English Fran鏰is
 
  Po鑕tna > Publikacije > ECDL Start
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Kompletan priru鑞ik za polaganje ECDL Start ispita

 
 

"Kompletan priru鑞ik za polaganje ECDL START ispita" jeste plod petogodi筺jeg rada zaposlenih u okviru Edukativnog odseka IAN - Me饀narodne mre緀 pomo鎖. Priru鑞ik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima ra鑥narskih kurseva. On je proteklih godina usavr筧van i unapre餴van kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i program koji je propisan od strane ECDL Fondacije, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i prakti鑑n pristup upoznao 鑙taoce sa 'tajnama' u kori规enju ra鑥nara.

Priru鑞ik je namenjen svima koji su zainteresovani da upoznaju rad u 鑕tiri oblasti koje se naj鑕规e pola緐 u okviru ECDL Start sertifikata i da se pripreme za polaganje 鑕tiri ECDL ispita:

•  Modul 2: Kori规enje ra鑥nara i rad sa fajlovima (rad u Microsoft Windows XP-u),

•  Modul 3: Obrada teksta (Microsoft Word),

•  Modul 4: Tabelarne kalkulacije (Microsoft Excel) i

•  Modul 7: Informacije i komunikacije (Microsoft Internet Explorer i Microsoft Outlook Express)

Pisci ovog priru鑞ika su dugogodi筺ji nastavnici u IAN 筴oli ra鑥nara, ovla规eni ECDL testeri, sa velikim iskustvom u prakti鑞om radu sa polaznicima, koji poznaju efikasne metode preno筫nja znanja. Priru鑞ik je namenjen svima koji 緀le da se obrazuju i da potvrde znanja u kori规enju personalnog ra鑥nara, 箃o im omogu鎍va lak筫 zapo筶javanje u zemlji i inostranstvu.

U 鑕tiri poglavlja pisci na sistemati鑑n na鑙n uz prakti鑞e primere detaljno upoznaju 鑙taoce sa svim elementima i zadacima koji se tra緀 na ECDL ispitima.

Borko Vujadinovi u poglavlju "Windows XP - Kori规enje ra鑥nara i rad sa fajlovima" upoznaje 鑙taoce sa najrasprostranjenijim operativnim sistemom danas - Microsoft Windows XP-om. Operativni sistem je program koji upravlja ra鑥narom i pru綼 neophodno okru緀nje za rad svih ostalih programa (na primer, programa za obradu teksta, slike, zvuka). 萳anak upoznaje 鑙taoce sa osnovnim terminima ra鑥narske tehnologije i namenjen je 鑙taocima koji se do sada nisu sretali sa ra鑥narima i koji kre鎢 od samog po鑕tka. 萯taoci 鎒 nau鑙ti osnovne pojmove iz ra鑥narske tehnologije: softver, hardver, delovi ra鑥nara, operativni sistem, rad sa fajlovima i folderima, multimedija, arhiviranje itd.

Ivan Stojilovi i Petar Jakovljevi u tekstu pod naslovom "Word - Obrada teksta" upoznaju 鑙taoce sa uno筫njem teksta preko ra鑥nara, njegovim modifikovanjem, 箃ampanjem, 鑥vanjem i preno筫njem teksta na drugi ra鑥nar, postavljanjem slika, tabela, numeracijom strana, formatiranjem teksta (promenom veli鑙ne slova, tipa slova, boje slova), slanjem preko elektronske po箃e.

Borko Vujadinovi u delu "Excel - Tabelarne kalkulacije" upoznaje 鑙taoce sa kori规enjem ra鑥nara u radu sa brojevima i prora鑥nima, izradom automatskih baza podataka, grafikonima, bilansima stanja, predikcijima prihoda i rashoda. Ljudi raznih profesija koriste Excel: ekonomisti, menad緀ri, poslovni sekretari, matemati鑑ri, razni slu綽enici itd. Ovo poglavlje je namenjen svima koji 緀le da uspe筺o kreiraju tabelarne kalkulacije.

Kori规enje globalne informati鑛e mre緀 Internet i elektronske po箃e predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. U poglavlju "Internet Explorer i Outlook Express - Informacije i komunikacije" Borko Vujadinovi i Milo Dubroja obja筺javaju kako se koristi Internet, kako brzo i lako prona鎖 potrebne informacije, kako se pi筫, 筧lje i prima elektronska po箃a i jo mnogo toga.

"Kompletan priru鑞ik za polaganje ECDL Start ispita" izdat je u okviru edicije "Zaposleni, osna緀ni", u kojoj su izdati i slede鎖 naslovi: "Kompletan priru鑞ik za polaganje ECDL Core ispita", "Kompletan priru鑞ik za web dizajn" i "Kompletan priru鑞ik za socijalne ve箃ine".

Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core. ECDL Start sertifikat se dobija ukoliko kandidat polo緄 bilo koja 鑕tiri modula, a ECDL Corel sertifikat se dobija ukoliko kandidat polo緄 svih sedam modula.

 

 


Po鑕tna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Me饀narodna mre綼 pomo鎖, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su za箃i鎒na © 2007 Me饀narodna mre綼 pomo鎖, Beograd, Srbija
Dok druga鑙je nije ozna鑕no, celokupan sadr綼j koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je za箃i鎒n autorskim pravima koja pripadaju IAN Me饀narodnoj mre緄 pomo鎖. Nije dozvoljeno kori规enje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovla规enje od IAN Me饀narodne mre緀 pomo鎖.

Pocetna strana