English Français
 
  Početna > Odsek za ljudska prava > Saradnja i partnerstva
       
 
Odsek za ljudska prava
  Pravna pomoć
  Saradnja i partnerstva
  Izbegli i raseljeni
   

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

SARADNJA I PARTNERSTVA

Trajna rešenja za izbeglice i raseljena lica podrazumevaju mogućnost povratka i ostvarivanja svih prava u zemlji porekla ili trajnog nastanjenja u zemlji izbeglištva tj. Srbiji kao i rešavanje višestrukih problema u procesu izgradnje mira u regionu.

Prekogranična saradnja i umrežavanje na lokalnom i regionalnom nivou o bezbeđuju jako uporište za prihvatanje novih izazova i postizanje boljih efekata kako u konkretnoj pomoći izbeglima i raseljenima tako i na polju lobiranja i zagovaranja na temu izbegličke problematike na višim nivoima. IAN je član nekoliko mreža:

 

Deo SEE RAN mreže u koji je najviše uključen Odsek za ljudska prava je inicijativa TRIANGL. Ona okuplja 14 NVO iz BIH, Hrvatske i SCG, a pokrenuta je sa ciljem da podrži povratak i pruža pomoć putem prekograničnih aktivnosti između ove tri zemlje i to kroz praktičnu pravnu i informativnu pomoć korisnicima i prekogranične posete pravnih savetnika i NVO aktivista iz BiH i Hrvatske Srbiji i Crnoj Gori.

 

TRIANGL info poseta, kolektivni centar "Ušće" u Obrenovcu, novembar 2003

Pravnici iz BiH i Hrvatske u poseti kolektivnom centru "Kasarna", Kučevo, oktobar 2003

 

IAN je jedan od šest osnivača Srpskog saveta za izbeglice (SSI), nevladine organizacije osnovane u Beogradu krajem 2004. godine, sa ciljem da se dugoročno bavi zastupanjem i lobiranjem za prava izbeglica, raseljenih lica i ljudi koji traže azil.

 

Kosovsko inicijativni program (KIP) - pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Danske deluje kao mreža 17 partnerskih NVO. Fokus je na pru žanju pomoći izbeglicama i IRL na teritoriji Kosova, Srbije i Crne Gore a osnovna načale su: reintegracija povratnika i IRL, povratak i regionalna saradnja (međuetnička i međugranična).

U okviru KIP mreže IAN je angažovan na projektu usmerenom na razmenu i širenje informacija u vezi sa procesom povratka na Kosovo i Metohiju u tom cilju uspostavljanju web stranica u odabranim opštinama na kojima se predstavljaju aktuelne informacije. Projekat se sprovodi u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Srbije i sa Kosova i predstavnicima opštinskih vlasti na Kosovu i Metohiji.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana