SHL
  Početna > Ostavi drugačiji otisak na svet > Konferencije i okrugli stolovi
       
 
Ostavi drugačiji otisak na svet
Profesionalno osnaživanje
Psihološka podrška
Resocijalizacija
   
Konferencije i okrugli stolovi

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Okrugli sto:
PROGRAM PODRŠKE RESOCIJALIZACIJI DECE SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU – REZULTATI I IZAZOVI

Beograd, 11. decembar 2014.

IAN Međunarodna mreža pomoći i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu organizovali su okrugli sto na kojem su predstavljena postignuća dvogodišnjeg zajedničkog projekta „OSTAVI DRUGAČIJI OTISAK NA SVET“ posvećenom resocijalizaciji dece sa problemima u ponašanju.

„Važna poruka koju želimo da pošaljemo sa današnjeg okruglog stola jeste da je ogroman značaj ranog prepoznavanja rizika u cilju prevencije napredovanja ozbiljnijih oblika sukobljavanja sa zakonom među maloletnicima. Ukoliko se na vreme uoči problem ili potencijalni rizik i dete se uključi u dobro osmišljen program koji će delovati korektivno, ali i podržavajuće, deca se uspešno vraćaju na pravi put, usvajaju pozitivne vrednosti i ponašanja, a društvo dobija aktivne i korisne članove zajednice“, naglasila je Gordana Stankov Stojilović, menadžerka programa iz IAN-a.   Okrugli sto
     
Okrugli sto   Otvarajući okrugli sto Vladimir Ilić, v.d. direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu je istakao da je u okviru projekta 222 dece i mladih bilo je uključeno u različite aktivnosti, i to deca i mladi sa asocijalnim ponašanjem, maloletni učinioci krivičnih dela i prekršaja, i deca i mladi u riziku da dođu u sukob sa zakonom.

"U ukupnom broju korisnika Gradskog centra deca - korisnici 28.992 su zastupljena sa 29,5 odsto, što je više za 1,3 odsto u odnosu na njihovu zastupljenost prethodne godine. Od ukupnog broja dece evidentirano je 2.914 dece sa problemima u ponašanju i u ukupnom broju dece ova grupacija maloletnika zastupljena je sa 14,53 odsto " rekao je Ilić. On je naglasio da je uloga centara za socijalni rad i stručnjaka u centrima je možda i od ključnog značaja za uspeh reformskih procesa u sistemu socijalne zaštite i posebno zaštite dece i mladih koji su sa problemom u ponašanju i u sukobu sa zakonom jer centri za socijalni rad predstavljaju sponu između različitih faktora u procesu zaštite dece i mladih u komunikaciji između korisnika sa jedne, sudova i tužilaštva sa druge i šire zajednice sa treće strane.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, Jasmina Ivanović izrazila je veliko zadovoljstvo što je IAN kao organizacija civilnog društva u ovom projektu prepoznala značaj usluge dnevnog boravka za mlade sa problemima u ponašanju jer Grad Beograd još uvek nema nijedan dnevni boravak namenjen ovoj deci i što je ova usluga dobila licencu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja što dokazuje kvalitet rada i potrebe za ovom vrstom podrške mladim ljudima.   Okrugli sto

"Sekretarijat za socijalnu zaštitu intezivno radi na podršci deci i porodici sa decom. Pred nama se nalazi veliki izazov i zadatak izrade Strategije razvoja grada Beograda u obalsti socijalne zaštite do 2020. godine , pozvali smo i predstavnike civilnog sektora, institucija i stručnjaka iz ove oblasti da učestvuju u izradi ovog važnog dokumenta", rekla je Jasmina Ivanović i istakla da grad Beograd nedavno po prvi put dobio svoj Savet za prava deteta.

Okrugli sto   Program „OSTAVI DRUGAČIJI OTISAK NA SVET“ je bio usmeren na profesionalno osnaživanje kroz obuke u oblasti koje nude praktična znanja i veštine i međunarodne sertifikate u oblasti informacionih tehnologija i traženja posla. Važan deo rada predstavljala je psihološka podrška kroz individualno savetovanje i grupni terapijski rad i intenzivnu mentorsku podršku specijalnog pedagoga. Dodatna podrška resocijalizaciji dece bila je u vidu druženja u klubu za mlade uz edukativno-psihološke radionice, sportske aktivnosti, izlete i kreativne radionice.

Ohrabruju rezultati koji pokazuju da ukoliko se ponudi adekvatan program uz odgovarajuću metodologiju rada, i obezbedi struktura, sredina u kojoj se deca osećaju prihvaćena, socijalna i psihološka podrška, deca i mladi mogu da izmene svoje obrasce ponašanja, usvoje pozitivne vrednosti i stavove prema obrazovanju, prema radu i uspešno se integrišu u zajednicu.

Judith Schulte, predstavnica nemačke fondacije Schüler Helfen Leben koja je finansirala ovaj projekat, istakla je da je ova fondacija na osnovu izuzetnih rezultata koje je ovaj projekta do sada ostvario na polju podrške resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju, odlučila da nastavi da podržava projektne aktivnostii u narednom periodu. Zahvaljujući ovome, deci i mladima koja već u ranom dobu svog odrastanja dolaze u sukob sa zakonom ili su u riziku biće i dalje dostupna stručna podrška da prevaziđu krize u kojima se nalaze.Ipak, da bi ovaj i slični programi bili održivi oni moraju postati sastavni deo sistema usluga socijalne zaštite i biti uspostavljeni u što većem broju lokalnih zajednica u Srbiji.   Okrugli sto

Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Uprave kriminalne policije, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu, Višeg javnog tužilaštva, Centra za prava deteta, Zvečanske, Zavoda za vaspitanje dece i omladine, predstavnici Zaštitnika građana, Unicefa kao i predstavnici Odeljenja GCSR-a.

Pogledajte ovde foto-galeriju sa okruglog stola.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ljiljani Marković, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

Okrugli sto
PRIMERI DOBRE PRAKSE MEĐU AKTERIMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI U RADU SA DECOM I MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

IAN - Međunarodna mreža pomoći i Gradski centar za socijalni rad u Beogradu u okviru projekta „Ostavi drugačiji otisak na svet“ 21. marta 2014.  organizovali su Okrugli  sto pod nazivom „Primeri dobre prakse među akterima u lokalnoj zajednici u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom“.

Skup je imao za cilj predstavljanje modela dobre saradnje u lokalnoj zajednici, pozitivnih iskustava  u saradnji između javnog i civilnog  sektora, podele uloga, odgovornosti i potrebe da se i dalje širi mreža  među akterima u lokalnoj zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite.   Okrugli sto
Okrugli sto   Na okruglom stolu učestvovalo je više od 50 predstavnika sledećih institucija:
Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, Viši sud za maloletnike u Beogradu, Više javno tužilaštvo, odeljenje za maloletnike, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, predstavnici Uprave kriminalističke policije, odeljenje za maloletnike,  Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, UNICEF, Centar za prava deteta, Centar za socijalno-preventivne aktivnosti GRIG, Dom za srednjoškolsku i studentsku omladinu.

Organizacijom ovog Okruglog stola omogućeno je stručnjacima da razmene iskustva i  znanja sa ciljem razvoja i unapređenja usluga na lokalnom nivou u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica.

Okrugli sto otvorila je direktorka Gradskog centra za socijalni rad Snežana Stošković koja je istakla značaj intersektorske saradnje vladinog i nevladinog sektora. Ivan Stojilović, menadžer IAN Telecentra predstavio je projekat „Ostavi drugačiji otisak na svet“, njegove aktivnosti i dosadašnje rezultate, kao i rezultate održanih fokus grupa među roditeljima i mladima. Uz prezentaciju prikazan je kratki uvodni film o samom projektu. Prezentaciju možete preuzeti ovde.   Okrugli sto
Okrugli sto   Mikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad Beograd prenela je svoja iskustva u realizaciji pilot projekta "Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda", kao i iskustva iz aktuelnog projekta „Ostavi drugačiji otisak na svet“. Nakon toga predstavljeni su podaci o aktivnostima Gradskog centra i podaci o broju primalaca socijalne pomoći. Prezentaciju možete videti ovde.
Ljiljana Marković, specijalni pedagog IAN Telecentra, predstavila je iskustva iz prakse u radu sa mladima sa problemom u ponašanju, dok je Borko Vujadinović, IT nastavnik, preneo svoja iskustva iz računarske učionice u radu sa ovom grupom mladih. Prezentaciju Ljiljane Marković možete ovde preuzeti.   Okrugli sto

Tokom i nakon prezentacija razvila se živa diskusija među učesnicima okruglog stola, koji su izrazili veliku potrebu za uslugama dnevnog centra i sličnim programima koje pruža IAN Telecentar, kao i veliko zadovoljstvo u ostvarenoj radnji  sa profesionalcima IAN Telecentra u realizaciji ovog projekta. Iskazana je i bojaznost da, ukoliko se ne pruži sistematska podrška od strane lokalne samouprave i države, aktivnosti mogu da prestanu.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

Konferencija za novinare
PODRŠKA RESOCIJALIZACIJI DECE SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Povodom početka projekta "Ostavi drugačiji otisak na svet" IAN je 6. novembra 2012 . održao konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen cilj projekta i aktivnosti u naredne dve godine trajanja projekta.

