Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Ovaj Odeljak specificira instrumente planiranja i sredstva koja stoje na raspolaganju za pomoc stranama angažovanim u procesu povratka. Ovi instrumenti ne moraju da se uzmu i primene po datom redosledu. Za njima se može posegnuti u bilo kojoj etapi procesa, kako lokalne okolnosti diktiraju. Njih takode treba shvatiti kao akcije koje se mogu preduzeti za MWG u cilju pripreme da se reaguje sto je moguce efikasnije na zahteve koji dolaze od IDP/izbeglica koji su zainteresovani za povratak u svoja prebivalista i koji za to traže pomoc. Moguce akcije bi bile sledece:

Utvrdivanje lokacija raseljenja IDP

U cilju prikupljanja informacija o sadasnjim lokacijama raseljenih lica iz opstine, predsedavajuc i MWG može da zatraži od UNHCR-a ili drugih relevantnih clanova MWG da prikupe i/ili razmene osnovne raspoložive informacije u vezi sa lokacijama raseljenja IDP i izbeglica, zajedno sa predratnim maticnim selom/krajem UNHCR
priprema i prezentira MWG ove podatke sa mapama raseljenja.

Procena lokacija koje su pre sukoba bile
naseljene manjinskom zajednicom

Procena lokacija gde su manjine živele pre sukoba ce pružiti relativno objektivnu osnovu koja se može koristiti pri planiranju transparentnog i depolitizovanog procesa povratka onda kada se ustanovi interesovanje na strani IDP/izbeglica za povratak na odredenu lokaciju. Prvo, predsedavajuci MWG obrazuje tim da uradi Brzi profil lokacije (RLP - videti Anex 1A i B za formular) i odreduje UNMIK vodu tima koji prikuplja informacije. Ovaj tim treba da se sastoji od glavnih medunarodnih ucesnika u MWG.

Zatim, tim treba da koristi formular RLP da bi anketirao svako selo ili kraj odakle su manjine otisle u vreme ili posle sukoba a za koje je utvrdeno interesovanje za povratak. U cilju pomoci u izradi RPL, svaki clan MWG treba da prikupi i sa timom razmeni postojece informacije o datim lokacijama. Po zavrsetku rada, voda tima
prezentira MWG prikupljene RLP.

Bezbednosna procena potencijalnih lokacija za povratak

Bezbednosna procena sela kao potencijalnih lokacija za povratak daje smernice u kasnijem procesu odlucivanja u vezi sa prioritetom mesta. Na zahtev predsedavajuceg MWG, KFOR i KPS vrse ove procene (videti Anex 7 za formular) za svako selo i kraj koji je pre konflikta bio naseljen manjinama a za koja je utvrdeno interesovanje za povratak. Tada KFOR i KPS iznose svoje zakljucke MWG po lokacijama. Ovaj proces se vrsi uz spoznaju da je relevantnost bezbednosne procene privremenog karaktera i da je treba koristiti samo kao siroku smernicu (npr. bezbednosna procena može dati zeleno svetlo za GSV na odredenoj lokaciji, ali takode preporuciti da se jos radi na zajednici-primaocu pre nego sto se obavi povratak). Zakljucci procene predstavljaju samo jedan faktor u procesu odlucivanja kod procene uslova za povratak u odredenu oblast.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)