Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

UREDBA BR. 2001/9
USTAVNOM OKVIRU ZA PRIVREMENU SAMOUPRAVU NA KOSOVU


Specijalni predstavnik Generalnog sekretara,

Na osnovu ovlascenja koja mu daje Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244(1999) od 10. juna 1999,

Uzimajuci u obzir Uredbu Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) br. 1999/1 od 25. jula 1999. i njene amandmane, o ovlascenjima Privremene administracije na Kosovu,

U svrhu razvoja znacajne samouprave na Kosovu u ocekivanju konacnog dogovora, i uspostavljanja privremenih institucija samouprave u zakonodavnoj, izvrsnoj i pravosudnoj sferi ucestvovanjem stanovnistva Kosova na slobodnim i pravednim izborima,

Ovim proglasava
"USTAVNI OKVIR ZA PRIVREMENU SAMOUPRAVU"
koji se prilaže ovoj Uredbi.
Ova Uredba stupa na snagu na dan potpisivanja.
Potpisano dana 15. maja 2001. godine.

Hans Haekkerup Specijalnipredstavnik Generalnog sekretara

Ustavni okvir za privremenu samoupravu

Sadržaj

Preambula

Poglavlja

1. Osnovne odredbe
2. Principi kojih treba da se pridržavaju Privremene institucije samouprave
3. Ljudska prava
4. Prava zajednica i njihovih clanova
5. Dužnosti Privremenih institucija samouprave
6. Javni red i mir
7. Kosovski zastitni korpus
8. Ovlascenja i dužnosti rezervisani za SPGS-a
9. Privremene institucije samouprave

9.2 Predsednik Kosova
9.3 Vlada

9.4 Pravosudni sistem

10. Ombudsman
11. Nezavisni organi i kancelarije
12. Ovlascenja SPGS-a
13. Ovlascenja KFOR-a
14. Zavrsne odredbe


USTAVNI OKVIR ZA PRIVREMENU SAMOUPRAVU

Preambula

Specijalni predstavnik Generalnog sekretara (SPGS),
Na osnovu ovlascenja koja mu daje Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244(1999) od 10. juna 1999. (RSBUN 1244(1999));
Podsecajuci se da RSBUN 1244(1999) predvida uspostavljanje samouprave na Kosovu u ocekivanju konacnog dogovora;
Uvažavajuci istorijski, pravni i ustavni razvoj Kosova; i uzimajuci u obzir legitimne težnje stanovnistva Kosova da živi u slobodi, u miru, i prijateljskim odnosima sa ostalim stanovnicima u regionu;
Naglasavajuci da je, od svog uspostavljanja, Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) pružala podrsku i pomagala stanovnistvu Kosova i radila u tom cilju omogucavajuci im da postepeno preuzmu odgovornost za upravu na Kosovu putem uspostavljanja Zajednicke privremene administrativne strukture (JIAS/ZPAS);
Uzimajuci u obzir da ce, na osnovu napora koje preduzima UNMIK i na osnovu dostignuca JIAS/ZPAS-a, ukljucujuci vredan doprinos stanovnistva Kosova, i u cilju daljeg razvoja samouprave na Kosovu, da se uspostave Privremene institucije samouprave u zakonodavnoj, izvrsnoj i pravosudnoj sferi ucestvovanjem stanovnistva Kosova na slobodnim i pravednim izborima;
Odredujuci da ce se, u okviru ogranicenja koja definise RSBUN 1244(1999), odgovornosti preneti na Privremene institucije samouprave, koje ce na konstruktivan nacin raditi na obezbedivanju uslova za miran i normalan život za sve stanovnike Kosova, kako bi se omogucilo utvrdivanje buduceg statusa Kosova jednim procesom u odgovarajucoj buducoj fazi, koji ce, u saglasnosti sa RSBUN 1244(1999), u potpunosti voditi racuna o svim relevantim faktorima, ukljucujuci volju stanovnistva;
Uzimajuci u obzir da ce postepeni prenos odgovornosti na Privremene institucije samouprave, kroz parlamentarnu demokratiju, unaprediti demokratsko upravljanje i postovanje vladavine prava na Kosovu;
Nastojeci da se podstakne ekonomski napredak Kosova i dobrobit njegovih stanovnika kroz razvoj tržisne ekonomije;
Potvrdujuci da vrsenje dužnosti Privremenih institucija samouprave na Kosovu nece ni na koji nacin uticati na konacna ovlascenja SPGS-a za sprovodenje RSBUN 1244(1999) niti ih umanjiti;
Uzimajuci u obzir Povelju Ujedinjenih nacija, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima; medunarodni Sporazum o gradanskim i politickim pravima i njegove Protokole;

Konvenciju o odstranjivanju svih oblika rasne diskriminacije; Konvenciju o odstranjivanju svih oblika diskriminacije žena; Konvenciju o pravima deteta; Evropsku konvenciju za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njene Protokole; Evropsku povelju za regionalne jezike ili jezike manjina; Okvirnu konvenciju Saveta Evrope za zastitu nacionalnih manjina; i druge relevantne principe koji se odražavaju u medunarodno priznatim pravnim instrumentima;
Shvatajuci potrebu da se potpuno zastite i postuju prava svih zajednica na Kosovu i njihovih clanova;
Potvrdujuci obavezu da se omoguci bezbedan povratak izbeglica i raseljenih lica u svoje domove i njihovo koriscenje prava da dobiju natrag svoju imovinu i svojinu, i obavezu za stvaranje uslova za slobodu kretanja svih lica;
Uvažavajuci važnost stvaranja slobodne, otvorene i bezbedne sredine koja omogucava ucestvovanje svih lica, ukljucujuci sve clanove zajednica, u procesu uspostavljanja demokratskih institucija samouprave;
Ovim proglasava sledece:

Poglavlje 1

Osnovne odredbe

1.1 Kosovo je entitet pod privremenom medunarodnom upravom koji, sa svojim stanovnistvom, ima jedinstvene istorijske, pravne, kulturne i jezicke atribute.
1.2 Kosovo je nepodeljena teritorija sirom koje Privremene institucije samouprave uspostavljene ovim Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu (Ustavni okvir) obavljaju svoje dužnosti.
1.3 Kosovo se sastoji od opstina, koje su osnovne teritorijalne jedinice lokalne samouprave sa nadležnostima koje su utvrdene važecim zakonodavstvom UNMIK-a o lokalnoj samoupravi i opstinama na Kosovu.
1.4 Kosovom ce se upravljati demokratski, kroz zakonodavne, izvrsne i pravosudne organe i institucije u skladu sa ovim Ustavnim okvirom i RSBUN 1244(1999).
1.5Privremene institucije samouprave su:

1.6 Sediste Privremenih institucija samouprave je u Pristini.
1.7 Privremene institucije samouprave koriste samo one simbole koji su utvrdeni ili koji budu utvrdeni zakonodavstvom UNMIK-a.

Poglavlje 2

Principi kojih treba da pridržavaju Privremene institucije samouprave

Privremene institucije samouprave i njihovi zvanicnici treba da:

Poglavlje 3

Ljudska prava

3.1 Sva lica na Kosovu uživace ljudska prava i osnovne slobode, bez diskriminacije po bilo kom osnovu i u potpunoj ravnopravnosti.
3.2 Privremene institucije samouprave treba da se pridržavaju medunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda i da ih obezbeduju, ukljucujuci i ona prava i slobode utvrdene u:

3.3 Odredbe o pravima i slobodama utvrdene u ovim instrumentima su u neposrednoj primeni na Kosovu kao deo ovog Ustavnog okvira.
3.4 Sve izbeglice i raseljena lica sa Kosova imaju pravo da se vrate svojim kucama i da dobiju natrag svoju imovinu i licnu svojinu. Nadležne institucije i organi na Kosovu treba da preduzmu sve potrebne mere da omoguce bezbedan povratak izbeglica i raseljenih lica na Kosovo i treba da u potpunosti saraduju sa svim naporima Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice i drugih medunarodnih i nevladinih organizacija, u vezi sa povratkom izbeglica i raseljenih lica.

Poglavlje 4

Prava zajednica i njihovih clanova

Opste odredbe


4.1 Zajednice stanovnika koji pripadaju istoj etnickoj, verskoj ili jezickoj grupi (zajednice) imaju prava utvrdena u ovom poglavlju, kako bi se sacuvao, zastitio i izrazio njihov etnicki, kulturni, verski i jezicki identitet.
4.2 Niko nema obavezu da se izjasni kojoj zajednici pripada, ili da se izjasni kao clan bilo koje zajednice. Koriscenje prava pojedinca da se izjasni ili ne izjasni kao clan neke zajednice ne može da ima nepovoljne posledice za njega.
4.3 U svojoj politici i u praksi, Privremene institucije samouprave treba da se rukovode potrebom za unapredenjem koegzistencije, za davanjem podrske pomirenju izmedu zajednica i za stvaranjem odgovarajucih uslova da se omoguci zajednicama da sacuvaju, zastite i razvijaju svoj identitet. Institucije takode treba da unapreduju ocuvanje kulturnog nasleda svih zajednica na Kosovu bez diskriminacije.
Prava zajednica i njihovih clanova
4.4 Zajednice i njihovi clanovi imaju pravo da:

Zastita prava zajednica i njihovih clanova

4.5 Privremene institucije samouprave treba da obezbede da sve zajednice i njihovi clanovi mogu da ostvaruju napred navedena prava. Privremene institucije takode treba da obezbede pravednu zastupljenost zajednica u zaposljavanju u javnim organima na svim nivoima.
4.6 Na osnovu svojih neposrednih dužnosti u skladu sa RSBUN 1244(1999), da stiti i unapreduje ljudska prava i daje podrsku aktivnostima za uspostavljanje mira, SPGS zadržava ovlascenja da po potrebi intervenise u vrsenju samouprave kako bi se zastitila prava zajednica i njihovih clanova.

Poglavlje 5

Odgovornosti Privremenih institucija samouprave

5.1Privremene institucije samouprave imaju odgovornosti u sledecim oblastima:

5.2 Privremene institucije samouprave takode imaju sledece dužnosti u oblasti lokalne uprave:

5.3 Privremene institucije samouprave takode imaju sledece dužnosti u oblasti pravosuda:

5.4 Privremene institucije samouprave takode imaju sledece dužnosti u oblasti medija:

5.5 Privremene institucije samouprave takode imaju sledece dužnosti u oblasti pripravnosti za vanredne situacije:

5.6 Privremene institucije samouprave takode imaju sledece dužnosti u oblasti spoljnih odnosa:
- Medunarodna i spoljna saradnja, ukljucujuci postizanje i finalizovanje sporazuma. Te aktivnosti treba da budu koordinisane sa SPGS-om.
5.7 Privremene institucije samouprave su odgovorne za uskladivanje svog zakonodavstva i prakse u svim oblastima odgovornosti sa relevantnim evropskim i medunarodnim standardima i normama, sa narocitim naglaskom na omogucavanju bliskijih ekonomskih, socijalnih i ostalih veza izmedu stanovnistva Kosova i ostalih Evropljana, imajuci u vidu -da ce postovanje takvih standarda i normi biti kljucno za razvoj odnosa sa evro-atlantskom zajednicom.
5.8 Privremene institucije samouprave imaju i ostale dužnosti koje su propisane u ovom ili u drugim pravnim instrumentima.

Poglavlje 6

Javni red i mir

Održavanje javnog reda i mira od osnovne je važnosti za sve stanovnike Kosova. Kosovska policijska služba, koja funkcionise pod ovlascenjima SPGS-a i pod nadzorom policije UNMIK-a, znacajno doprinosi postizanju tog cilja svojom ulogom davanja podrske u sprecavanju kriminala i u javnoj zastiti i bezbednosti. Uz podrsku medunarodne zajednice povecavaju se kapaciteti Kosovske policijske službe u sprecavanju kriminala, prikupljanju informacija o krivicnim delima, krivicnoj istrazi i borbi protiv kriminaliteta. To ce omoguciti Kosovskoj policijskoj službi da postepeno preuzima dopunske odgovornosti za održavanje javnog reda i mira.

Poglavlje 7

Kosovski zastitni korpus

Kosovski zastitni korpus je civilna organizacija za vanredne situacije, ustanovljena zakonom, koja izvrsava zadatke brzog reagovanja u slucaju elementarnih nepogoda na Kosovu u cilju javne bezbednosti za vreme vanrednih situacija i zadatke humanitarne pomoci.

Poglavlje 8

Ovlascenja i dužnosti rezervisani za SPGS-a

8.1 Ovlascenja i dužnosti Privremenih institucija samouprave ne ukljucuju odredena rezervisana ovlascenja i dužnosti, koji ostaju iskljucivo u rukama SPGS-a. Ta rezervisana Ovlascenja ukljucuju:

8.2 SPGS treba da ima blisku koordinaciju sa medunarodnim snagama bezbednosti (KFOR) u:

Poglavlje 9

Privremene institucije samouprave

Clan 1: Skupstina

9.1.1 Skupstina je najvisa predstavnicka i zakonodavna privremena institucija samouprave na Kosovu.
Sastav Skupstine
9.1.2 Skupstina ima 120 clanova izabranih tajnim glasanjem. Izbor za Skupstinu
9.1.3 Kosovo se, u svrhu izbora za Skupstinu, smatra jednom izbornom jedinicom za izbor vise clanova.

Mandat i uslovi za biranje clanova Skupstine

Trajanje mandata

9.1.4 Mandat Skupstine traje 3 godine, pocevsi od dana inauguralne sednice, koja se saziva u roku od trideset dana nakon potvrdivanja izbornih rezultata.
9.1.5 Najmanje dve trecine clanova Skupstine može da zatraži od SPGS-a da raspusti Skupstinu, s tim sto to nema uticaja na ovlascenja SPGS-a. Takav zahtev SPGS-u prenosi Predsednik Kosova.
Pravo na kandidaturu
9.1.6 Lice koje ispunjava uslove za glasanje ima pravo da se kandiduje na izborima za Skupstinu, osim u slucaju da je:

Predsednistvo Skupstine

Metod za imenovanje ovog poslednjeg clana odreduju clanovi Skupstine koji pripadaju
tim zajednicama.

