Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek > Projekti
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Projekti

Projekti Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije

Od 2004. godine IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje sprovodi brojne edukacije i treninge u saradnji sa drugim relevantnim institucijama i organizacijama aktivnim na polju odgovora na HIV epidemiju u zemlji . Jedan od naših najvažnijih partnera jeste Ministarstvo zdravlja koje je primarni recipijent i sprovodilac projekta Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije . Zajedno sa Jedinicom za implementaciju projekta Globalnog fonda organizovali smo trening za socijalne radnike o HIV-u i mentalnom zdravlju u 2008. godini. 2009. godine "Trening zaposlenih u centrima za socijalni rad za pružanje psihosocijalne podrške PLHIV" je još jednom organizovan u okviru runde 6 projekta Ministarstva zdravlja "Jačanje nacionalnog odgovora na HIV/sidu decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga". Cilj ovog treninga je povećanje kvaliteta usluga koje centri za socijalni rad nude PLHIV populaciji.

2010. godine sprovedena su dva treninga "Pozitivna prevencija i DPST savetovanje" u okviru runde 8 Projekta Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda. Ovi treninzi imali su za cilj da povećaju znanje DPST savetnika o HIV prevenciji među PLHIV korisnicima usluga.

U januaru i februaru 2010. IAN je sproveo Istraživanje o percepciji znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u Srbiji u oblasti HIV i side na reprezentativnom uzorku od 1500 ispitanika. Rezultati pokazuju da zdravstveni radnici koji su prošli edukaciju iz oblasti HIV/side imaju viši nivo znanja i bolje poznaju mere zaštite i postupanja u slučaju nezgoda koje mogu da dovedu do inficiranja HIV-om. Uz to, zdravstveni radnici koji su pružali usluge osobama koje žive sa HIV-om imaju manje stigmatizujuće stavove. Medicinski tehničari i sestre manje znanju o HIV-u i imaju izraženije negativne stavove nego lekari.

Nalazi ovog istraživanja iskorišćeni su za koncipiranje treninga za zdravstvene radnike " Zdravstveni radnici i HIV- mere zaštite i dobra praksa u lečenju i prevenciji HIV-a ". Kroz ovaj trening program obučeno je 417 zdravstvenih radnika iz cele Srbije na 16 trening događaja.

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (VCCT Voluntary Confidential Counselling Testing) (2004-2007) bio je prvi projekat sekcije usmeren na unapredjenje prakse prevencije HIV-a, podržan od strane CAFOD (Catholic Agency for Overseas Development). Projektne aktivnosti su se sprovodile u partnerstvu sa Studentskom Poliklinikom i CAFOD-om sekcijom za tehničku podršku. Pored neposredne saradnje sa centrom u okviru Studentske poliklinike u Beogradu i razvoja DPST-a na terenu organizovali smo i brojne treninge, supervizijske sastanke i studijske posete za DPST savetnike sa teritorije cele Srbije. Ovaj projekat je progla šen za jedan od najboljih projekata koje je podržao CAFOD u istočnoj Evropi. Veza savetnika iz IAN-a i Studentske poliklinike ali i niza drugih profesionalaca koji su se priključili neformalnoj mreži ogleda se u saradnji koja traje i do danas. Velika postignuća ovih savetovališta (Studentska poliklinika, savetovališta u Subotici, Vranju, Šapcu...) pre svega u dobrom kvalitetu savetovanja i proaktivnom pristupu vulnerabilnim grupama prepoznata su pre svega od klijenata a zatim i od drugih važnih organizacija i osoba na polju prevencije HIV i brige za ljude pogođene HIV-om.

Sveobuhvatna podrška za osobe koje su pogođene HIV-om

U okviru projekta Sveobuhvatna podrška za osobe koje su pogođene HIV-om (2007-2009), podržanog od stane CAFOD -a, IAN je pomogao razvoj osam PLHIV asocijacija (udruženja osoba koje žive sa HIV-om) koje su u većoj ili manjoj meri aktivne u Srbiji ( Aid +, ŽENA+, a zatim i Q-club, ALEXO, Stav plus, UPSZ, Sunce i SPAIDS). Podrška se sastojala u isporučivanju većeg broja treninga specifično dizajniranih za potrebe asocijacija i pružanju individualnih konsultacija. U okviru projekta otvoreno je i savetovalište za osobe pogođene HIV-om koje pruža specijalizovane oblike psihološke pomoći i to: individualno savetovanje, dolazak na grupu samopomoći, psihoterapiju, psihijatrijske usluge, porodično savetovanje. Takođe, projekat je doprineo osnaživanju profesionalnih pomagača - savetnika na dobrovoljnom poverljivom savetovanju i HIV testiranju, medicinskih sestara, NVO savetnika osoba koje žive sa HIV-om (vršnjačka podrška) i socijalnih radnika, kroz kontinuiranu edukaciju i stručnu superviziju rada.

HIV/AIDS i mentalno zdravlje - MAIDS razvojni program za agente promene

"HIV/AIDS i mentalno zdravlje u jugoistočnoj Evropi, Kavkazu i centralnoj Aziji" je projekat sproveden u saradnji sa GIP Global Initiative in Psychiatry (2007-2010), koji je imao za cilj da podigne svest i znanje stručne i šire javnosti o često zanemarenoj vezi između mentalnog zdravlja i HIV/AIDS-a. Naša sekcija je postala deo mreže Ekspertskih centara za HIV/AIDS i mentalno zdravlje u ovom delu Evrope i u okviru projekta sprovela je: četiri kvalitativne studije, isporučeno je četiri modula treninga za mešovite grupe učesnika, štampane su relevantne publikacije i pokrenute inicijative za bolji odgovor na potrebe pogođene populacije i razne druge intrevencije.

Jedna od glavnih aktivnosti Ekspertskog centra za HIV, AIDS i mentalno zdravlje je organizovanje treninga za mešovite grupe učesnika koji su u tom procesu postali naši agenti promena. Cilj ovih MAIDS treninga jeste osnaživanje različitih profesionalaca i paraprofesionalaca zainteresovanih za HIV, da adekvatno odgovore na potrebe ljudi sa HIV-om sa medicinske, psihološke i socijalne tačke kao i da se zalažu za prevenciju HIV-a. Do sada je u okviru MAIDS programa isporučeno četiri modula treninga sa jedanaest održanih treninga i više od 80 učesnika koji su prošli ovaj kontinuirani program obuke. MAIDS trening obuhvata četiri modula sa sledećim temama:

  • MODUL 1 " Uvod u HIV i mentalno zdravlje"
  • MODUL 2 "Podrška ljudima koji žive sa HIV-om i pripadaju osetljivim grupama"
  • MODUL 3 "Pomoć i samopomoć za ljude koji žive sa HIV/sidom"
  • MODUL 4 "Adherenca i mentalno zdravlje"

Većina učesnika treninga su postali deo mreže agenata promena i predstavljaju važan edukativni resurs našeg centra.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana