti osnovne pojmove iz ra鑥narske tehnologije (softver, hardver, delovi ra鑥nara, operativni sistem, rad sa fajlovima i folderima, multimedija, arhiviranje i jo puno toga).
Trajanje 20 筴olskih 鑑sova
Program Windows XP
Po鑕tnici Po鑕tnici u svetu ra鑥nara - ljudi koji nisu radili do sada na ra鑥naru ili su radili malo i 緀le da ovladaju neophodnim osnovama rada na ra鑥naru.
Preuzmite

Osnovni modul 3 Word: obrada teksta
 
Opis modula Program upoznaje polaznike sa uno筫njem teksta preko ra鑥nara, njegovim modifikovanjem, 箃ampanjem, 鑥vanjem i preno筫njem teksta na drugi ra鑥nar.
Po zavr筫tku kursa polaznici 鎒 znati uno筫nje teksta preko ra鑥nara, njegovo modifikovanje, postavljenje slika, tabela, numeraciju strana, formatiranje teksta (promena veli鑙ne slova, tipa slova, boje slova), 箃ampanje, 鑥vanje teksta na medijima, slanje preko elektronske po箃e i jo mnogo toga...
Trajanje 20 筴olskih 鑑sova
Program Word
Polaznici Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove ra鑥narske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu
Preuzmite

Osnovni modul 4 Excel: izrada tabela i pregleda uz kori筩enje matemati鑛ih operacija
 
Opis modula Program upoznaje polaznika sa kori筩enjem ra鑥nara u radu sa brojevima i prora鑥nima, izradom automatskih baza podataka, grafikonima, bilansima stanja, predikcijima prihoda i rashoda. Ljudi raznih profesija koriste Excel - ekonomisti, menad緀ri, poslovni sekretari, matemati鑑ri, razni slu綽enici itd. Kurs je namenjen svima koji 緀le da uspe筺o kreiraju tabelarne kalkulacije.
Trajanje 20 筴olskih 鑑sova
Program Excel
Polaznici Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove ra鑥narske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu
Preuzmite

Osnovni modul 5 Access: rad sa bazama podataka
 
Opis modula Rad sa bazama podataka je jedan od esencijalnih segmenata koji se moraju nau鑙ti. "Access" ili sli鑑n softverski paket obezbe饀je znanja za rad sa tzv. relacionim bazama podataka i upravljanje velikim koli鑙nama informacija. Rad sa velikim bazama podataka i njihovim a緐riranjima ne mogu se zamisliti bez ovog programa. U toku kursa polaznici 鎒 nau鑙ti kako se uspostavljanju relacije izmedu razli鑙tih tabela, vr筰 unos novih podataka, bri箄, a緐riraju podaci i jo mnogo toga...
Trajanje 20 筴olskih 鑑sova
Program Access
Polaznici Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove ra鑥narske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu
Preuzmite

Osnovni modul 6 PowerPoint: prezentacije
 
Opis modula Program kombinuje obuku iz socijalnih ve箃ina i kori规enja programa PowerPoint najmo鎛ije alatke za prezentovanje. U prvom delu programa korisnike upoznajemo sa osnovnim pravilima uspe筺e i efikasne prezentacije: kako govoriti, kako izgledati, 箃a re鎖, a 箃a ne, trikovi i saveti. U drugom delu polaznike upoznajemo sa mogu鎛ostima programa PowerPoint (izradom slajdova, umetanjem slika, muzike, govora), vizuelno ure餰nje prezentacije, slanjem putem Interneta i jo mnogo toga...
Trajanje 20 筴olskih 鑑sova
Program PowerPoint
Polaznici Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove ra鑥narske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu
Preuzmite

Osnovni modul 7 Internet i e-mail: informacije i komunikacije
 
Opis modula Kori规enje globalne informati鑛e mre緀 Interneta i elektronske po箃e predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. Polaznik 鎒 nau鑙ti kako se koristi Internet, kako brzo i lako prona鎖 potrebne informacije, kako se pi筫, 筧lje i prima elektronska po箃a i jo mnogo toga...
Trajanje 20 筴olskih 鑑sova
Program Microsoft Internet Explorer i Outlook Express
Polaznici Program je namenjen polaznicima koji poznaju osnove ra鑥narske tehnologije, koje su stekli na osnovnom kursu
Preuzmite

 

 

 


Po鑕tna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Me饀narodna mre綼 pomo鎖, Ohridska 11 i 衭re Dani鑙鎍 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su za箃i鎒na © 2007 Me饀narodna mre綼 pomo鎖, Beograd, Srbija
Dok druga鑙je nije ozna鑕no, celokupan sadr綼j koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je za箃i鎒n autorskim pravima koja pripadaju IAN Me饀narodnoj mre緄 pomo鎖. Nije dozvoljeno kori规enje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovla规enje od IAN Me饀narodne mre緀 pomo鎖.

Pocetna strana