9.1.8 Skupstina potvrduje ta imenovanja formalnim glasanjem. Predsednik Skupstine
9.1.9 Clan Predsednistva iz stranke ili koalicije koja dobije najveci broj glasova na skupstinskim izborima bice Predsednik Skupstine.

Odbori Skupstine

9.1.10 Postoje glavni i funkcionalni odbori Skupstine koji po potrebi razmatraju nacrte zakona i daju preporuke.

Glavni odbori

Odbor za budžet

9.1.11 Odbor za budžet sastoji se od 12 clanova, proporcionalno podeljenih izmedu stranaka i koalicija zastupljenih u Skupstini. Taj odbor ima opstu nadležnost u pitanjima budžeta i finansija. Takode je odgovoran da obezbedi da uz sve predložene zakone koji se ticu budžeta bude priložena izjava o finansijskim posledicama.

Odbor za prava i interese zajednica

9.1.12 Odbor za prava i interese zajednica sastoji se od po dva clana iz svake zajednice na Kosovu koje su izabrane u Skupstinu. Zajednice koje u Skupstini zastupa samo jedan clan, taj clan zastupa i u odboru.
9.1.13 Na zahtev bilo kojeg clana predsednistva Skupstine, bilo koji predloženi zakon podnosi se Odboru za prava i interese zajednica. Odbor vecinom glasova svojih clanova odlucuje da li ce dati preporuke u vezi sa predloženim zakonom u niže navedenom roku.
9.1.14 Ukoliko Odbor za prava i interese zajednica odluci da tako postupi, on u roku od dve nedelje od prijema takvog predloženog zakona daje preporuke u vezi sa predloženim zakonom kako bi se obezbedilo da se pravima i interesima zajednica pristupi na adekvatan nacin, i prosleduje te preporuke bilo odnosnom funkcionalnom odboru bilo Skupstini.
9.1.15 Odbor može po sopstvenoj inicijativi predlagati zakone i ostale mere u okviru nadležnosti Skupstine, koje bude smatrao odgovarajucim za razmatranje pitanja od znacaja za zajednice.
9.1.16 Svaki clan odbora ima pravo da priloži misljenje u pisanoj formi uz bilo koji predloženi zakon upucen Odboru ili koji je preuzeo Odbor.
9.1.17 Predsednistvo Skupstine, glavni ili funkcionalni odbori ili grupa koja se sastoji od 10 ili vise clanova Skupstine mogu da upute Odboru pojedina pitanja i da zatraže savetodavno misljenje o njima.

Funkcionalni Odbori

9.1.18 Skupstina može da osnuje one funkcionalne odbore koje bude smatrala potrebnim i odgovarajucim za obavljanje svojih dužnosti.
9.1.19 Skupstina odlucuje o broju clanova svakog funkcionalnog odbora. Clanstvo u svim funkcionalnim odborima treba da odražava raznolikost clanstva u Skupstini.
9.1.20 Ako stranka ili koalicija zastupljena u Skupstini nema mesto u odredenom funkcionalnom odboru, ima pravo da posalje clana Skupstine na sve sastanke tog funkcionalnog odbora u svojstvu posmatraca.

Predsedavajuci i pot-pretsednici odbora

9.1.21 Predsedavanje svim odborima Skupstine proporcionalno se raspodeljuje medu strankama i koalicijama zastupljenim u Skupstini.
9.1.22 Odbori imaju dvojicu potpredsednika iz stranaka ili koalicija razlicitih od stranke ili koalicije predsedavajuceg. Najmanje jedan potpredsednik treba da bude iz zajednice koja nije zajednica predsedavajuceg.

Prava, imunitet i naknada

9.1.23 Svaki clan Skupstine ima jednako pravo i obavezu da u potpunosti ucestvuje u radu Skupstine. To ukljucuje pravo da se iniciraju nacrti zakona i rezolucija, da se glasa o svim predloženim odlukama Skupstine i da se ravnopravno sa ostalim clanovima ucestvuje u svim raspravama Skupstine, ali se ne ogranicava samo na to.
9.1.24 Svi clanovi Skupstine uživaju imunitet u odnosu na sve gradanske i krivicne postupke u pogledu izgovorenih reci ili drugih postupaka u svojstvu clanova Skupstine. Imunitet ne pokriva postupke koji jasno vode nasilju medu zajednicama.
9.1.25 Svi clanovi Skupstine primaju platu za svoje ucesce u radu Skupstine i njenih odbora.

Dužnosti Skupstine

9.1.26 Skupstina ima sledece dužnosti:

9.1.27 Zakoni, jednom proglaseni, postaju obavezujuci zakonodavni akti opsteg karaktera. Rezolucije su neobavezujuce deklaracije.

Dužnosti Predsednistva Skupstine:

9.1.28 Predsednistvo Skupstine ima sledece dužnosti:

9.1.29 Predsednistvo treba da nastoji da donese sve odluke konsenzusom. Kada pokusaji za postizanje konsenzusa ne uspeju, osim u slucaju postupka po zahtevima na osnovu stava ono odlucuje vecinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da je najmanje pet clanova prisutno. U slucaju neresenog glasanja, Predsednikov glas odlucuje o predmetnom pitanju.

Dužnosti Predsednika Skupstine

9.1.30 Predsednik predstavlja Skupstinu.
9.1.31 Predsednik predsedava sednicama Skupstine, otvara sednicu, i obavlja ostale dužnosti propisane Poslovnikom Skupstine.

Postupci za donosenje odluka

9.1.32 Vecina clanova Skupstine cini kvorum. Skupstina može da zapocne i vodi dalji postupak kada je prisutna najmanje jedna trecina clanova pod uslovom da se, za donosenje odluka, ispuni uslov za kvorum.
9.1.33 Odluke Skupstine se usvajaju vecinom glasova clanova Skupstine koji su prisutni i glasaju, osim u slucaju da je ovim izricito propisano drugacije.
Procedura za usvajanje zakona
9.1.34 Jedan ili vise clanova Skupstine ili Vlade treba da iznese nacrt zakona Skupstini na prvo citanje.
9.1.35 Nacrt zakona se razmatra na odgovarajucim glavnim i funkcionalnim odborima, koji prema potrebi mogu da predlože amandmane.
9.1.36 Skupstina na drugom citanju razmatra nacrt zakona zajedno sa svim amandmanima koje predlože odbori ili pojedinci ili grupa clanova Skupstine ili Vlada.
9.1.37 Na kraju drugog citanja, Skupstina glasa o predloženim amandmanima a zatim i o nacrtu zakona u celini. Nacrt zakona je odobren ako dobije vecinu glasova onih koji su prisutni i koji glasaju.
9.1.38 Skupstina može da odluci da podnese nacrt zakona, koji ne uspe da dobije potrebne glasove na drugom citanju, na trece citanje zajedno sa bilo kojim dodatnim odobrenim amandmanima. Nacrt zakona je odobren ako dobije vecinu glasova onih koji su prisutni i glasaju.
9.1.39 U roku od 48 sati nakon sto Skupstina odobri zakon na osnovu prethodnih stavova 9.1.37 ili 9.1.38, bilo koji clan Skupstine, uz podrsku jos pet clanova, može da podnese zahtev Predsednistvu u kome tvrdi da zakon ili neke njegove odredbe narusavaju vitalne interese zajednice kojoj pripada. Zahtev treba da sadrži obrazloženo objasnjenje navedene povrede. Osnov za podnosenje zahteva može biti to da su zakon ili odredbe diskriminacioni za zajednicu, da imaju negativan uticaj na prava zajednice ili njenih clanova na osnovu poglavlja 3 ili 4, ili da na drugi nacin ozbiljno ometaju mogucnost zajednice da sacuva, zastiti i izrazi svoj etnicki, kulturni, verski ili jezicki identitet.
9.1.40 Predsednistvo treba da zatraži od predlagaca zakona ili odredbi da u roku od tri dana odgovore obrazloženim argumentima. U isto vreme, Predsednistvo ce zatražiti od obe strane da odrede svog predstavnika za posebno vece kao sto je propisano u stavu 9.1.41. Predsednistvo ce pokusati da, u roku od pet dana od prijema odgovora, podnese Skupstini predlog donet konsenzusom.
9.1.41 Ukoliko Predsednistvo propusti da u roku od pet dana podnese predlog donet konsenzusom, posebno troclano vece, koje se sastoji od predstavnika obe strane i jednog clana, koji je predsedavajuci, a kojeg ce imenovati SPGS, automatski treba da bude obavesteno o tom pitanju. Vece treba da u roku od pet dana donese odluku kojom preporucuje da Skupstina odbaci zahtev, da Skupstina odbaci predmetni zakon ili odredbe, ili da Skupstina usvoji zakon sa amandmanima koje bude predložilo vece. Vece donosi odluke vecinom clanova.
9.1.42 Skupstina odlucuje da li da prihvati predlog Predsednistva donet konsenzusom, ako se takav predlog podnese, ili preporuku veca. U ovoj fazi ne mogu da se podnesu drugi amandmani osim onih predloženih na osnovu prethodnih stavova 9.1.40 ili 9.1.41. Ako Skupstina odbaci predlog Predsednistva donet konsenzusom ili preporuku veca, ili ako prihvati predlog donet konsezusom ili preporuku za odbacivanje zahteva, zakon ostaje kao sto ga je prethodno odobrila Skupstina.
9.1.43 Ukoliko se nikakav zahtev ne podnese u roku od 48 sati propisanom u prethodnom stavu 9.1.39, ili nakon odobravanja zakona na osnovu prethodnog stava 9.1.42, za'kon se smatra usvojenim.
9.1.44 Predsednik potpisuje svaki zakon koji je usvojila Skupstina i prosleduje ga SPGS-u na proglasenje,
9.1.45 Zakoni stupaju na snagu na dan kada ih proglasi SPGS, ukoliko nije drugacije odredeno.

Ostali postupci

Razresenje sa dužnosti

9.1.46 Clan Skupstine koji je proglasen krivim za neko krivicno delo i osuden na kaznu zatvora od sest meseci ili duže, prestaje da bude clan.
9.1.47 Ukoliko clan Skupstine propusti da u periodu od sest uzastopnih meseci prisustvuje bilo kojoj sednici Skupstine ili njenih odbora ciji je clan, osim ako je taj propust nastao iz razloga koje Skupstina prihvati, prestaje da bude clan.

Upražnjena mesta

9.1.48 Upražnjena mesta u Skupstini se popunjavaju u skladu sa zakonodavstvom UNMIK-a koje regulise opste izbore na Kosovu.

Jezici u Skupstini

9.1.49 Sednice Skupstine i njenih odbora vode se i na albanskom i na srpskom jeziku. Sva zvanicna dokumenta Skupstine stampaju se i na albanskom i na srpskom jeziku. Skupstina treba da nastoji da zvanicna dokumenta koja se ticu odredene zajednice budu dostupna na jeziku te zajednice.
9.1.50 Clanovima Skupstine iz drugih zajednica pored zajednice kosovskih Albanaca i zajednice kosovskih Srba dozvoljeno je da se obrate Skupstini ili njenim odborima na svom jeziku i da podnesu dokumenta na razmatranje Skupstini na svom jeziku. U tim slucajevima, za ostale clanove Skupstine ili njenih odbora treba da se obezbedi prevod na albanski i srpski jezik.
9.1.51 Svi proglaseni zakoni objavljuju se na albanskom, bosnjackom, engleskom, srpskom i turskom jeziku.

Clan 2: Predsednik Kosova

9.2.1 Predsednik Kosova predstavlja jedinstvo stanovnistva i garantuje demokratsko funkcionisanje privremenih institucija samouprave.
9.2.2 Predsednik Kosova, u koordinaciji sa SPGS-om, predstavlja Kosovo, i vrsi svoja prava i dužnosti u skladu sa odredbama ovog Ustavnog okvira i zakona u primeni.
9.2.3 Mandat Predsednika Kosova traje tri godine.
9.2.4 Predsednik Kosova vrsi sledece dužnosti, u skladu sa ovim Ustavnim okvirom i zakonom u primeni:

9.2.5 U slucaju privremene onemogucenosti Predsednika Kosova u vrsenju svojih dužnosti, funkcije Predsednika Kosova vrsi Predsednik Skupstine.
9.2.6 Predsednik Kosova uživa imunitet u pogledu postupaka izvrsenih u obavljanju svoje funkcije.
9.2.7 Predsednik Kosova ne može imati drugu službu ili zaposlenje.
9.2.8 Predsednika Kosova bira Skupstina tajnim glasanjem. Za nominaciju za dužnost Predsednika Kosova potrebna je podrska stranke koja ima najveci broj mandata u Skupstini ili najmanje 25 clanova. Skupstina bira Predsednika Kosova dvotrecinskom vecinom clanova Skupstine. Ako se nakon dva glasanja ne postigne dvotrecinska vecina, u sledecem glasanju za izbor je potrebna vecina glasova svih clanova Skupstine.
9.2.9 Mandat Predsednika Kosova okoncava se:

Clan 3: Vlada

Dužnosti Vlade

9.3.1 Vlada vrsi izvrsnu vlast i primenjuje zakone Skupstine i druge zakone u okviru nadležnosti Privremenih institucija samouprave utvrdenih ovim Ustavnim okvirom.
9.3.2 Vlada može predlagati nacrte zakona Skupstini po sopstvenoj inicijativi a tako postupa i na zahtev Skupstine.

Ministarstva i izvrsni organi

9.3.3 Bice uspostavljena ministarstva i drugi izvrsni organi koji budu potrebni za obavljanje funkcija u okviru nadležnosti Vlade.

Sastav Vlade

9.3.4 Vlada se sastoji od Predsednika Vlade i ministara.
9.3.5 Najmanje dva ministra treba da uvek budu iz zajednica koje nisu zajednice sa vecinskom zastupljenoscu u Skupstini.

9.3.6 Predsednik Vlade i ministri mogu da budu clanovi Skupstine, ili strucna lica koja nisu clanovi Skupstine. Za ministre iz onih zajednica koje nemaju vecinu medu clanovima Skupstine, ako su imenovani van Skupstine, potrebna je formalna potvrda clanova Skupstine koji dolaze iz odnosnih zajednica.

Dodatne funkcije ministara

9.3.7 Predsednik Vlade i ministri ne mogu da vrse druge javne funkcije niti da imaju drugo zaposlenje sa punim radnim vremenom, niti da obavljaju bilo kakve aktivnosti sa nepunim radnim vremenom, nespojive sa svojom funkcijom, dok obavljaju svoje dužnosti.

Izbor Predsednika Vlade i ministara

9.3.8 Nakon izbora za Skupstinu, ili ako Predsednik Vlade podnese ostavku ili njegova funkcija ostane upražnjena iz drugih razloga, Predsednik Kosova, nakon konsultacija sa strankama, koalicijama i grupama zastupljenim u Skupstini, predlaže Skupstini kandidata
za Predsednika Vlade. Predloženi kandidat treba da podnese Skupstini listu predloženih ministara. Predsednika Vlade zajedno sa ministrima bira vecina clanova Skupstine.
9.3.9 Ako predloženi kandidat ne dobije potrebnu vecinu, Predsednik Kosova treba da u roku od deset dana predloži novog kandidata za Predsednika Vlade. Novog kandidata, kao i listu ministara koju on predloži, bira vecina clanova Skupstine.

Predlog za izglasavanje nepoverenja

9.3.10 Skupstina može da izrazi nedostatak poverenja Vladi samo ukoliko vecina njenih clanova u isto vreme izabere novog Predsednika Vlade zajedno sa listom ministara koju on predloži.
9.3.11 Mandat odlazece Vlade zavrsava se izborom novog Predsednika Vlade i ministara.

Promene u sastavu Vlade

9.3.12 Nakon svog izbora, Predsednik Vlade može da zameni bilo kojeg ministra bez saglasnosti Skupstine.
9.3.13 Nakon ostavke Predsednika Vlade, citava Vlada podnosi ostavku. Vlada nastavlja rad kao privremena do izbora novog Predsednika Vlade.

Postupci unutar Vlade

9.3.14 Predsednik Vlade saziva sednice Vlade, predsedava sednicama i predlaže dnevni red za te sednice. Po potrebi, on predstavlja Vladu, definise opste smernice politike Vlade i koordinise njen rad.
9.3.15 Svaki ministar je odgovoran za sprovodenje politike Vlade u okviru svog podrucja nadležnosti.
9.3.16 Vlada treba da nastoji da donese svoje odluke konsenzusom. Ukoliko je potrebno glasanje, odluke donosi vecina ministara koji su prisutni i glasaju. Predsednik Vlade daje odlucujuci glas u slucaju da su ministri jednako podeljeni. Izuzev toga, Vlada sama odlucuje o svom Poslovniku.

Jezici Vlade

9.3.17 Sednice Vlade i njenih organa vode se i na albanskom i na srpskom jeziku. Sva službena dokumenta Vlade stampaju se i na albanskom i na srpskom jeziku.
9.3.18 Clanovima Vlade iz drugih zajednica pored zajednica kosovskih Albanaca i kosovskih Srba dozvoljeno je da koriste svoj jezik.

Imunitet

9.3.19 Svi clanovi Vlade uživaju imunitet u odnosu na sve gradanske i krivicne postupke u pogledu izgovorenih reci ili drugih postupaka u svojstvu clanova Vlade. Takav imunitet ne obuhvata postupke koji jasno vode nasilju izmedu zajednica.

Clan 4. Pravosudni sistem

Vrsenje pravosudne funkcije

9.4.1 Sudovi su odgovorni za vrsenje pravosudne funkcije na Kosovu u skladu sa zakonom u primeni.

9.4.2 Svako lice koje tvrdi da je neposredno i nezakonito osteceno nekom odlukom Vlade ili izvrsnog organa pod odgovornoscu Vlade, ima pravo na sudsko preispitivanje zakonitosti te odluke nakon sta se iscrpe svi putevi za upravno preispitivanje.

9.4.3 Svako lice ima pravo da nezavisan i nepristrastan sud u razumnom roku odluci o svim pitanjima koja se ticu njegovih prava i obaveza i o bilo kojim krivicnim optužbama protiv njega.

