PLANI I IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE PËR KOSOVËN

serbe / shqip / angleze

Komisioni Këshillëdhënës mbi Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare Opinioni mbi Implementimin e Konventës Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Kosovë (i miratuar më 25 nëntor 2005) >>>

Strategjia komunale për kthim >>>

LISTA E RRJETEVE TE CILËT MUND TË OFROJNË INFORMATA PËR PERSONAT TË ZHVENDOSUR (PZHBV) NGA KOSOVA >>>

LISTA MJETEVE PER INFORMIM TE SPECIALIZUARA PER
PERSONAT ZHVENDOSUR BRENDA VENDIT (PZHBV-te) NGA KOSOVA >>>

Deklarata e Kryeministrit Bajram Kosumi, Lutfi Haziri, Ministër i Pushtetit Lokal dhe Kryetarëve të Komunave për sundimin e ligjit dhe kthimin e pronave >>>

KPA - Njoftim për publikun (pdf) >>>

HPD - Njoftim për publikun >>>

ORC Returns Tracking Chart July 2005 (PDF file) >>>

ZYRTARI KOMUNAL PËR KTHIME - Përshkrim i shkurtër dhe kushtet e punës >>>

Përdorimi i gjuhëve të pakicave në komunat e Kosovës >>>

Udhëzimet shtesë per Strategjinë komunale për kthime >>>

Skica e Procesverbalit - Dialogu Nd ëretnik për fshatin Mushtisht
E Mërkurë , më 10 Nëntor 2004
Salla e Kuvendit Komunal në Suharekë, në ora 11:00 >>>

KOSOVO INITIATIVE PROGRAM BULETINIT
angleze:
serbe:
shqip:


CRS - Buletini informativ mujor Numri 2 (PDF) >>>

UNMIK për Bashkësi, Kthime dhe Çështje të Pakicave - OCRM AZHURNIM MUJOR

Njësia e Veprimit në Terren
Raporti i Konsoliduar mbi Komunitetet dhe Kthimet

on-line
download

 

Regional Weekly Update - Azhurnim javor nga rajoni - Lajmet nga OCRM-ja

on-line
download

Grupa Punuese Komunale Komuna e Vitisë 15 Mars, 2005 >>>

PËR VLERËSIMIN E DËMEVE NËPËR KOMUNA TË SHKAKTUARA GJATË TRAZIRAVE TË 17-18 MARSIT 2004 DHE ECURINË E PUNËVE TË DERITANISHME PËR RENOVIMIN E TYRE / angleze / serbe / shqip

Reagim i shpejtë në mbështetje të të kthyerve (RRRF) >>>

© 2004 International Aid Network (IAN)