SHL
  Početna > Licenca
       
 
Ostavi drugačiji otisak na svet
Profesionalno osnaživanje
Psihološka podrška
Resocijalizacija
   
Konferencije i okrugli stolovi

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Licenca za pružanje usluga dnevnog boravka

Edukativni odsek IANa, IAN Telecentar dobio je licencu za pružanje usluga dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Dnevnom boravku IAN Telecentar u Đure Daničića 5.

Licenca je dobijena na osnovu Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite i članstva dva stručna saradnika u Komori socijalne zaštite, a izdalo ju je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. IAN Telecentar kao pružalac usluge iz oblasti socijalne zaštite, a koja se tiče dece i mladih sa problemima u ponašanju uzrasta 14-22 godine, može da realizuje:   Izlet
  • vaspitne naloge (uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja) i
  • posebne obaveze (da pohađa kurseve za stručno osposobljavanje ili da se priprema ili polaže ispite kojima se proverava određeno znanje; da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sklonostima i sposobnostima; da se uključi u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj ustanovi ili savetovalištu i da postupa po programima rada koji su sačinjeni u tim ustanovama) koje izriče Viši sud za maloletnike kao i
  • vaspitnu meru pojačanog nadzora uz upućivanje u dnevni boravak.  
Kurs   Takođe, organ starateljstva, Gradski centar za socijalni rad, može uputiti svoje korisnike ukoliko se nalaze u riziku i potrebno ih je uključiti u preventivni program.
U okviru dnevnog boravka organizuju se aktivnosti koje se odnose na profesionalno osnaživanje (kursevi računara i socijalnih veština), psihološko osnaživanje (individualna i grupna psihoterapija) i raznovrsne aktivnosti usmerene na resocijalizaciju (klub za mlade).

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ljiljani Marković, ,
IAN Telecentar, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana