Početna > O projektu
       
 
O projektu
 

 Projekat finansira Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)


Projekat sufinansira Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

 
 

 

Loading

 

 

 

Trogodišnjim projektom koji je počeo 1. novembra 2010. IAN Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa holandskom organizacijom Globalna inicijativa u psihijatriji i u saradnji sa Kancelarijom Zaštitnika građana usmerava svoj rad ka prevenciji torture u Srbiji i pružanju podrške žrtvama.

Projekat ima za cilj da unapredi bezbednost i uživanje ljudskih prava u marginalizovanim zajednicama, pruži sveobuhvatnu rehabilitaciju žrtvama torture i članovima njihovih porodica i da doprinese smanjenju torture i zlostavljanja u Srbiji i zemljama regiona. Važan aspekt programa je i podrška dobroj praksi vezanoj za monitoring ustanova zatvorenog tipa.

Osnovne projektne aktivnosti:

•  Sveobuhvatna podrška žrtvama torture koja uključuje psihološku, psihijatrijsku, medicinsku, pravnu i psihosocijalnu podrška (edukacija u oblasti računara, socijalnih veština, engleskog jezika i preduzetništva).

•  Osnaživanje organizacija koje okupljaju grupe pod rizikom od torture i zlostavljanja (ljudi koji pate od mentalnih oboljenja, korisnici droga, Romi, ljudi koji žive sa HIV-om). U saradnji sa organizacijama Duša, UPSZ, As i Novi svet za članove ovih udruženja organizuju se obuke za zagovaranja, pisanje i upravljanje projektima, odnose s medijima i uvođenje rodnog aspekta u programe, kao i za unapređenje računarskih veština i znanja engleskog jezika.

•  Podrška primeni Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture kroz izgradnju kapaciteta Kancelarije Zaštitnika građana u domenu adekvatne psihijatrijske i forenzičke procene i dokumentovanja slučajeva torture, i kroz edukativne seminare za profesionalce koji dolaze u kontakt sa žrtvama torture.

•  Podizanje svesti javnosti u regionu Balkana o problemu torture kroz sprovođenje i promociju regionalnog istraživanja u vezi sa torturom i odnosom post-konfliktnih društava prema ovom pitanju, u saradnji sa šest centara sa Balkana koji rade sa žrtvama torture (Centar za ljudska prava Niš, Vive žene Tuzla, CTV Sarajevo, IRCT Zagreb, ARCT Tirana, KRCT Priština).

•  Kampanje protiv kulture nasilja u institucijama i u širem društvu u regionu Balkana kroz informisanje o postojećim mehanizmima prevencije.

Projekat finansira Evropska unija putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a sufinansira Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture.

Za sve dodatne informacije: Nataša Cvetković Jović , Menadžerka projekta

 

 
   
Ova web prezentacija sačinjena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove web prezentacije odgovoran je isključivo IAN i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.
 
 
   


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana