Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Opstinska strategija povratka

Standard o održivom povratku i pravima zajednica

"Pripadnici svih zajednica moraju biti u mogucnosti da u potpunosti ucestvuju u privrednom, politickom i drustvenom životu Kosova, a njihova bezbednost i dobrobit nesme da bude ugrožena zbog njihove etnicke pripadnosti. Sve izbeglice i raseljena lica koja žele da se vrate na Kosovo moraju imati mogucnost da to i ucine bezbedno i dostojanstveno."

PREGLED

Prema Planu primene standarda, sve su opstine dužne da godisnje izraduju i efikasno sprovode Opstinsku strategiju povratka pocevsi od 2004. godine. Svrha Strategije je da opstinama omoguci da preuzmu odgovornost za povratak na nacin sukladan evropskim standardima.

Nasilje od 17-20. marta 2004. godine znacajno je unazadilo process povratka i naglasilo potrebu da povratke treba staviti u okvir veceg konteksta postizanja veceg stupnja zastite prava svih etnickih zajednica na Kosovu. Opstinska strategija povratka ostaje temelj Plana primene standarda, s obzirom da je sada novi pristup stvaranja tolerantnog okruženja potrebniji nego ikada pre kako bi se stvorila sredina gde su zasticena prava svih zajednica. Opstinska strategija povratka, zato mora da bude deo opsteg pristupa izgradnji tolerantnog i sigurnog okruženja za sve zajednice.

Strategija ce da pruži okvir za aktivnosti Opstinske radne grupe u oblasti povratka, i treba da ukljucuje i sire opstinske ciljeve i konkretne aktivnosti orjentisane na povratak. Strategija ce da omoguci transparentnost i doslednost rada u oblasti povratka, i obuhvatice koordinisanje rada svih tela ukljucenih u process u oblasti povratka. Nadalje, izrada Strategije bice podrska naporima opstina da identifikuju potrebe i da dodu do sredstava i tehnicke pomoci posebice ako se uzme u obzir pažnja zajednice donatora usmerena prema povratku i integraciji zajednica.

IZRADA STRATEGIJE

Izrada Strategije treba da bude cvrsto utemeljena u opstini kroz predsednike opstinskih skupstina i glavne izvrsne službenike koji ce da preuzmu vodecu ulogu. Predsednici opstinskih skupstina mogu da za ovu svrhu uspostave specijalizovano vece, Vece opstinske strategije povratka. Tim Vecem bi predsedavao predsednik opstinske skupstine a medu clanovima bi bili glavni izvrsni službenik i opstinski službenik za povratak (vidi opis radnih zadataka u prilogu). Kao integralni predstavnici manjinskih zajednica, dodatni podpredsednici i sefovi opstinskih kancelarija za zajednice bice pozvani da ucestvuju. Iako proces izrade strategije treba da vodi predsednik opstinske skupstine, opstina može da zatraži podrsku i strucnu pomoc UNMIK-a, UNHCR-a i ostalih zainteresovanih organizacija. Opstinski predstavnici UNMIK-a, službenici lokalnih zajednica i Regionalne jedinice za povratak su spermne da aktivno ucestvuju u procesu izrade strategije.

Glavni izvrsni službenik treba da preuzme direktnu odgovornost za pripremu opstinske strategije povratka. Prema Planu za primenu standarda mesto Opstinskog službenika za povratak ce da bude uspostavljeno unutar kancelarije glavnog izvrsnog službenika u onim opstinama gde je povratak u toku i/ili predviden. U tim opstinama Opstinski službenik za povratak, kao clan veca za opstinsku strategiju povratka pomaže glavnom izvrsnom službeniku sa pripremom strategije. Treba voditi racuna da s obzirom da postoji mogucnost da opstinski službenik za povratak ne bude postavljen na to mesto jos nekoliko meseci, glavni izvrsni službenik treba da bude spreman da ovaj zadatak pomaganja oko pripreme Strategije delegira clanovima osoblja vec zaposlenog u kancelarijama.

Kako bi se obezbedilo da opstinski pristup povratku bude dosledan deo celokupnog pristupa integraciji zajednica, clanovi Veca opstinsku strategiju povratka treba da zatraže misljenje od postojecih struktura zajednica u njihovoj opstini ukljucujuci veca opstina i veca za posredovanje. Kako bi se dalje povecao fokus zajednica, clanovi veca za opstinsku strategiju mogu da saraduju sa centralnim strukturama PIS-a za zajednice ukljucujuci Kancelariju savetnika premijera za oblast zajednica kao i kancelariju medu-ministarskog koordinatora za povratak.

Opstinsku strategiju povratka treba da predstavi predsednik opstinske skupstine (ili glavni opstinski službenik) Opstinskoj radnoj grupi za povratak na odobrenje. Usvojena strategija služi kao okvir za aktivnosti Opstinske radne grupe tokom te godine. Od opstinskih skupstina se uglavnom ne ocekuje da imaju direktnu ulogu u izradi strategije, ali mogu da pruže podrsku procesu putem usvajanja strategija ili generalnih rezolucija za unapredenje zastite prava zajednica i njihovog prava na povratak.

Uzimajuci u obzir potrebu za hitnim delovanjem sukladnim Planu primene standarda, preporuka je da opstine otpocnu sa radom na izradi strategija sto je pre moguce, i da Opstinske strategije povratka za 2004. budu pripremljene i predstavljene Opstinskoj radnoj grupi za usvajanje do 31. Avgusta. Za 2005. i naredne godine, godisnje strategije treba da budu predstavljene Opstinskim radnim grupama za usvajanje do 31. decembra predhodne godine. Godisnja revizija Strategija treba da se obavi u oktobru, tako da rezultati mogu informativno poslužiti Opstinskoj strategiji povratka za sledecu godinu.

PREDLOŽENE SMERNICE

Sledece smernice i primeri pitanja dati su kao predlog da pomognu opstinama u izradi Opstinske strategije povratka. Nije im namera da budu restriktivni niti opterecavajuci vec da naglase mnoge kljucne oblasti koje trebaju da budu uzete u obzir prilikom izrade Strategije.

Preporuke je da Opstinska strategija povratka bude sastavljena u tekstualnom obliku i da bude podeljena u sledeca cetri poglavlja:

•  Trenutacna situacija

•  Podrucje interesa

•  Izazovi

•  Predložene aktivnosti

•  Potrebna sredstva

1. deo: Trenutacna situacija

Ovo poglavlje bi dalo pregled trenutacne situacije u opstini u vezi pitanja iz oblasti povratka.

Poglavlje bi na primer moglo da sadrži sveukupan pregled prilika u vezi sa povratkom kao i razinu integrisanja zajednice. Nadalje može da sadržava osvrt na slobodu kretanja, pristup osnovnim službama, kao i ostale pokazatelje trenutacne situacije sa kojima se suocavaju obe postojece zajednice i povratnici. Poglavlje može da ima osvrt na razinu angažmana opstine prema strukturama zajednica i povratku ukljucujuci Opstinske radne grupe, kao i razinu angažiranosti zajednica, povratnika i raseljenih lica u život opstine.

U ovom poglavlju treba da budu navedene aktivne i potencijalne lokacije za povratak, projekti povratka u razradi ili realizaciji, opstinske inicijative podrske povratku, kao i postojece veze sa zajednicom raseljenih lica.

Opstine mogu da zatraže pomoc od UNMIK-a (npr, Pregled povratka u opstine Kancelarije za pitanja povratka i zajednica) i UNHCR-a (npr, mesecne procene povratka) prilikom prikupljanja cinjenica potrebnih za ovo poglavlje.

2. deo: Podrucja interesa

Ovo poglavlje stavlja naglasak na podrucja od interesa za odredenu opstinu u toj godini pružajuci informacije i dajuci pregled ocekivanja u vezi sa povratkom. Za to je potrebno prikupiti informacije i sprovesti analizu na osnovu pokazatelja raseljenosti i pokazatelja povratka.

Identifikovana podrucja interesa mogu na primer da naglase prijasnje, trenutacne i buduce potrebe na mestima povratka, jer ti pokazatelji mogu da predstavljaju opcenite potrebe zajednica. To može da ukljucuje pomoc integrisanju zajednica/povratnika u kljucne sektore zdravstva i obrazovanja, poboljsanje slobode kretanja, obezbedivanje veceg ucesca raseljenih lica/zajednica primatelja/opstina u opstinskim radnim grupama i timovima za zadatke, podrsku inicijativama meduetnickog dialoga, poboljsanje javnog informisanja u vezi sa povratkom, ukljucenje specijalizovanih opstinskih direkcija u izradu plana i sprovodenje, i poboljsanje veza sa zajednicom raseljenih lica koja je zainteresovana za povratak.

3. deo: Izazovi

Ovaj deo predstavlja pregled predvidenih izazova u oblastima gore navedenih podrucja od interesa.

Identifikovani izazovi mogu da budu npr. Pomanjkanje dialoga izmedu zajednica, zabrinutosti zajednice primatelja u vezi sa povratkom, zabrinutosti raseljanih lica u vezi sa bezbednoscu, nedostatak konsenzusa o povratku medu politickim strankama, postojanje paralelnih struktura, pomanjkanje dostupnosti tacnim informacijama za raseljena lica o zajednici iz koje su dosli, pomanjkanje informacija o raseljenima, nedovoljno ucestvovanje opstinskih zvanicnika u opstinskim radnim grupama, informativim posetama i idi-vidi posetama, ili sporo resavanje zahteva za povrat imovine raseljenih lica.

Treba napomenuti da uslovljavanje povratka tj, uslovljavanje povratka resavanjem nekih drugih pitanja kao npr. Sudbine nestalih lica ili konacnog statusa, u suprotnosti je sa politikom povratka i osnovnim principima ljudskih prava i nebi trebalo biti navedeno kao prepreka povratku. Ukoliko odredene grupe ljudi u opstini povezuje ovakva pitanja sa povratkom, te grupe kao i njihovi napori treba da budu navedene kao izazovi u ovom poglavlju strategije. U tim slucajevima, napori uloženi u uklanjanje podrske takvom uslovljavanju, kao i razvijanje razumevanja prava na povratak treba da bude ukljuceno u cetvrti deo dole naveden .

4. deo: Predložene aktivnosti

Ovo poglavlje opisuje predložene aktivnosti koje opstina treba da preduzme kako bi odgovorila na izazove opisane u predhodnom poglavlju i kako bi pokrenula proces povratka u smeru identifikovanih podrucja interesa.

Predložene aktivnosti mogu npr. da ukljucuju:

•  Poboljsanje kvalitete života postojecih zajednica istovremeno sa resavanjem konkretnih potreba povratnika

•  Pomaganje uspostavljanja veza izmedu postojece i povratnicke zajednice

•  Davanje zadataka ucestvovanja u osmisljavanju i implementaciji projekata povratka fokalnim grupama u svim opstinama;

•  Obezbedivanje ucesca visih visih opstinskih zvanicnika u informativnim i idi-vidi posetama;

•  Zakazivanje redovnih opstinskih sastanaka sa zajednicom primatelja kako bi se povisila razina spoznaje i promovisala tolerancija;

•  Obucavanje opstinskih voda i voda zajednica o pitanjima zajednica i principima povratka;

•  Izrada i sprovodenje projekata rehabilitacije infrastructure koja omogucava pristup mestima gde se zajednice nalaze ili mestima povratka;

•  Izrada i sprovodenje projekata zajednickih citavoj zajednici;

•  Oformljivanje mesnih ne-vladinih organizacija kako bi se inicirale aktivnosti na dialogu;

•  Obezbedivanje prevoda dnevnog reda i zapisnika sa sastanka opstinskih radnih grupa i timova za specijalne zadatke na jezike zajednica i njihovo distribuisanje pre narednog sastanka;

•  Potraživanje pomoci od predstavnika centralnih PIS kako bi se ucvrstila podrska za pitanja zajednica i povratak na opstinskom nivou;

•  Potraživanje od Ministarstva obrazovanja da finansira projekat izgradnje multi-etnicke skole ili ulaganje napora s ciljem izgradnje obrazovnih objekata finansiranih iz drugih izvora;

•  Zahtevanje od Ministarstva zdravstva da prosiri usluge postojecih ambulanti kako bi se odgovorilo na potrebe novih povratnika;

•  Izrada konkretnih planova u cilju pravednije raspodele izdvojenih sredstava u interesu zajednica.

Za svaku predloženu aktivnost, glavni izvrsni službenik dužan je da obezbedi da odgovarajuce direkcije ili opstinske vlasti izrade i sprovode plan u kojem su jasno naznacene kljucne aktivnosti, delegiranje i rokovi sprovodenja. Glavnom izvrsnom službeniku oko koordinacije i pracenja zadataka pomaže Opstinski službenik za povratak kada bude imenovan.

5. deo: Potrebna sredstva

Ovo poglavlje treba da identifikuje sredstva potrebna za predložene aktivnosti.

Identifikovane potrebe za sredstvima mogu npr. da se odnose na procene potrebnih sredstava za finansiranje predloženih opstinskih projekata povratka ili na zaposljavanje specijalizovanog osoblja za prevodenje i obuku. Ovo poglavlje takoder može da ukljuci i opstinski plan koristenja sobstvenog budžeta za preduzimanje predloženih aktivnosti, potraživanje drugih izvora sredstava, i/ili reviziju budžeta za sledecu godinu podnesenu Ministarstvu privrede i finansija u vezi sa novo identifikovanim potrebama zajednica i/ili povratnika.

Uobicajena pitanja

Naredna uobicajena pitanja mogu da posluže kao pomoc izradi Opstinske strategije povratka.

Podaci

•  Koje podatke opstina trenutno ima u vezi sa licima raseljenim iz mesta odakle poticu?

•  Koji je uzorak raseljenosti i povratka?

•  Koji je omjer povratka u ruralna podrucja u odnosu na urbana ?

•  Na koja mesta je izražena želja za povratkom?

•  Kakav je kontakt koje ima opstinsko osoblje sa raseljenim licima ili predstavnicima interno raseljenih lica izvan konteksta opstinskih radnih grupa i sastanaka timova za posebne zadatke?

•  Kakav je omjer interno raseljenih lica i povratnika prema zajednicama?

•  Kakav je omjer organizovanih, pomognutih i spontanih povrataka?

Strukture i process povratka

•  Koji opstinski zvanicnici ucestvuju u opstinskim radnim grupama i timovima za posebne zadatke?

•  Koja je razina ucesca interno raseljenih lica u opstinskim radnim grupama i timovima za posebne zadatke?

•  Koji su dokumenti koji sadrže planove delovanja usvojeni, finansirani i/ili sprovedeni?

•  Koji su dokumenti koji sadrže planove delovanja su u izradi?

•  Koje su lokacije aktivnog spontanog i organizovanog povratka i koji su projekti povratka u toku u opstini?

•  Koja su predvidena mesta povratka?

•  Koje ne-vladine organizacije trenutno deluju u oblasti povratka u opstini?

•  Koje informacije o povratku su ponudene zajednici primatelja?

Ucestvovanje opstinskog PISa

•  Koja je razina ucestvovanja opsinskih zvanicnika u opsinskim radnim grupama?

•  Koja su odeljenja i lokalne structure aktivne u promovisanju pomoci povratku?

•  Koji su odeljenja odgovorna za pracenje i odgovaranje na potrebe povratnika?

•  Koji su opstinski resursi namenjeni podrsci povratka?

•  Sta su politicke vode poduzeli kako bi promovisali toleranciju i multietnicnost?

•  Koje su zajednice i mesta povratka posetili vode vecinske zajednice?

•  Da li su opstinski zvanicnici sudelovali u idi-vidi i informativnim posetima?

•  Da li su opstinski zvanicnici intervenisali kako bi uklonili prepreke za povratak?

•  Da li su opstinski vode javno podržali povratak?

Bezbednost i održivost

•  Kakva je situacija u vezi sa slobodom kretanja/ pratnjom za manjinske zajednice i povratnike?

•  Kakva je bezbedosna situacija uopste i da li postoji trend u vezi sa brojem i ozbiljnoscu meduetnickih incidenata?

•  Kakava je situacija u vezi sa zaposlenjem i privrednom održivosti?

•  Kakava je situacija u vezi sa pristupom zdravstvu, obrazovanju, socijalnom straranju, komunalijama i pravosudu?

•  Koliko pripadnika manjina je zaposleno u opstinskim strukturama? Gde i na kojem nivou?

•  Da li su dostignuti ciljevi pravednog rasporedivanja finansija?

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)