Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Prenosimo kompletan tekst sporazuma o povlacenju jugoslovenskih snaga bezbednosti sa Kosova i ulasku medunarodnih snaga predvodenih NATO-om, nazvanih Kfor. Sporazum su u sredu, 9.6.1999. uvece potpisali vojni predstavnici vlasti u Beogradu i predstavnici NATO. Sledi prevod teksta dokumenta.

10. jun 1999.

Vojnotehnicki sporazum o Kosovu

 

Clan I

 

Opste obaveze

 1. Strane Sporazuma potvrduju dokument, koji je predsednik Ahtisari predstavio predsedniku Milosevicu i koji su 3. juna odobrili srpski parlament i savezna vlada (SRJ), ukljucujuci razmestaj medunarodnog civilnog i vojnog prisustva na Kosovo pod nadzorom UN. Strane dalje primecuju da je Savet bezbednosti UN spreman da usvoji rezoluciju, koja je predstavljena, o tom prisustvu.
 2. Državne vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i slažu se da ce medunarodne snage za bezbednost (Kfor) biti razmestene posle usvajanja rezolucije Saveta bezbednosti UN, pomenutoj u paragrafu 1, i da ce na Kosovu da operisu bez ometanja i sa ovlascenjem da preduzmu sve nužne aktivnosti za ostvarivanje i održavanje bezbednog okruženja za sve gradane Kosova i da svoju misiju obavljaju na druge nacine. Dalje prihvataju da ispune sve obaveze iz Sporazuma i da olaksaju razmestanje i operacije tih snaga.
 3. U Sporazumu, sledeci izrazi znacice ono sto opisuju ispod:
  1. "Strane" su potpisnici Sporazuma.
  2. "Vlasti" su odgovarajuci odgovorni pojedinci, institucije ili organizacije Strana.
  3. "Snage SRJ" oznacava sve ljudstvo i organizacije SRJ i Republike Srbije koje mogu vojno da deluju. To ukljucuje redovne armijske i mornaricke snage, naoružane grupe gradana, udružene paravojne grupe, vazduhoplovne snage, teritorijalnu odbranu, pogranicnu policiju, obavestajne službe, jedinice policije - lokalne, specijalne, protiv demonstracija i antiteroristicke - i bilo koju grupu ili pojedince koje kao takve navede komandant "Kfora".
  4. Zona vazdusne bezbednosti (ZVB) definisana je kao zona od 25 kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrasnjosti SRJ. Ona se odnosi na vazdusni prostor iznad te zone od 25 kilometara.
  5. Zona kopnene bezbednosti (ZKB) definisana je kao zona od pet kilometara od pokrajinske granice Kosova prema unutrasnjosti SRJ. Ona se odnosi na teren unutar te zone od pet kilometara.
  6. Dan stupanja na snagu definisan je kao dan potpisivanja Sporazuma.

(Skracenica "Kfor" u tekstu se navodi u zagradi, iza "medunarodne snage za bezbednost". Ovde, u prevodu, navodimo samo skracenicu)

 1. Ciljevi tih obaveza navedeni su ispod:
  1. Da se obezbedi trajan prekid neprijateljstava, bilo kakve snage SRJ, bez prethodnog izricitog odobrenja komandanta Kfora nece ni pod kojim okolnostima uci, ponovo uci niti ostati na teritoriji Kosova, ZVB i ZKB, opisanih u paragrafu 3 Clana I. Lokalnoj policiji bice dozvoljeno da ostane u ZKB. Paragraf iznad ne prejudicira dogovoreni povratak osoblja SRJ i Srbije koje ce biti predmet naknadnog odvojenog sporazuma iz paragrafa 6 dokumenta pomenutog u paragrafu 1 ovog Clana.
  2. Da se obezbede podrska i ovlascenje Kforu, a posebno da se Kfor ovlasti da preduzme neophodne aktivnosti, ukljucujuci primenu nužne sile, da obezbedi ispunjavanje obaveza iz Sporazuma i zastitu Kfora i da doprinese bezbednosti okruženja medunarodnom civilnom prisustvu za primenu i drugim organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama (detalji u Aneksu B).

Clan II

Prekid neprijateljstava

 1. Odmah po danu stupanja na snagu, snage SRJ uzdržace se od svih nerpijateljskih i akata provokacije svih vrsta protiv bilo kojeg lica na Kosovu i naredice oružanim snagama da prekinu sve takve aktivnosti. Nece podsticati na, organizovati ili podržavati neprijateljske ili akte provokacije.
 2. Postepeno povlacenje snaga SRJ (kopno): SRJ prihvata postepeno povlacenje svih snaga SRJ sa Kosova na lokacije u Srbiji izvan Kosova. Snage SRJ ce da obeleže i rasciste minska polja, zamke i prepreke. Kako se budu povlacile, snage SRJ rascistice sve linije komunikacija uklanjanjem mina, eksplozivnih zamki i postavljenih sredstava za unistavanje. Obeležice sve granice svih minskih polja. Ulazak i razmestaj Kfora na Kosovo bice sinhronizovan. Postepeno povlacenje snaga SRJ bice prema redosledu navedenom ispod:
  1. Do Dana stupanja na snagu (DSS) + jedan dan, snage SRJ locirane u Zoni 3 napustice, dogovorenim putevima, tu zonu da demonstriraju ispunjavanje obaveza (mapa u Aneksu A Sporazuma). Kada bude verifikovano da snage SRJ ispunjavaju obaveze iz ovog odeljka i iz paragrafa 1 ovog Clana, NATO ce da suspenduje vazdusne napade. Suspenzija bice nastavljena pod uslovom potpunog ispunjavanja obaveza iz Sporazuma i pod uslovom da Savet bezbednosti UN usvoji rezoluciju o razmestaju Kfora dovoljno brzo da praznina može da bude izbegnuta.
  2. Do DSS + sest dana, sve snage SRJ na Kosovu napustice Zonu 1. Utvrdivanje timova za vezu sa komandantom Kfora u Pristini.
  3. Do DSS + devet dana, sve snage SRJ na Kosovu napustice Zonu 2.
  4. Do DSS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu napustice Zonu 3.
  5. Do DSS + 11 dana, sve snage SRJ na Kosovu kompletirace povlacenje sa Kosova na lokacije van Kosova i ne u pet kilometara ZKB. Na kraju perioda (DSS + 11 dana) visoki komandanti snaga SRJ pismeno ce da potvrde da su snage SRJ kompletirale postepeno povlacenje. Komandant Kfora može na konkretan zahtev da odobri izuzece iz postepenog povlacenja. Kampanja bombardovanja bice ukinuta (do tada suspendovana - prim. Beta) po kompletiranom povlacenju snaga SRJ prema Clanu II. Kfor zadržava ovlascenje da, ako bude neophodno, silom obezbedi ispunjenje obaveza iz Sporazuma.
  6. Vlasti SRJ i Srbije potpuno ce da saraduju sa Kforom u verifikaciji povlacenja snaga sa Kosova i iza ZVB i ZKB.
  7. Oružane snage u povlacenju prema Aneksu A, odnosno u dogovorenim oblastima ili na dogovorenim putevima, nece biti meta vazdusnih napada.
  8. Do dolaska civilne misije UN, Kfor ce da obezbedi adekvatnu kontrolu nad granicama SRJ na Kosovu prema Albaniji i Makedoniji.
 3. Postepeno povlacenje vazduhoplovnih i protivavionskih snaga SRJ (RV i PVO)
 4. Do DSS + jedan dan, nijedna letelica SRJ, sa fiksiranim krilima ili rotorom, nece leteti nad Kosovom ili ZVB bez odobrenja komandanta Kfora. Svi sistemi PVO, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh i letelice uzdržavace se od radarskog pracenja i svakog osvetljavanja letelica Kfora nad Kosovom ili nad ZVB.
 5. Do DSS + tri dana, sve letelice, radari, raketni sistemi zemlja-vazduh (ukljucujuci ljudstvom prenosive) i protivavionska artiljerija povuci ce se na druge lokacije u Srbiji izvan 25 kilometara ZVB.
 6. Komandant Kfora kontrolisace i koordinisace upotrebu vazdusnog prostora nad Kosovom i ZVB od DSS. Krsenje bilo koje od gornjih odredbi, ukljucujuci pravila i procedure komandanta Kfora u upravi nad vazdusnim prostorom iznad Kosova, kao i neovlascene letove ili aktiviranje integrisane PVO SRJ unutar ZVB, bice meta vojne akcije Kfora, ukljucujuci upotrebu nužne sile. Komandant Kfora može da prenese kontrolu normalnih civilnih vazduhoplovnih aktivnosti odgovarajucim institucijama SRJ, da izbegne konflikte sa vazduhoplovnim saobracajem Kfora i obezbedi siguran sistem vazdusnog saobracaja bez zastoja. Zamisljeno je da kontrola nad civilnim vazduhoplovnim saobracajem bude vracena civilnim vlastima cim to bude izvodljivo.

