English Français
 
  Početna > Edukativni odsek > Škola socijalnih veština
       
 
Edukativni odsek
Aktivnosti
Škola računara
Škola engleskog jezika
Škola socijalnih veština
Škola preduzetništva
Iznajmljivanje IT učionice
Cenovnik i prijava za kurseve

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Škola socijalnih veština

Šta su socijalne veštine?

Socijalne veštine su "sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana" (definicija Svetske zdravstene organizacije WHO).
Ova definicija se odnosi na veliku grupu psihosocijalnih i međuljudskih veština koje Vam mogu pomoći da se nosite sa zahtevima i izazovima koje pred Vas postavlja život. Odnosi se i na veštine koje pomažu psihosocijalni i socijalni razvoj koji obuhvata donošenje odluka i rešavanje problema, kreativno i kritičko mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svest o sebi, i nošenje sa emocijama i uzrocima stresa koje Vam mogu pomoći da vodite zdrav i produktivan život.

Zašto su mi potrebne socijalne veštine?

Današnji svet rada se u mnogome razlikuje od nekadašnjeg. Promene i nesigurnost predstavljaju pravilo. Promena posla 6 do 8 puta u toku života postaje opšte pravilo. To znači da ćete možda morati da u isto vreme stičete obrazovanje potrebno za određenu karijeru i tragate za zaposlenjem. Više nije realistično očekivati da nakon formalnog obrazovanja usledi jedna karijera sa utvrđenim pravilima razvoja nakon koje čovek odlazi u penziju. Danas je naglasak na učenju tokom celog života i višestruke promene radnih mesta / karijera.

Socijalne veštine u radnom okruženju

Socijalne veštine nisu vezane za specifičan posao, već se nalaze u osnovi uspešnog obavljanja bilo kog posla. One se primenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. One olakšavaju snalaženje u savremenom svetu poslova, usmenu i pisanu komunikaciju, otkrivanje i izbor poslova koji odgovaraju Vašim sposobnostima i potencijalima, sistematično planiranje razvoja Vaše karijere, snalaženje u promenama koje se dešavaju u našem društvu, sposobnost prilagođavanja u toku rešavanja problema, kreativno mišljenje, efikasno upravljanje vlastitim resursima, timski rad, uspešno vodenje tima, upravljanje ličnim razvojem.
Naši treneri, od kojih su jedni sertifikovani od strane britanskog instituta CIPD-ja, dok su drugi psiholozi i psihoterapeuti različitih terapijskih usmerenja nude vam sledeće programe:

 • Prepoznavanje i analiza vlastitih potencijala
  Nezavisno od toga da li se radi o ličnom razvoju, profesionalnoj selekciji ili orijentaciji potrebno je da znamo vlastite potencijale.
 • Planiranje karijere
  Trening je namenjen profesionalcima odgovornim za razvoj zaposlenih, ali i svima koji žele da razviju svoju ličnu efektivnost i osposobe se da sami planiraju i upravljaju svojom karijerom i profesionalnim razvojem.
 • Trening upravljanja vlastitim resursima (Self-management training)
  Kada pojedinci preuzmu kontrolu nad vlastitim promenama, osećače se uspešnim i promena ce duže trajati nego kada oni osećaju da neko drugi za njih sprovodi promene.
 • Asertivni trening
  Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih.
 • Veštine prezentacije
  Uspešna komunikacija zahteva od onih koji komuniciraju da prenose svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljnu publiku.
 • Pisana komunikacija i pisanje CV-a
  Sposobnost da se jasno komunicira pisanim putem je veština presudna kako za uspeh u toku akademskog obrazovanja tako i za uspeh u profesiji.
 • Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta
  Namenjen je budućim administrativnim asistentima kao i drugom osoblju koje u svom svakodnevnom radu kontaktira sa poslovnim partnerima.

