Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

UNHCR igra centralnu ulogu u procesu povratka. Njegove aktivnosti su usmerene ka podrsci povratku i stabilizaciji zajednice.

Odgovornost UNHCR-a na Kosovu obuhvata:

 

1. nadgledanje aktivnosti vezanih za povratak u skladu sa svojim ovlascenjima. UNHCR je jedan od konstituenata Radne grupe za povratak, kao i svih RWG i MWG.

2. izvodenje, u saradnji sa OSCE, analize o stanju manjina na Kosovu, sa posebnim akcentom na aspekte vezane za povratak.

3. koordinacija sa relevantnim me|unarodnim i domacim vlastima i rad sa NGO na realizaciji "Idi-vidi" poseta i samog povratka, kao i obezbedivanje odgovarajuce logisticke i transportne podrske za posete preko granice i organizovani povratak.

4. vodenje statistickih i drugih podataka o spontanom i organizovanom povratku i potrebama povratnika i redovno izvestavanje o tome.

5. obezbedivanje ogranicene pomoci u vidu neprehrambenih artikala i materijala za nužan smestaj za povratnike neposredno posle njihovog
spontanog ili organizovanog prispeca.

6. distribucija hrane ugroženim povratnicima, preko svojih implementarnih partnera, u toku prva tri meseca po povratku.

7. pružanje pravne pomoci, saveta i informacija povratnicima i njihovim zajednicama, preko svojih implementarnih partnera, o razlicitim pravnim pitanjima, ukljucujuci i ona imovinsko- pravne prirode.

8. podrska meduetnickom dijalogu u cilju povratka manjinskih zajednica.

9. u okviru konteksta usvojenog Informativnog okvira, pružanje pomoci u prikupljanju i sirenju informacija od važnosti za IDP.

10. sprovodenje monitoringa povratnika i pracenje problema vezanih za njihovu zastitu.

Odgovornost UNHCR-a u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji obuhvata:

1. kroz mrežu svojih kancelarija na terenu i kontakte sa udruženjima IDP i medunarodnim i domacim NGO i vladinim ustanovama, održavanje kontakta sa IDP/izbeglickom populacijom i odredivanje najhitnijih potreba, ne samo humanitarnih, vec u odnosu na informacije i ocekivanja od povratka.

2. pronalaženje i pružanje pomoci licima koja traže savet ili pomoc u vezi sa "Idi-vidi" posetama ili sa samim povratkom ili organizovanje takvih saveta ili pomoci uz asistenciju NGO koje se bave aktivnostima vezanim za informacije
i povratak.

3. pomoc u dostavljanju objektivnih informacija o situaciji na Kosovu IDP/izbeglicama u saradnji sa drugim agencijama ukljucujuci i UNMIK
i vlasti zemlje-domacina.

4. vodenje i azuriranje baze podataka o registraciji IDP/izbeglica, ukljucujuci spiskove po maticnim opstinama na Kosovu i sastavu porodice i deregistraciji povratnika.

5. aktivno nastojanje da se obezbedi mehanizam koordinacije za sve medunarodne i domace organizacije, ukljucujuci i vladine, koje su
ukljucene u proces povratka na Kosovo.

6. organizovanje regionalnih sastanaka i konsultacija o povratku sa svim relevantnim stranama radi unapredenja aktivnosti povratka, i da olaksa sam povratak.

nazad

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)