Clan III

Primedbe

 1. Ovaj Sporazum i pisana naredenja koja zahtevaju ispunjavanje obaveza bice prosledeni svim snagama SRJ.
 2. Do DSS + dva dana vlasti SRJ i Srbije obezbedice sledece konkretne podatke o statusu svih snaga SRJ:
  1. Detaljne podatke, položaje i opise svih mina, neeksplodiranih projektila, eksplozivnih naprava, sredstava za unistavanje, prepreka, zamki... fizickih i vojnih pretnji bezbednom kretanju svog osoblja na Kosovu koje su postavile snage SRJ.
  2. Svaku dalju informaciju vojnog i aspekta bezbednosti o snagama SRJ na teritoriji Kosova ili ZVB i ZKB koju zatraži komandant Kfora.

Clan IV

Formiranje Zajednicke komisije za primenu (JIC)

 1. JIC ce biti formirana sa razmestanjem Kfora na Kosovu prema direktivama komandanta Kfora.

Clan V

Ovlascenje konacnog tumacenja

 1. Ovlascenje konacnog tumacenja ovog Sporazuma i aspekata bezbednosti mirovnog sporazuma imace komandant Kfora. Njegove odluke obavezujuce su svim Stranama i licima.

Clan VI

Stupanje na snagu

 1. Ovaj Sporazum stupa na snagu potpsivanjem.

Aneksi:

A. Postepeno povlacenje snaga SRJ sa Kosova

B. Operacije Kfora

 1. U skladu sa opstim obavezama iz Vojno-tehnickog sporazuma, vlasti SRJ i Republike Srbije shvataju i prihvataju razmestaj i operacije bez ometanja Kfora na Kosovu, sa ovlascenjem da preduzmu sve neophodne aktivnosti da ustanove i održe okruženje bezbedno za sve gradane Kosova.
 2. Komandant Kfora imace ovlascenje, bez ometanja ili odobravanja, da ucini sve sto oceni nužnim i ispravnim, ukljucujuci upotrebu vojne sile, da zastiti Kfor, medunarodno civilno prisustvo i da primeni sve obaveze iz Vojno-tehnickog sporazuma i Mirovnog sporazuma sto ga podržava.
 3. Ni Kfor, niti bilo ko iz osoblja Kfora, nece biti odgovoran za stetu nanetu javnoj ili privatnoj svojini nanetih tokom izvrsavanja obaveza povezanih sa primenom ovog Sporazuma. Strane ce cim bude moguce dogovoriti Sporazum o statusu snaga (SOFA).
 4. Kfor ce imati pravo da:
  1. Da prati i obezbeduje ispunjavanje obaveza iz ovog Sporazuma i da trenutno reaguje i obnovi ispunjavanje, upotrebom vojne sile ako bude neophodno. To ukljucuje nužne akcije za:
   1. Sprovodenje povlacenja snaga SRJ.
   2. Obezbedivanje ispunjavanja obaveza po povratku odobranog osoblja SRJ na Kosovo.
   3. Pružanje pomoci drugim medunarodnim entitetima umesanim u primenu ili sa ovlascenjem Saveta bezbednosti UN.
  2. Da utvrdi vezu sa lokalnim vlastima na Kosovu i civilnim i vojnim vlastima SRJ i Srbije.
  3. Da posmatraju, prate i proveravaju bilo koje i sve instalacije i aktivnosti na Kosovu za koje komandatnt Kfora veruje da poseduju vojne ili policijske sposobnosti ili da mogu biti povezane sa vojnim ili policijskim sposobnostima ili da su na druge nacine bitne ispunjavanju obaveza iz ovog Sporazuma.
 5. Ne opiruci se nijednoj odredbi ovog Sporazuma, Strane shvataju i prihvataju da komandant Kfora ima pravo i da je ovlascen da naredi uklanjanje, povlacenje ili premestanje konkretnih snaga i oružja i da naredi prekid bilo kojih aktivnosti kad god proceni da su one potencijalna pretnja Kforu, njegovoj misiji ili drugoj Strani. Snage koje se ne povinuju naredenju da se premeste, povuku ili da prekinu pretece ili potencijalno pretece aktivnosti bice meta vojne akcije Kfora, ukljucujuci primenu sile ako to bude neophodno, da se obezbedi ispunjenje obaveza.

Free Serbia Web team

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)