 

Socijalne modul 1 Prepoznavanje i analiza vlastitih potencijala
 
Opis modula Nezavisno od toga da li se radi o ličnom razvoju, profesionalnoj selekciji ili orijentaciji potrebno je da znamo vlastite potencijale. Razvojne alternative proizilaze iz onoga što mi od svega što možemo da radimo radimo najbolje, sa zadovoljstvom i što nas u potpunosti apsorbuje.
Psihološki testovi Vam mogu pomoći da bolje razumete svoje kvalitete kroz identifikovanje oblasti u okviru kojih već imate veštine, sposobnosti i interesovanja. Oni Vas mogu i upozoriti i ukazati vam na oblasti u kojima bi trebalo da razvijete svoje sposobnosti. U stanju ste da sa više samopouzdanja donesete odluke o putu kojim će ići Vaša karijera ako razumete šta volite (a šta ne volite) i šta radite dobro (a šta ne tako dobro). Test koji vas odvraća od jedne vrste posla ili obuke može vas usmeriti ka drugoj vrsti posla.
Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal " Prepoznavanje i analiza potencijala ", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

 

Socijalne modul 2 Planiranje karijere
 
Opis modula Trening je namenjen profesionalcima odgovornim za razvoj zaposlenih, ali i svima koji žele da razviju svoju ličnu efektivnost i osposobe se da sami planiraju i upravljaju svojom karijerom i profesionalnim razvojem.
Za donošenje odgovarajuće odluke o usmeravanju ili promeni karijere dragocena je pomoć treniranog i senzitivnog savetnika. Sagledavanje svih aspekata situacije, dosezanje tačke iz koje može biti doneta racionalna odluka, emocionalna podrška, upravljanje odnosima, prevazilaženje gubitaka i prihvatanje promena, oporavak od narušenog samopoštovanja samo su neke od tema na kojima će se raditi. Sposobnosti donošenja adekvatnih životnih i profesionalnih odluka postaju međusobno sve zavisnije, a upravljanje karijerom sve važnije da bi se odgovorilo na izazove i zahteve promena u tranzitornim društvima. Poslodavci traže od zaposlenih fleksibilnost i sposobnost da odgovore na njihove nove zahteve, očekuju da zaposleni sami preuzmu odgovornost za upravljanje svojim razvojem, kreiraju ili prihvate nove zadatke i druge razvojne mogućnosti, pre nego da čekaju na posao ili promociju.
Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal " Planiranje karijere ", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

 

Socijalne modul 3

Trening upravljanja vlastitim resursima (Self-management training)

 
Opis modula Trening upravljanja vlastitim resursima inicijalno je bio razvijen i korišćen od strane kliničkih psihologa. Osnovna pretpostavka je bila da pojedinci koji imaju potrebu za promenom, imaju veće šanse za uspeh ako mogu da kontrolišu proces promene. Umesto da psiholog koristi psihološke postupke da bi doveo do promene u ponašanju, bolje je podučiti ljude o ovim postupcima i pomoći im da ih na sebi primene. Kada pojedinci preuzmu kontrolu nad vlastitim promenama, osećaće se uspešnim i promena će duže trajati nego kada oni osećaju da neko drugi za njih sprovodi promene .
Na ovaj način programi upravljanja sobom mogu uticati na veliki broj emotivnih kompetencija, uključujući: tačnu samoprocenu, samopouzdanje, samokontrolu, savesnost i pouzdanost.
U toku treninga poseban deo će biti usmeren na učenje veština za efikasno upravljanje vlastitim vremenom (Time management).
Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal " Self management ", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

 

