Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

OMBUDSPERSON INSTITUCIJA na KOSOVU
TRECI GODISNJI IZVESTAJ 2002 - 2003

upucen

Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara
Ujedinjenih Nacija

10. juli 2003.

Telefon: ++381 38 501 401
Telefax: ++381 38 545 302
e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org
web site: www.ombudspersonkosovo.org

Dodatak 3: Siže izvestaja

SIŽE

Ex Officio registarski br. 12/01

O vodenju krivicnog postupka
protiv
G-din. Zotov Alexandra i G-din. Akhamadiyarov Marata

28. januar 2003.

U ovom slucaju, Ombudsperson je istraživao optužbe protiv dve osobe ruske nacionalnosti koje su bile lisene odredenih prava koja su garantovana clanovima 5 i 6 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava u toku vodenja krivicnog postupka protiv njih. Ombudsperson je saznao da su osobe na koje se ovo odnosi obavestene na vreme o razlozima njihovog hapsenja na njihovom maternjem, ruskom jeziku, tako da na osnovu toga nije bilo nikakvog krsenja njihovih prava da budu na vreme obavesteni, na jeziku koji je za njih razumljiv, o razlozima njihovog hapsenja i optužbi koje su protiv njih podnete, kao sto je garantovano clanom 5(2) Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Ombudsperson je, takode, saznao da su osobe na koje se ovo odnosi dobile pisanu kopiju optužnice koja je protiv njih podignuta na albanskom jeziku, ali im je posle dve nedelje usmeno prevedena na ruski jezik a pisanu kopiju na ruskom jeziku su dobili deset dana nakon toga. Ombudsperson smatra da na osnovu svega toga ne postoji krsenje prava osoba na koje se ovo odnosi da budu na vreme obavesteni o optužbama koje su podnete protiv njih, na jeziku koji je za njih razumljiv, kao sto je garantovano clanom 6(3)(a) Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Ombudsperson dalje saznaje da iako su se branioci prvi put sastali sa optuženima 25. aprila 2001. a zvanicno imenovani da ih zastupaju 3. maja 2001, istog dana kada je sudenje trebalo da pocne, nadležni sud je pozitivno odgovorio na zahtev branioca da se sudenje odloži da bi se omogucilo adekvatno vreme za odgovarajucu pripremu odbrane. Stoga, nije bilo nikakgog krsenja prava da se dobije adekvatno vreme za pripremanje odbrane, kao sto je garantovano clanom 6(3)(b) Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Ombudsperson dalje saznaje da je Opstinski Sud imenovao besplatne branioce optuženih i da su branioci ispunili njihovu profesionalnu obavezu u zastupanju optuženih na pravi nacin. Stoga, nije bilo nikakvog krsenja prava u smislu dobijanja besplatne pravne pomoci, kao sto je garantovano clanom 6(3)(c) Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Ombudsperson na kraju saznaje da je Opstinski Sud obezbedio albansko-ruskog prevodioca zbog sastanaka sa istražnim sudijom i za vreme glavnog pretresa slucaja. Stoga, nije bilo nikakvog krsenja prava u smislu dobijanja besplatne pomoci prevodioca, kao sto se garantuje clanom 6(3)(e) Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava.

SIŽE

Ex officio registarski br. 14/2001
O ponasanju zatvorskih službenika u Mitrovici prema predstavnicina
Centra za Humanitarno Pravo

30. januar 2003.

U ovom slucaju, Ombudsperson je istraživao optužbe da upravnik Zatvora u Mitrovici nije dozvolio predstavniku nevladine organizacije, Centar za Humanitarno Pravo (CHP), da poseti pet zatvorenika, kao i optužbe na prisustvo predstavnika Centra za pritvor i optužbe da su nadležni u zatvoru kopirali podatke koji se odnose na njihovu prethodnu posetu zatvoru sa laptopa predstavnika CHP bez njihove dozvole. Iako se cinjenice koje se odnose na prvobitnu zabranu dozvole predstavniku Centra za Humanitarno Pravo da poseti zatvorenike u mitrovackom zatvoru ne dovode u pitanje, nije bilo moguce utvrditi cinjenice o optužbi da su nadležni u mitrovackom zatvoru kopirali podatke koji se odnose na njihovu prethodnu posetu zatvoru sa laptopa predstavnika CHP bez njihovog odobrenja. Iz tog razloga izvestaj nije ispitao problem moguceg krsenja ljudskih prava ili zloupotrebu položaja u slucaju drugog problema.

Ombudsperson je ukazao na to da relevantni domaci zakon dozvoljava zatvorenicima da traže od kompetentnog suda da odobri predstavnicima nevladinih organizacija da ih posete i da je predstavnik CHP imao takvo odobrenje. Ombudsperson je takode ukazao na to da ista odredba domaceg zakona koja odreduje uslove davanja punomocja takodje propisuje da cak i odobrene posete moraju da se odvijaju shodno internim pravilima zatvora. U korist tome, Ombudsperson dalje ukazuje na to da je upravnik zatvora zabranio predstavniku CHP direktni pristup zatvorenicima, na osnovu internog pravila zatvora i politike kosovske Popravne Službe, na osnovu cega su predstavnici NVO obavezni da traže dozvolu od nadležnih u zatvoru 24 casa pre planirane posete. Ombudsperson je uzeo u obzir i to da je na licu mesta upravnik zatvora rekao predstavniku CHP da se vrati kasnije toga dana, sa ciljem da se upravniku zatvora da sansa da konsultuje nadredene u vezi davanja dozvole da se poseta nastavi. U slucaju da je predstavnik CHP odlucio da tako i uradi, poseta bi bila dozvoljena.

Ombudsperson je tako utvrdio da prvo odbijanje davanja dozvole predstavnicima Centra za Humanitarno pravo da posete pritvorenike u mitrovackom pritvornom Centru ne predstavlja krsenje ljudskih prava niti zloupotrebu položaja.

SIŽE

O dužini postupka u slucaju
Alus Krasnici

31. januar 2003

U ovom slucaju Ombudsperson je otkrio propust Opstinskog Suda u Peje/Peci da dostavi presudu podnosiocu žalbe u periodu izmedu 28. marta 2001. godine i 13. juna 2001, godine, zajedno sa propustom Okružnog Suda u Peje/Peci da preduzme akciju u ovom slucaju u periodu izmedu 18. jula 2001. i 7. maja 2002. godine, sto predstavlja krsenje prava podnosioca žalbe na posteno sudenje u razumnom vremenskom roku, kao sto je zagarantovano stavom 1 clana 6 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Ombudsperson je takode otkrio nedostatk posebnih pravnih puteva koje bi podnosilac zahteva u ovom slucaju mogao da koristi kako bi uložio žalbu protiv dužine postupka, i dobio preventivnu ili kompenzacionu pomoc, cime se krse aplikantova prava na efektivan pravni lek garantovana clanom 13 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava.

Ombudsperson je preporucio Specijanom Predstavniku Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija da, ne kasnije od 28 marta 2003. godine, imenuje dovoljan broj sudija u sudovima u Peci/Peje ili da preduzme druge neophodne mere kako bi zagarantovao reviziju slucajeva i dostavljanje presuda svim stranama u razumunom vremenskom periodu i donese Uredbu kojom bi se propisali efektivni pravni lekovi u skladu sa clanom 13 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava, i koja bi odredila preventivnu i kompenzacionu pomoc u slucaju produženog trajanja postupka u gradanskim sporovima.

7. februar 2003, zamenik SPGS za policiju i pravosude je obavestio Ombudspersona da su preporuke date u ovom izvestaju prosledene Odeljenju za pravosude i kosovskom pravosudnom i tužilackom Odboru na razmatranje. Takode je naznacio da je ova druga institucija vec proveravala raspodelu radnih mesta i kapacite svih kosovskih sudova, kako bi omogucila adekvatni balans izmedu broja primljenih slucajeva i mogucnosti do nivoa koji ogranicava budžet.

SIŽE

Milomir Mitrovic
protiv
UNMIK-a

26. mart 2003

U ovom izvestaju, Ombudsperson je otkrio da, uprkos namerama, okolnosti ovog slucaja ne mogu da budu drugaciji ni na koji materijalni nacin od onih opisanih u Izvestaju Ombudspersona od 22. aprila 2002. godine (vidi siže drugog godisnjeg izvestaja, na stranama 43 - 44). Proizilazi da se pravna analiza sadržana u tom izvestaju odnosi takode i na cinjenice u ovom slucaju. Ombudsperson je utvrdio da odbijanje UNMIK opstinskog Administratora u Kosovu Polju/Fushe Kosove da dozvoli Opstinskom Sudu registrovanje ugovora o prodaji imovine, prema UNMIK Uredbi 2001/17, predstavlja krsenje sledecih ljudskih prava podnosioca zahteva: prava na mirno uživanje imovine (clan 1 dodatnog Protokola Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava); prava na postovanje privatnog i porodicnog života i pravo na dom (clan 6 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava); prava na izbor mesta stanovanja (clan 2 Protokola br. 4 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava); prava na život bez diskriminacije (clan 14 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava); i prava na slobodu od nametanja ogranicenja prava osim onih propisanih Konvencijom (clan 18 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava). Ombudsperson je takode ponovio zabrinutost nastalu u vezi Specijalnog izvestaja br. 5 o odredenim aspektima UNMIK Uredbe br. 2001-17 o Registraciji ugovora o prodaji nepokretne imovine u posebnim geografskim oblastima Kosova (od 22. avgusta 2001. god) poslatog gdinu. Hans Haekkerupu, Specijalnom Predstavniku Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija (od 29. oktobra 2001. god). Ombudsperson je takode utvrdio da sprovodenje Uredbe koje je ranije utvrdeno nije u skladu sa priznatim medunarodnim standardima o zastiti ljudskih prava sto predstavlja zloupotrebu položaja od strane opstinskog Administratora Kosova Polja/Fush Kosove

Ombudsperson je preporucio da, ne kasnije od 4. aprila 2003. godine, Specijalni Predstavnik Generalnog Sekretara hitno reaguje kako bi osigurao da se ugovor o prodaji imovine podnosioca zahteva registruje kod nadležnog suda na Kosovu i da, ne kasnije od 11. aprila 2003. godine, SPGS ukine UNMIK Uredbu br. 2001/17, ukine Adminstrativno upustvo 2001/16 o sprovodenju UNMIK Uredbe br. 2001/17 (od 19. oktobra 2001), ukine Adminstrativno upustvo 2002/4 o sprovodenju UNMIK Uredbe br. 2001/17 (od 28. februara 2002), ukine bilo koje drugo Administrativno upustvo ili pravni pod-akt koji se odnosi na sprovodenje UNMIK Uredbe 2001/17, da izda novo Administrativno upustvo u kojem ponistava i stavlja van snage sve odluke koje onemogucavaju registrovanje ugovora o prodaji nepokretnosti u bilo kom mestu na Kosovu, gde je doneta odluka na osnovu UNMIK Uredbe br. 2001/17 i/ili Administrativnih upustava 2001/16, 2001/4 ili drugih relevantnih upustava ili pravnih pod-akata, da obavesti sve sudove na Kosovu o gore navedenim akcijama i uputi ih da registruju sve ugovore o prodaji imovine koji nisu bili registroviani zbog sprovodenja UNMIK Uredbe br. 2001/17.

11. april 2003.godine, glavni zamenik Specijalnog Predstavnika Generalnog Sekretara je obavestio Ombudspersona da je UNMIK opstinski Administrator delovala van svojih nadležnosti kada je odbila da dozvoli registraciju prodaje imovine, posto je vec receno da se imovina nalazi van geografske oblasti koja je obuhvacena UNMIK Uredbom 2001/17. On je obavestio da ce ugovor o prodaji biti pravilno registrovan.

SIŽE

O dužini postupka u slucaju
Zarife Hadžoli

11. april 2003

U ovom slucaju, Ombudsperson je otkrio propust Opstinskog Suda u Glogovcu/Gllogovc da donese odluku u sudskoj parnici aplikanta, od 22. maja 2001. godine do dana podnosenja ovog izvestaja, kao i propust Opstinskog Suda da preduzme neku akciju ili da održi neko rociste u vezi slucaja u periodu od 22. maja 2002. do 23. oktobra 2002. godine, sto predstavlja krsenje njenih prava na posteno sudenje u razumnom vremenskom periodu, sto je zagarantovano stavom 1 clana 6 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Ombudsperson je takode utvrdio nedostatak specijalnih pravnih puteva kojim bi se podnosilac žalbe mogla žaliti na dužinu postupka kako bi dobila preventivnu ili kompenzacionu pomoc, sto predstavlja krsenje njenih prava na efektivni pravni lek zagarantovan clanom 13 Evropske konvensije o zastiti ljudskih prava.

Ombudsperson je preporucio Specijalnom Predstavniku Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija da, ne kasnije od 25. aprila 2003 godine, preduzme sve neophodne mere kako bi obezbedio da Opstinski Sud u Glogovcu/Gllogovc okonca ovaj proces bez daljeg odlaganja i da izda Uredbu koja obezbeduje efektivni pravni lek u skladu sa clanom 13 Evropske konvensije o zastiti ljudskih prava koja bi pružala i preventivnu i kompenzacionu pomoc podnosiocima zahteva u vezi dužine postupka u sudskim parnicama.

Nema odgovora na ovaj izvestaj.

SIŽE

Gani Taci
protiv
Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu
(UNMIK)

17. april 2003

Kao polazna tacka za razmatranje ovog slucaja, koji se odnosi na suspenziju i kasnije otpustanje podnosioca zahteva iz službe Kosovskog Zastitnog Korpusa (KZK), Ombudsperson je utvrdio da priroda obaveza i dužnosti clanova KZK-a, gledano kroz kriterijume koje je postavio Evropski sud za zastitu ljudskih prava o primenljivosti clana 6 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava, stavlja ovaj spor o suspenziji ili otpustanju pod nadležnost ovog clana.

Ombudsperson je utvrdio da su KZK, KZK disciplinska tela i SPGS (u svojstvu najvise administrativne vlasti kada je u pitanju KZK) propustili da odgovore na ponovljene zahteve podnosioca zahteva koji je tražio da dobije pismeno obrazloženje odluke o otpustanju iz službe KZK-a ili da razmatraju njegovu žalbu protiv odluke o otkazu. Nadležni sud je izjavio da nije u stanju da uradi reviziju slucaja podnosioca zahteva jer ceka da se iskoriste svi administrativni kanali revizije, pa cak i odluka SPGS. Vrhovni sud, koji ima pravo da naredi SPGS da izda pismenu odluku propisanu zakonom, je takode nacinio propust kada nije iskoristio tu mogucnost. Potpuni propust svih administrativnih vlasti da postuju svoje pravne obaveze i daju pismeno obrazloženje odluke podnosiocu zahteva, sprecilo ga je da svoj slucaj iznese na sud sto je u skladu sa Ustavnim Okvirima i odredbama vladavine prava. Ombudsperson je tako utvrdio da je bilo krsenja prava podnosioca zahteva da se obrati sudu sto je zagarantovanao stavom 1 clana 6 Evropske konvensije o zastiti ljudskih prava.


Pored žalbe da su mu prava u skladu sa clanom 6 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava prekrsena, aplikant smatra da su njegova suspenzija i otkaz iz KZK bazirani velikim delom na njegovoj izjavi datoj stampi o negativnim posledicama po njega zbog interne kadrovske odluke i akcije KZK-a, sto krsi njegovo pravo slobode izražavanja zagarantovano clanom 10 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava. Medutim, Ombudsperson je inter alia utvrdio da je uticaj akcija aplikanta na disciplinu KZK-a imao dovoljno veliki efekat da podstakne izricanje disciplinskih mera protiv njega i da akcije preduzete u tom smislu ne mogu biti smatrane neporporcionalnim. Nije bilo krsenja prava slobode izražavanja koja je zagarantovana clanom 10 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava.

Ombudsperson je preporucio Specijalnom Predstavniku Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija da, ne kasnije od 16. maja 2003. godine, osigura da nadležne administrativne vlasti izdaju aplikant pismeno obrazloženje o njegovom otkazu iz KZK-a i da se aktivno ukljuce u bilo koji pravni spor koji može da nastane kao posledica omogucavanja administrativnog procesa revizije, sto je u skladu sa Ustavnim Okvirom i odlukama Okružnog Suda koje su date u ovom izvestaju.

Nema odgovora na ovaj izvestaj.

SIŽE

Afrim Selaci
protiv
Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu
(UNMIK)

17. april 2003

U ovom slucaju, aplikant se žalio da ga je maltretirala UNMIK policija sto je suptrotno zastiti njegovih prava po clanu 3 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava.

U izvestaj o istrazu ovog slucaja, Ombudsperson je izrazio zabrinutost zbog odbijanja UNMIK vlasti, vec vise od dve godine, da odgovori na zahteve Ombudspersona da dobije bilo kakve informacije koje poseduje policija, cak i one koju su na kraju dostavili i koje jasno pokazuju da nije bilo nepravilnog ponasanja od strane UNMIK policije. Ombudsperson je tražio takve informacije u 8 razlicitih prilika nakon sto je krivicni postupak pokrenut protiv aplikanta zbog napada na policajce tokom gore pomenutog incidenta. Sedam zahteva je uloženo nakon sto je apliaknt osuden zbog prekrsaja i nakon sto je presuda, javni dokument, izdata. Ombudsperson smatra da uportnost odbijanja UNMIK vlasti da odgovore na zahteve o pružanju informacija u ovom slucaju ozbiljno dovodi u pitanje standarde transparentnosti koja se smatra podesnim da potvrdi demokratske policijske operacije na Kosovu.

Ombudsperson je utvrdio da nije bilo krsenja clana 3 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava, kao ni bilo koje druge relevantne odredbe zakona o zastiti ljudskih prava.

SIŽE

Haki Sahiti
protiv
Opstinskog suda u Urosevcu/Ferizaj

21. april 2003.

U ovom slucaju, Ombudsperson je utvrdio propust Opstinskog suda u Urosevacu/Ferizaj da donese konacnu presudu 11. maja 1998. u korist podnosioca zahteva sto predstavlja krsenje prava na obracanje sudu sto je zagarantovano clanom 6 Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava. On je isto tako utvrdio i propust suda, od 25. novembra 1997. (datum donosenja presude) do dana izvestaja Ombudspersona, da donese odluku o pravosnažnosti prvostepene presude, koju ju sud rekao da ce doneti kasnijeg datuma, sto predstavlja krsenje prava na posteno saslusanje u razumnom vremenskom periodu, kao sto je zagarantovano stavom 1. clana 6. Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava. Ombudsperson je takode utvrdio nedostatak specijalnih pravnih puteva kojim bi se aplikant mogao žaliti na nepotrebna odlaganja, bilo u toku sprovodenja presude ili kod konacnog odlucivanja, kako bi dobio preventivnu ili kopenzacionu pomoc, sto predstavlja krsenje prava na efektivan pravni lek zagarantovan clanom 13 Evropske konvencije za zastitu ljudska prava.

Ombudsperson je preporucio da SPGS Ujedinjenih Nacija, najkasnije do 16. maja 2003, preduzme hitne korake i osigura da se operativni deo presude Opstinskog Suda u Urosevcu/Ferizaj od 25. novembra 1997. u potpunosti sprovede bez ikakvog daljeg odlaganja, i da preduzme sve neophodne mere da osigura da isti sud preispita sporna pitanja ove presude od 25. novembra 1997., kao i da donese odluku o ovim pitanjima bez daljeg odlaganja i da izda Uredbu koja obezbeduje efektivni pravni lek u skladu sa clanom 13 Evropske konvencije za zastitu ljudska prava, pružajuci preventivnu i kompenzacionu pomoc u vezi žalbi koje se odnose na preduge postupke u sudskim parnicama.


Nema odgovora na ovaj izvestaj.

SIŽE

O dužini postupka u slucaju
Gordana Ilioska-Djoric

23. april 2003.

U ovom slucaju, Ombudsperson je utvrdio propust Opstinskog suda u Pristini/Prishtine da donese odluku u vezi slucaja aplikanta od 15. septembra 1998. do dana ovog izvestaja, kao i neuspeh Opstinskog suda da preduzme bilo kakvu akciju ili obavi pretres slucaja izmedu 15. septembra 1998. i 11. marta 2003, sto predstavlja krsenje njenog prava na posteno saslusanje u razumnom vremenskom periodu, kao sto je zagarantovano stavom 1. clana 6. Evropske konvencije za zastitu ljudska prava. Ombudsperson je takode otkrio da nedostatak specijalnih pravnih puteva kojim bi se podnosilac molbe mogao žaliti na dužinu postupka kako bi dobila preventivnu ili kopenzacionu pomoc, sto predstavlja krsenje prava na efektivni pravni lek zagarantovan clanom 13 Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava.

Ombudsperson je preporucio da SPGS Ujedinjenih Nacija, najkasnije do 16. maja 2003, preduzme sve neophodne mere i osigura da Opstinski Sud u Pristini/Prishtine okonca slucaj bez daljeg odlaganja i da izda Uredbu koja obezbeduje pravni lek u skladu sa clanom 13 Evropske konvencije za zastitu judskih prava, pružajuci preventivnu i kompenzacionu pomoc u vezi žalbe koje se odnose na preduge procese u sudskim parnicama.

Nema odgovora na ovaj izvestaj.

SIŽE

Afrim Zeqiri
protiv
Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu
UNMIK

30. maj 2003

Ombudsperson je u ovom slucaju zakljucio da su razni aspekti lisenja slobode aplikanta g. Afrima Zeqirija od 29.maja 2000, do dana ovog izvestaja, bila nezakonita po znacenju clana 5 Evropske konvencije o zastiti ljudskih prava.
Ti aspekti ukljucuju lisenje slobode koje je nametnuto nizom '' Izvrsnih naredbi'', objavljenih od strane SPGS, njegov pocetni pritvor, lisenja slobode na osnovu nekoliko odluka kompetentnih sudova na Kosovu, i konacno njegovo lisenje slobode za vremenski period za koji nisu postojale ni Izvrsne naredbe kao ni važece sudske odluke.

Ombudsperson je takode zakljucio da je propust vlasti da dovedu aplikanta pred kompetentnu sudsku vlast, od 29.maja 2000 do 2.juna 2000, kao potpuni nedostatak bilo kakve mogucnosti da se ospori njegov pritvor po Izvrsnim naredbama, cinio krsenja njegovog prava da bez odlaganja bude doveden pred takvu vlast, a kako je garantovano stavom 3 clana 5 Konvencije. Ombudsperson je konacno zakljucio da je propust kompetentnih sudskih vlasti, od 2.juna 2000 do 25.januara 2002, da razmotre mogucnost oslobadanja aplikanta uz kauciju, cinilo dodatno krsenje aplikantovih prava po stavu 3 clan 5.

S obzirom na pravo aplikanta na sud koji je zakonom uspostavljen,a kako je garantovano clanom 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima, Ombudsperson je zakljucio da je objavljivanje i sprovodenje UNMIK Uredbe 2001/2, a koja daje siroka ovlascenja medunarodnom tužiocu odgovornom za slucaj, znacajno promenila pravila u upravljanju sprovodenja postupka protiv aplikanta. Iz tog razloga, doslo je do krsenja njegovih prava po toj odredbi Konvencije.

Ombudsperson je preporucio da se Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija, najkasnije do 30.juna 2003, uskladi sa preporukama Ombudspersona iz Specijalnog Izvestaja br. 3 i koje su ponovljene u Specijalnom Izvestaju br. 4, da objavi UNMIK Uredbu kojom ponistava UNMIK Uredbu 2001/2 koja je dopunjavala UNMIK Uredbu 2000/6 o Naimenovanju i uklanjanju medunarodnih sudija i medunarodnih tužioca (12.januar 2001), i da na dan stupanja na snagu, ove nove UNMIK Uredbe objavi, pomocu svih prikladnih nacina, na sve jezike koji su u upotrebi na Kosovu, a u skladu sa clanom 5.2 UNMIK Uredbe br. 1999/1. Uredbe treba da se podele, narocito, svim sudijama, sudskim službenicima i svima koji imaju sudsko ovlascenje na Kosovu, kao i svim pojedincima u pritvoru.

Na ovaj izvestaj nije bilo odgovora.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)