Struktura sudova

9.4.4 Strukturu sudova cine Vrhovni sud Kosova, okružni sudovi, opstinski sudovi i sudovi za prekrsaje.

Sudski postupci

9.4.5 Ukoliko nije drugacije odredeno zakonom koji je u primeni, svi sudovi na Kosovu treba da vode postupke javno.

Sudije i tužioci

9.4.6 Sudije treba da budu nezavisne i nepristrasne. Oni ne mogu da vrse nikakve druge javne funkcije.
9.4.7 Sudije svih sudova na Kosovu treba da budu istaknuti pravnici najvisih moralnih osobina, sa odgovarajucim kvalifikacijama. Clanstvo u pravosudu treba da odražava raznolikost stanovnistva Kosova. Medunarodni sudije i tužioci obavljace svoju funkciju u pravosudnom sistemu u saglasnosti sa pravilima ustanovljenim od strane SPGS-a.
9.4.8 Sudije i tužioce imenuje SPGS medu kandidatima sa liste koju predloži Vece za pravosude i tužilastvo i odobri Skupstina. Odluke o unapredenju, transferu i razresenju sudija i tužilaca donosi SPGS na osnovu preporuka Veca za pravosude i tužilastvo i izuzetno po sopstvenoj inicijativi.

Javno tužilastvo

9.4.9 Na Kosovu postoji javno tužilastvo Kosova, kao i okružna i opstinska tužilastva.
9.4.10 Javno tužilastvo kao i okružna i opstinska tužilastva obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonom u primeni.

Posebno vece Vrhovnog suda za pitanja Ustavnog okvira

9.4.11 Posebno vece Vrhovnog suda odlucuje:

Poglavlje 10

Ombudsman

10.1 Fizicka i pravna lica na Kosovu imaju pravo da, bez straha od posledica, podnose žalbe nezavisnoj kancelariji u vezi sa povredama ljudskih prava i postupcima koji predstavljaju zloupotrebu ovlascenja od strane bilo koje javne vlasti na Kosovu.
10.2 Ova kancelarija, u skladu sa važecim zakonodavstvom UNMIK-a, ima ovlascenja da prima žalbe i da po njima vrsi istragu, da nadzire, da preduzima preventivne mere i da daje preporuke i savete o svirn takvim pitanjima.
10.3 Ombudsman ce dati poseban prioritet navodima o narocito ozbiljnim ili sistematskim povredama, navodima zasnovanim na diskriminaciji, ukljucujuci diskriminaciju zajednica i njihovih clanova, i navodima o povredama prava zajednica i njihovih clanova.

Poglavlje 11

Nezavisni organi i kancelarije

11.1 Sledeci organi i kancelarije vrse svoje funkcije nezavisno od Privremenih institucija samouprave:

11.2 Gore navedeni organi i kancelarije i drugi nezavisni organi i kancelarije koji mogu biti uspostavljeni u skladu sa zakonom, imaju ovlascenja, obaveze i sastav koji su odredeni u pravnim instrumentima kojima su uspostavljeni.

Poglavlje 12

Ovlascenja SPGS-a

Vrsenje dužnosti Privremenih institucija samouprave prema ovom Ustavnom okviru ne može da utice na ovlascenja SPGS-a da obezbedi potpunu primenu RSBUN 1244(1999), ukljucujuci nadgledanje Privremenih institucija samouprave, njihovih zvanicnika i organa, i preduzimanje odgovarajucih mera kada god su njihovi postupci u suprotnosti sa RSBUN 1244(1999) ili sa ovim Ustavnim okvirom, niti da ta ovlascenja umanji.

Poglavlje 13

Ovlascenja SPGS-a

Ovaj Ustavni okvir ne može uticati na ovlascenja medunarodnih snaga bezbednosti (KFOR-a) da ispune sve aspekte svog mandata u skladu sa RSBUN 1244(1999) i Vojno-tehnickim sporazumom (Kumanovskim sporazumom).

Poglavlje 14

Zavrsne odredbe

14.1 U slucaju neslaganja izmedu ovog Ustavnog okvira i bilo kojeg zakona Skupstine, ovaj Ustavni okvir ima jacu pravnu snagu.
14.2 SPGS treba da preduzme potrebne mere da omoguci prenos ovlascenja i dužnosti na Privremene institucije samouprave.
14.3 SPGS može da po sopstvenoj inicijativi ili na osnovu zahteva koji podrže dve trecine clanova Skupstine, donese amandmane na ovaj Ustavni okvir.
14.4 Verzije ovog Ustavnog okvira na engleskom, albanskom i srpskom jeziku su podjednako verodostojne. U slucaju neslaganja, verzija na engleskom jeziku ima jacu pravnu snagu.
14.5 Ovaj Ustavni okvir stupa na snagu nakon proglasenja od strane SPGS-a.

Potpisano dana 15. maja 2001.

Hans Haekkerup
Specijalni predstavnik Generalnog sekretara

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)