Socijalne modul 4

Asertivni trening

 
Opis modula Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih . Asertivno ponašanje je alternativa agresivnom ponašanju koje se bazira na verovanju da su naše želje i potrebe prioritetne u odnosu na potrebe drugih. Takođe, asertivnost je alternativa submisivnom ponašanju koje se bazira na pretpostavci da su naše želje i potrebe manje važne od želja i potreba drugih ljudi.
Asertivnost je ponašanje koje se uči . Ako niste imali dobre modele asertivnog ponašanja u porodici ili školi, znači da nikada niste imali prilike da ovu osobinu razvijete kod sebe.
Da bi bili asertivni potrebno je da na život gledate pozitivno i da imate doživljaj lične vrednosti (samopoštovanje i samopouzdanje) Potrebno je da vam budu jasna Vaša prava i Vaše odgovornosti. Ako ste kao dete bili preterano često kritikovani u porodici ili školi moguće je da sumnjate u svoju vrednost kao osobe i da imate negativni odnos prema životu.
Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal " Asertivni trening ", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

 

Socijalne modul 5

Prezentacijske veštine

 
Opis modula Uspešna komunikacija zahteva od onih koji komuniciraju da prenose svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljnu publiku . Kreiranje i izvođenje uspešne prezentacije zahteva osnovno razumevanje procesa komunikacije. Većina poslovnih prezentacija zahteva jasno i nedvosmisleno prenošenje poruke na način koji će biti jasno razumljiv primaocu.
Komunikacija je veština , i kao i svaka druga veština ona zahteva vežbanje. Usavršavanje kroz vežbu je ono što veštinu razlikuje od drugih oblika znanja. Razumevanje teorije komunikacije i uspešne prezentacije neće samo po sebi učiniti od nekoga brilijantnog prezentera, ali će on/a biti svestan na koji način svojom prezentacijom može da postigne maksimalan efekat.
Najvažnije je upamtiti da postoji verovatnoća da poruka koju čovek namerava da prenese bude pogrešno shvaćena . Zbog toga, osim što treba pažljivo da pripremite i prezentujete svoju poruku, važno je da budete na oprezu i zapazite bilo kakav znak koji ukazuje na to da publika pogrešno shvata ono što želite da kažete. Prezenter ima odgovornost da stalno proverava da li je poruka primljena, shvaćena, tačno protumačena i zapamćena.
Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal " Prezentacijske veštine ", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

 

Socijalne modul 6

Pisana komunikacija i pisanje CV-a

 
Opis modula Sposobnost da se jasno komunicira pisanim putem je veština presudna kako za uspeh u toku akademskog obrazovanja tako i za uspeh u profesiji .
Ovaj trening objašnjava da komunikacija pisanim rečima mora biti konkretnija nego usmena komunikacija, sa manje prostora za greške , što znači da oni koji komuniciraju pismenim putem imaju još neke izazove ispred sebe uključujući gramatiku, ton pisanog teksta, pravopis, stil pisanja kao i upotrebu odgovarajućih reči. Mnogi poslovni ljudi nemaju mnogo vremena na raspolaganju, zato je nacrt teksta od presudne važnosti kada se piše neki duži izveštaj ili beleška.
Trening je posvećen i uspostavljanju dobrih praksi u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku.
Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal " Pisana komunikacija i pisanje CV-a", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru


Socijalne modul 7

Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta

 
Opis modula

Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta namenjen je budućim administrativnim asistentima kao i drugom osoblju koje u svom svakodnevnom radu kontaktira sa poslovnim partnerima, kupcima, klijentima i obavljaju najveći deo internih obaveza u preduzeću. Cilj kursa je obučiti polaznike osnovama poslovne komunikacije i osposobiti ih sa osnovnim alatima u funkciji unapređenja poslovanja.
Na kursu se uvežbava pisana i govorna poslovna komunikacija sa strankama i kolegama. Na kursu se teorijski i praktično uvežbavaju sledeće teme: poslovno pismo, memorandum, telefax, organizovanje poslovnih sastanaka i komunikacija putem telefona. Takođe, obrađuju se obrasci vezani za obavljanje platnog prometa, adresiranje pismonosnih pošiljki, upoznavanje sa kancelarijskim materijalom. Akcenat je na praktičnoj nastavi i aktivnom učestvovanju polaznika u toku predavanja.

Trajanje 20 školskih časova
Nastavni materijal "Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta", skripta
Potvrda Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana