O projektu Edukacije
 
 

 Projekat finansira Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)


Projekat sufinansira Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

 

 

Osnaživanje profesionalaca - EDUKACIJA

Edukacija profesionalaca koji su uključeni u rad sa žrtvama obezbeđuje prenošenje dugogodišnjeg iskustva u radu na rehabilitaciji žrtava torture i širenje i unapređivanje aktivnosti uspostavljenih od strane IAN-a i njegovih partnera na ovom projektu. Uključuje dve vrste aktivnosti:

Obuka osoblja u novootvorenim centrima u BiH

Specijalistički stručni seminar za osoblje Centara za rehabilitaciju žrtava torture uspostavljenim u okviru projekta u BiH u Trebinju i Milićima održan je 26. i 27. oktobra 2009. u Beogradu. Profesionalci IAN-a sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa žrtvama torture preneli su svoja stručna znanja celokupnom stručnom osoblju (lekari, psiholozi, psihijatri, pravnici i koordinatori) angažovanim da 1.12.09. počnu sa radom u centru u Trebinju (u okviru Opšte bolnice) i Milićima (u okviru Doma zdravlja "Sveti Nikola").

Dvodnevni trening je koncipiran tako da su prvog dana obrađene teme od značaja za sve učesnike treninga, kojima smo pokušali da učesnicima pružimo uvid u sve usluge koje se nude klijentima i aktivnosti koje se sprovode u okviru IAN CRTV-a kao i da im ukažemo na opšte principa rada sa žrtvama torture.

Drugog dana je rad organizovan po odvojenim grupama za profesionalce angažovane u različitim oblastima projekta i obuhvatio je:

   
  • Trening za menadžere budućih centara koji uključuje upravljanje projektom, pisanje predloga projekata i izveštaja, pribavljanje sredstava i javno zastupanje.
  • Trening za psihologe i psihijatre , koji uključuje procedure prijema i trijaže klijenata, principe dijagnostičkog i psihoterapijskog rada sa klijentima, u centru i na terenu;.
  • Trening za lekare koji uključuje unapređivanje znanja o psihosomatskim oboljenjima žrtava torture, prepoznavanju PTSP-a i farmakoterapiji koja se najčešće koristi za tretman žrtava torture i specifičnostima rada na terenu .
  • Trening za pravnike koji uključuje pomoć u ostvarivanju ljudskih prava za žrtve torture, pripremu za svedočenje, pokretanje pravnih postupaka za naknadu štete i edukaciju o OPCAT-u

U realizaciji treninga su učestvovali svi zaposleni u IAN CRTV-u.

Trening za lekare koji su uključeni u rad sa žrtvama torture

U okviru projekta planirano je sprovođenje 6 treninga u okviru kojih će biti dodatno edukovano oko 120 lekara opšte prakse zaposlenih u zdravstvenim institucijama u BiH.

Seminar je namenjen i posebno osmišljen za lekare iz primarne zdravstvene zaštite, kao stručnjake koji u najvećem broju slučajeva prvi dolaze u kontakt sa osobama koje su bile izložene torturi te imaju ključnu ulogu u prepoznavanju žrtve, istraživanju i dokumentovanju dokaza o torturi i daljem upućivanju žrtve odnosno određivanju tretmana za nju. Posebna pažnja se posvećuje PTSP-u, otkrivanju simptoma koji su posledica trauma/torture/progona, tipičnoj kliničkoj slici osobe koja je preživela traumu/torturu. Pomoć žrtvi u ostvarivanju prava na sudu, ali i u dobijanju adekvatne medicinske i psihološke pomoći i sprečavanju razvoja ozbiljnijih posledica traumatskog iskustva torture uveliko je određena upravo načinom na koji će biti tretirani od strane lekara iz sistema primarne zdravstvene zaštite. Lekari se na treninzima upoznaju i sa Istambulskim Protokolom - pravilnom procedurom obavljanja intervjua i dokumentovanju torture.

S obzirom na ratna dešavanja devedesetih godina na teritoriji Bosne i Hercegovine i veliki broj traumatizovanih i torturisanih osoba sa ovog područja, potreba za stručnim usavršavanjem zdravstvenih radnika sa teritorije Bosne i Hercegovine iz oblasti torture je velika, što se potvrđuje i kroz održane seminare.

Učesnici pokazuju veliko interesovanje za teme koje su bile obuhvaćene treningom i svojim aktivnim učešćem doprinose njihovoj uspešnoj realizaciji.

Do sada su održana tri treninga: dva u Milićima za lekare sa područja regije Birač, gradovi Zvornik, Vlasenica, Milići, Srebrenica, Bratunac, Han Pijesak i jedan trening u Trebinju.

 
Trening za lekare u Milićima, maj 2009

 

 
Trening za lekare u Milićima, maj 2010

 

 
Trening za lekare u Trebinju, jun 2010

 

 
Ova web prezentacija sačinjena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove web prezentacije odgovoran je isključivo IAN i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.
 
 


O projektu | Partneri | Usluge za korisnike | Edukacije | Specijalni događaji | Linkovi | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.