Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Proces projekata za povratak opisuje raspoložive instrumente za pripremu i realizaciju omogucenog povratka grupe raseljenih lica na odredenu lokaciju. Taj proces u osnovi zavisi od indikovanih zahteva za povratkom i od odgovarajucih resursa u odnosu na prioritete koji su odredeni u okviru Procesa projekata za povratak. Glavni cilj ovoga procesa je da se osigura da su projekti povratka pripremljeni i prioritetizovani i da imaju obezbedeno finansiranje. Verovatan i transparentan proces za razvoj projekta i postavljanje prioriteta je bitni instrument za pribavljanje donatorske podrske za povratak.

Od odredivanja "potrebe za povratkom" 8 do implementacije projekta povratka, ima raznih elemenata u procesu projekata za povratak. Mora se, ipak, naglasiti da se ovi elementi mogu i treba da se desavaju istovremeno u odnosu na razvoj razlicitih projekata - drugim recima, nema ni jednog momenta gde se vide meduprostori a da je koncept pripremljen. Umesto toga, proces projekata za povratak je raspoloživ i treba u svakom momentu da odgovori na novoutvrdene potrebe za povratkom.

Projekti za koje je finansiranje vec obezbedeno

Kao sto je ranije napomenuto, u nekim slucajevima donatori vec imaju odredene projekte i NGO kao implementarne partnere sto eliminise potrebu za prvim fazama procesa, kao sto je niže prikazano. Takvi projekti su brzi i treba ih samo prezentirati MWG na odobrenje pre nego sto donator donese konacnu odluku o finansiranju i implementaciji. Ovaj korak je važan jer ucesce clanova MWG je bitno za uspesnu implementaciju prakticno ma koje inicijative.

Priznavanje izražene želje raseljenih lica i utvrdivanje potreba za povratkom

Proces projekata za povratak u osnovi se oslanja na priznavanje i reagovanje na izraženu želju raseljenih lica za povratkom. Proces identifikovanja potreba za povratkom odvija se na razne nacine i oslanja se na odredeni broj izvora informacija.
Raseljena lica saznaju o procesu za pomoc pri povratku i o uslovima u njihovim predratnim maticnim zajednicama od clanova svoje zajednice koji žive na Kosovu, od drugih clanova svoje etnicke zajednice sa istog podrucja, od IDP raseljenih u opstini ili istom kraju, od NGO, kroz GIV i GVS i na druge neformalne nacine (npr. preko medija, licnih poseta svom prebivalistu ili Projekta informativnog okvira 9). NGO koje rade sa zajednicama raseljenih takode igraju važnu ulogu sastajuci se sa onima koji su zainteresovani za povratak i utvrdujuci potrebe za povratkom. Razmena informacija za vreme GSV pruža dalje indikacije o željama raseljenih lica i njihovim potrebama za povratkom. Udruženja i organizacije raseljenih lica angažuju se sa medunarodnim organizacijama i MWG da ukazu na potrebe za povratkom odredenih zajednica ili pojedinaca.

Pri odredivanju potreba za povratkom, raseljena lica, NGO i svi oni koji su ukljuceni u proces povratka mogu se osloniti na procene i prikupljene informacije, kao sto su profili ili procene sela ili krajeva odakle su ljudi bili raseljeni, RLP, a MWG mogu sastaviti dodatne profile tamo gde se smatra da nema dovoljno informacija. Bezbednosna procena KFOR-a/KPS vezana za sela i krajeve koji su pre konflikta bili nastanjeni manjinskom populacijom je kljucni elemenat ovoga procesa.

MWG daju priliku svima onima koji su ukljuceni u proces povratka da razmene informacije u vezi potreba za povratkom i da razgovaraju o oblastima u kojima se potrebe za povratkom vec utvrdene.

Priprema koncepta

Posto se identifikuju potrebe za povratkom, sledeci korak u Procesu projekta za povratak je donosenje koncepta koji ocrtava projekat povratka koji treba da zadovolji identifikovane potrebe. MWG ce hrabriti sve zainteresovane strane da razviju koncepte za identifikovane potrebe za povratkom. Kada traže koncepte, preporucljivo je da MWG sacine okvir koji odreduje siroke potrebe koje projekat treba da zadovolji (ukljucujuci i one u zajednicama-primaocima) u okviru 4 moguca projektna "sektora": 1) pomoc u stambenoj rekonstrukciji/povracaju stambenog prostora, 2) infrastruktura, 3) zaposljavanje i program stvaranja prihoda, i 4) meduetnicki dijalog, integracija i aktivnosti zajednice.

Predsedavajuci MWG može odrediti clana MWG da uradi nacrt Okvira za koncept. Može se zatražiti pomoc od Regionalnog odeljenja za povratak, ako je potrebno. Predsedavajuci MWG ce dostaviti Okvir i skicu koncepta (videti Anex) svim partnerima zainteresovanim za donosenje i prezentiranje konceptnog dokumenta. Njih ce u vecini slucajeva razviti NGO koje su zainteresovane da sprovedu predloženi projekat. Medutim, njih mogu doneti i clanovi MWG (UNMIK, UNHCR, KFOR, opstinske vlasti, itd. ) ili raseljena lica ili njihovi predstavnici. Predsedavajuci MWG ce postaviti rok za zainteresovane NGO, clanove MWG i ostale za donosenje koncepta kao odgovor na Okvir za koncept. Opstinske strukture, preko MWG, ce pružiti NGO i ostalima relevantne
informacije za pripremanje konceptnih dokumenata za predloženi dokument.

Konceptni dokumenti koje je MWG pregledala i svrstala prema prioritetu

MWG je zadužena za pregled konceptnih dokumenata koje su partneri podneli na osnovu Kriterijuma za razmatranje konceptnih dokumenata od strane MWG (videti Anex 5). Poseban fokus ce biti usmeren na procenu da li je proces povratka predložen konceptnim dokumentom održiv. Koncept daje opis projekta sa dovoljno detalja kako bi MWG mogla da oceni održivost i cenu predloženog projekta, kao i sposobnost i relevantno iskustvo implementarne organizacije.

Prednost ce, pri pregledu konceptnih dokumenata, biti data implementarnim organizacijama koje predlazu multisektorski pristup pokrivajuci sve relevantne sektore. U isto vreme, nemaju sve implementarne organizacije sposobnost ili znanje da izvedu multisektorske projekte. U tom slucaju, implementarnim organizacijama se predlaze da se udruže sa drugim NGO (narocito sa domacim) i da podnesu koncept sa "konzorcijumskim" pristupom projektu. Konacno, implementarni partneri koji ne mogu da podnesu koncept koji se odnosi na ceo projekat, niti mogu da se udruže da to ucine zajednickim snagama, treba da podnesu koncept koji opisuje onu komponentu projekta
koju bi ta NGO bila spremna da sprovede. U takvom slucaju, MWG može da razmotri povezivanje parcijalnih predloga u cilju postizanja sveobuhvatnog, multisektorskog pristupa predloženom projektu.

Kao sto je detaljnije opisano u Prikazu konceptnog dokumenta, podržava se onaj koncept koji pokazuje stratesko koriscenje komponenti projekta za jacanje održivosti projekta (npr. napori da se cela zajednica ukljuci u program kroz uvodenje komponenti infrastrukture od kojih imaju koristi i zajednica-povratnik i zajednica- primalac). Pored toga, koncept mora da jasno pokaze pristup na osnovu zahteva uoblicavajuci metode koji ce se koristiti da odrede nivo zainteresovanosti u okviru zajednice raseljenih lica na
predloženoj lokaciji i da angažuju zajednicu raseljenih lica na razvoju i implementaciji projekta. Koncept treba da ima formu datu u Prikazu konceptnog dokumenta i treba da sadrži sledece komponente: ciljeve, ucinke, pokazatelje, aktivnosti, i konacno, procenu budžeta i rok.

Tada clanovi MWG odobravaju koncept. Kao sto je predvideno, MWG treba, po mogucstvu, da odluci konsenzusom. Ako se to ne postigne, konacnu rec ima predsedavajuci MWG (opstinski administrator). Takode, NGO i ostali koji podnose
konceptna dokumenta imaju ulogu u diskusiji dokumenta na MWG, ali ostaju kao posmatraci u procesu odobrenja i postavljanja prioriteta zbog eventualnog sukoba interesa.

MWG ce vrsiti pregled konceptnih dokumenata po redu njihovog podnosenja kako bi odredila da li se predloženi projekat bavi utvrdenom potrebom na nacin saglasan sa politikom povratka uoblicenom maja 2002. - Koncept za održivi povratak. Posebno, koncept treba da obradi zahtev potencijalnih korisnika za projektom, kao i postupak za izbor korisnika. Na osnovu pregleda konceptnih dokumenata, MWG odobrava moguce projekte. U slucaju vise koncepata podnetih u opstini ili za jednu lokaciju, MWG daje
prioritet predloženim projektima koji su u skladu sa Vodecim principima, ranije iznetim. Da ponovimo, proces se odvija prema redosledu podnosenja novih koncepata. Pri oceni razlicitih koncepata za istu lokaciju, prednost se daje onima koji predlazu multisektorski pristup i pokrivaju sve relevantne sektore.

Razmatranje i postavljanje prioriteta na regionalnom nivou

MWG ce pripremiti spisak konceptnih dokumenata sa prioritetom na opstinskom nivou. Taj spisak se salje na regionalni nivo gde ga RWG razmatra i vrsi pregled.
RWG sacinjava regionalni spisak prioritetnih predloženih projekata na osnovu onoga sto je dobijeno od MWG i na osnovu specificnih kriterijumima: etnicka srazmera, geografska srazmera, ugroženost, održivost i efikasnost (cena po korisniku).

U pripremi liste projekata, RWG se koncentrise na meru do koje je predloženi projekat u
skladu sa politikom i principima povratka, a narocito u kojoj meri projekat odgovara na
zahteve raseljenih lica. Priprema liste prioritetnih projekata na Kosovu Regionalni spiskovi projekata salju se Koordinacionoj grupi za povratak. RCG je odgovorna za donosenje (i azuriranje) sveobuhvatne Liste prioritetnih projekata za celo Kosovo.

U izvrsenju ovoga zadatka, RCG se oslanja na Tehnicko-savetodavni odbor (TAB). clanovi TAB-a su, pored clanova RCG, i predstavnici implementarnih NGO i donatorske zajednice. Clanovi TAB-a su i pojedinci sa specificnim tehnickim znanjem u oblasti pripreme i realizacije projekata. RCG utvrduje kriterijume za razmatranje projekata koje ce primenjivati TAB 10. TAB ce pregledati konceptna dokumanta i regionalnu
listu projekata i uputice RCG svoje preporuke u vezi sacinjene Liste prioritetnih projekata. RCG sastavlja i azurira Listu prioritetnih projekata na osnovu preporuka TAB-a.

Dostavljanje (kruženje) Liste prioritetnih projekata

Prioritetna lista projekata je osnovni instrumenat u traženju donatorskog finansiranja za projekte povratka. ORC, UNHCR i drugi clanovi RCG pustaju u opticaj Listu prioritetnih projekata i salju je potencijalnim donatorima i implementarnim organizacijama. Napori svih onih koji su ukljuceni u proces povratka u pogledu prikupljanja sredstava za povratak treba da budu u skladu sa Listom prioritetnih projekata i treba da ih koordinira ORC.

Zahtevi i priprema potpunih predloga

Donatori zainteresovani za projekte sa Liste prioritetnih projekata ce tražiti potpune predloge u skladu sa svojim sopstvenim zahtevima. Tamo gde je koncept donela implementarna organizacija, donatori ce saradivati sa organizacijom koja je i podnela odobreni koncept. Potpuni projektni predlozi treba da su u saglasnosti sa politikom povratka predvidenom Konceptom za održivi povratak.

Razvoj i donosenje multisektorskih projektnih predloga

Potpuni projektni predlozi ce biti traženi i doneti tek posto je konceptni dokument odobrio MWG i donator pokazao zaineresovanost da taj projekat finansira. U slucajevima gde implementarne organizacije vec imaju obezbedeno finansiranje,
od njih ce se tražiti da direktno MWG i RWG podnesu detaljni multisektorski projektni
predlog. Potpuni projekti predlozi moraju biti u skladu sa Kriterijumima za pomoc korisnicima povratka i smernicama za multisektorske projekte koji isticu zahteve za pomoc u stambenoj rekonstrukciji, izradom programa infrastrukture, programa zaposljavanja i stvaranja prihoda i meduetnickog dijaloga i aktivnosti zajednice.
Implementarni partneri se podsticu da saraduju sa ostalim lokalnim i medunarodnim NGO koje imaju specificna znanja u oblasti jednog sektora. Oni takode treba da deluju uz konsultacije sa lokalnom administracijom.

Konacno razmatranje potpunih predloga

Kada je potpuni predlog pripremljen i preliminarno izabran od donatora, tada ce se od donatora i implementarnih partnera zatražiti da podnesu predlog na konacno razmatranje nadležnoj MWG, pre nego sto donator da svoje konacno odobrenje i obezbedi finansiranje projekta. Ovaj korak je od pomoci da se obezbedi da konacni predlog bude u skladu sa smernicama donetim za projekte povratka i bice od sustinske važnosti da se obezbedi ucesce i pomoc MWG u implementaciji projekta. Medutim, uloga MWG na ovom stupnju je samo da pregleda predlog i da postavi pitanja ili da da predloge koje bi možda donator zeleo da uputi implementarnom partneru, a ne da detaljno oceni projekat. Ukoliko predlog izaziva bitne bojazni, njih treba uputiti RCG i ORC za diskusiju sa donatorom.

Finansiran predlog

Posto je MWG konacno pregledala potpuni predlog, donator vrsi izbor implementarnog partnera i obezbeduje finansiranje projekta za povratak.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)