O projektu Usluge za korisnike
 
 

 Projekat finansira Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)


Projekat sufinansira Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

 

 
SVE USLUGE U IAN CENTRU SU BESPLATNE
ZA ŽRTVE TORTURE I
ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA

1. Psihoterapijska pomoć

Po dolasku u IAN korisnika najpre prima psiholog i daje mu sve relevantne informacije o uslugama koje pruža IAN CRŽT. Psiholog sa klijentima obavlja prvi razgovor u cilju procene njegovih/njenih potreba. Posle preliminarne procene, u dogovoru sa klijentom, određuju se dalji koraci o eventualnoj psiholoskoj pomoći i psihoterapeutskom tretmanu. Inicijalni intervju, kao i dalja individualna psihoterapija, obavljaju se u diskretnom i bezbednom okruženju, u IAN-ovim prostorijama uz postovanje privatnosti i poverljivosti.

Psihoterapeut klijentu pruža detaljne informacije o psiholoskoj proceni, o procesu i principima psihoterapije, njegovim/njenim pravima, ali i obavezama koje klijent treba da ispuni, kako bi terapija bila uspesna. Posle uspostavljenog dogovora, klijent potpisuje pristanak na saradnju.

Pored individualne psihoterapije, organizuju se grupna i porodična psihoterapija. Grupne psihoterapije vodi psihoterapeut u dogovoru sa klijentima, sa unapred utvrdenom dužinom tretmana (sest meseci, godinu dana ili dve godine) i vrstom grupe (otvorena za nove članove ili zatvorena).

Ukoliko je potrebno, psihijatar prepisuje lekove koji su na listi odobrenih, besplatnih lekova u CRŽT-u.

Na raspolaganju je i SOS telefonska linija otvorena svakog dana od 9h do 17h, za psiholosko savetovanje i pružanje potrebnih informacija u vezi sa IAN-ovim uslugama. SOS linija omogućava lako dolaženje do svih informacija u vezi sa IAN-ovim uslugama, identifikovanje problema uz pomoć psihologa i psiholosko savetovanje i dalje upućivanje klijenta u Centar. Broj telefona centra je 011/7617-205.

2. Medicinska pomoć

Medicinska pomoć obuhvata dijagnostikovanje, internistički i kardioloski pregled kao i lečenje sa potrebnom farmakoterapijom.

Po dolasku u IAN, terapeut pruža klijentu informacije o besplatnom medicinskom pregledu koji klijent može obaviti u IAN-u. Terapeut vrsi procenu klijentovog zdravstvenog stanja na osnovu koje se pise izvestaj o njegovim/njenim zdravstvenim problemima i, ako za to postoji potreba, klijentu se zakazuje medicinski pregled u najkraćem mogucem roku. Po izvrsenom pregledu lekar donosi odluku o tretmanu ili daljem upućivanju na specijalističke medicinske preglede u ordinaciji ili drugim zdravstvenim institucijama u Srbiji i BiH. Ukoliko je potrebno, lekar prepisuje lekove koji su na listi odobrenih, besplatnih lekova u CRŽT-u.
 

Medicinski pregledi podrazumevaju: analizu glikemije, merenje krvnog pritiska, pregled i elektrokardiografiju, kardioloski ultrazvuk i ultrazvuk abdomena, kompjuterizovani test opterećenja, dopler perifernih krvnih sudova.

3. Psihosocijana rehabilitacija

Psihosocijalna rehabilitacija podrazumeva profesionalno osnaživanje korisnika, žrtava torture i članova njihovih porodica, kroz sledeće kurseve:

  • rad na računaru
  • preduzetnicke vestine
  • socijalne vestine

Cilj edukacije je da se, sticanjem relevantnih vestina i znanja, korisnici aktivno uključe u savremenu ekonomiju, nadu novi/bolji posao i prilagode se potrebama tržista rada i na taj način poboljsaju svoj materijalni status i proces socijalne integracije.

 

Kursevi se održavaju u IAN Telecentru, Edukativnom odseku IAN-a. Svi zainteresovani (žrtve torture i članovi njihovih porodica) mogu se prijaviti za kurseve putem telefona (011) 7617 197 ili direktno u IAN-u (Admirala Geprata 10, Beograd ).

4. Pravna pomoć / pravno savetovanje

Pravna pomoć uključuje pružanje pravnih saveta, pokretanje pravnih postupaka za naknadu stete u slučajevima prisilne mobilizacije i pokretanje krivičnih postupaka protiv počinilaca torture u slučajevima gde su počinioci službenici državnih organa Republike Srbije (vojska, policija, zatvori, psihijatrijske bolnice itd).

Rad sa klijentima podrazumeva obuhvata pružanje informativne i pravne pomoći klijentima po pitanju integracije, statusa, imovinsko-pravnih odnosa, radnih odnosa i socijalnog prava kao i pisanje raznih vrsta pravnih podnesaka (žalbe, molbe, tužbe itd).

U slučajevima podizanja pravnih i krivičnih postupaka u slučajevima torture, advokat od klijenta uzima izjavu i podnosi tužbu. Ako optužbe ili tužbe uđu u dalju proceduru, nasi advokati zastupaju klijente na sudu pro-bono do konačne odluke suda, kao i tokom izvrsenja sudske odluke. Tokom uzimanja izjave, advokat informise svog klijenta o vrsti dokaza koji su im potrebni za podizanje tužbe kao i o ostalim relevantnim pravnim pitanjima. Izjave uzete od klijenata se unose u jedinstvenu bazu podataka o žrtvama torture koja predstavlja svedočanstvo o torturi.

Takođe se koriste u podizanju tužbi u civilnim procesima za nadoknadu stete, sto je osnovni pravni lek za obezbeđivanje nadoknade žrtvama torture od strane odgovorne države. Ako optužbe ili tužbe uđu u dalju proceduru nasi advokati zastupaju klijente na sudu pro-bono do konačne odluke suda, kao i tokom izvrsenja sudske odluke. Tokom uzimanja izjave, advokat informise svog klijenta o vrsti dokaza koji su im potrebni za podizanje tužbe kao i o ostalim relevantnim pravnim pitanjima.

5. Rad na terenu kroz mobilne timove

Neke od IAN-ovih usluga su dostupne korisnicima i na terenu, za vreme poseta mobilnih timova kako u Srbiji tako i u BiH (regioni: Birač, Trebinje, Visegrad ). Mobilni tim čine lekar internista, psiholog i psihijatar. Usluge mobilnih timova pružaju se najčesće u zdravstvenim ustanovama u gradovima koje posećuju mobilni timovi (Dom zdravlja u Bratuncu, Bolnica u Visegradu i Opsta bolnica u Trebinju). Korisnici se mogu informisati o uslugama mobilnog tima i preko IAN-ovih saradnickih i partnerskih organizacija (Udruženje logorasa u Bratuncu i Trebinju, Dom zdravlja u Milićima, Dom zdravlja u Bratuncu, Bolnica u Visegradu i Opsta bolnica u Trebinju)

 

 
Ova web prezentacija sačinjena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove web prezentacije odgovoran je isključivo IAN i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.
 
 


O projektu | Partneri | Usluge za korisnike | Edukacije | Specijalni događaji | Linkovi | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.