     
Cilj projekta je da se za decu i mlade sa asocijalnim ponašanjem, maloletne učinioce krivičnih dela i prekršaja, i decu i mlade u riziku da dođu u sukob sa zakonom ponudi adekvatan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i psihološka podrška usmerena na njihovu rehabilitaciju, promenu obrazaca ponašanja i uspešnu socijalnu integraciju.  
     

Realizaciju projekta omogućila je nemačka fondacija Schüler Helfen Leben (SHL).

Na konferenciji su govorili:

  • Rudiger Rač-Hajtman, Direktor fondacije Schüler Helfen Leben
  • Kristof Ajhen, Prvi sekretar za ekonomsku saradnju ambasade SR Nemačke
  • Ivan Stojilović, Predsednik Međunarodne mreže pomoći - IAN
  • Snežana Stošković, Direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu
     
   
     

Deci i mladima su na raspolaganju različite besplatne aktivnosti u oblasti profesionalnog osnaživanja , kroz obuke u oblasti informacionih tehnologija i kurseva aktivnog traženja posla. Ove obuke osmišljene su sa ciljem da doprinesu građenju pozitivnog stava prema obrazovanju i radu kod mladih kao i da omoguće više šansi u zapošljavanju i ekonomskom osamostaljivanju. Uz to sastavni deo programa je psihološka podrška koja će biti dostupna u toku čitavog trajanja ovog dvogodišnjeg projekta kroz individualno savetovanje i grupni terapijski rad. Sa decom i mladima će raditi obučeni psiholozi-terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom. Dodatna podrška resocijalizaciji dece pružaće se kroz organizovanje sportskih aktivnosti, edukativnih ekskurzija, kreativnih radionica, i drugih aktivnosti u okviru kluba za decu i mlade.

     
  "Mi verujemo da svako zaslužuje drugu šansu. Posebno deca i mladi koja su već u ranom dobu svog odrastanja došla u konflikt sa zakonom. Njima je potrebna ne samo pomoć već i podrška da izgrade uverenje da za njih postoji pozitivna perspektiva i da mogu da budu prihvaćeni u društvu. Projekat IAN-a pružiće tu važnu podršku deci i mladima, a to su prepoznali i mladi u Nemačkoj koji su ove godine odabrali baš ovaj projekat da bude finansiran od stane SHL-a", izjavio je Rudiger Rač Hajtman, direktor SHL fondacije.
     

Kroz strateško partnerstvo sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd uspostavljeni su mehanizmi za sprovođenje postojećih zakonskih rešenja u delu vaspitnih naloga, posebnih obaveza i vaspitnih mera izrečenih maloletnim učiniocima krivičnih dela.

     
  "Centar za socijalni rad učestvuje u svakom postupku koji se vodi prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Na evidenciji Centra je u 2011. godini bilo 2135 dece sa problemima u ponašanju, od toga ih 1338 bilo u sukobu sa zakonom. Devojčica je manje i one čine do jedne četvrtine ukupnog broja. Skoro polovina od sve dece sa problemima u ponašanju se ponovo evidentira, a veći je broj ponovljenih dela kod dece u sukobu sa Zakonom - 49.1%", rekla je Snežana Stošković, Direktorka Gradskog centra za socijalni rad.
     

 

Set usluga planiranih projektom spada u oblast savetodavno-socijalno-edukativnih programa iz oblasti socijalne zaštite kojima se deci i mladima sa problemima u ponašanju pruža stručna pomoć u prevazilaženju kriza u kojima se nalaze. "Ovakvim pristupom se izbegava kažnjavajući model i nudi se alternativni odgovor društvenog okruženja kojim se ova deca i mladi ne odbacuju i ne kažnjavaju već osnažuju i podržavaju u usvajanju pozitivnih ponašanja i vrednosti", istakao je na konferenciji Ivan Stojilović, psiholog, Predsednik IAN-a. Projekat naglašava i značaj prevencije jer su planirane aktivnosti ujedno usmerene na sprečavanje daljeg napredovanja ozbiljnijih oblika sukobljavanja sa zakonom među maloletnicima koje je sve naglašeniji problem u našem društvu.

U toku dvogodišnjeg trajanja projekta ukupno će oko 200 dece i mladih biti uključeno u aktivnosti.

Pogledajte ovde foto-galeriju sa konferencije.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana