Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

SPORAZUM IZMEŠU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I UNMIK-a O PREMESTANJU OSUŠENIH LICA


Predsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije gospodin Dragisa Pesic, Predsednik Vlade republike Srbije, gospodin dr Zoran Šindic, i Specijalni predstavnik Predsednika Savezne Republike Jugoslavije, i Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, gospodin dr Nebojsa Covic, i specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija za Kosovo, gospodin Mihael Stajner, kao potpisnici ovog sporazuma, sa željom za daljim razvojem medusobne saradnje u oblasti sudstva predvidene zajednickim dokumentom UNMIK-a i SRJ iz novembra 2001. godine kojim su potvrdeni osnovni principi Rezolucije 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija ukljucujuci suverenitet i teritorijalni integritet i principe Ustavnog okvira za privremenu samoupravu, uzimajuci u obzir da takva medusobna saradnja doprinosi pravdi i socijalnoj rehabilitaciji osudenih lica, dogovorili su se o sledecem:

Clan 1.
Definicije

U smislu ovog Sporazuma:

a. "Kazna" oznacava svaku kaznu ili meru koja ukljucuje lisavanje slobode izrecenu od strane suda na odredeni ili neodredeni vremenski period zbog krivicnig dela;
b. "Presuda" oznacava odluku ili resenje suda o izricanju kazne;
c. "Strana" oznacava zajedno Vladu Savezne republike Jugoslavije i Vladu Republike Srbije, ili Privremenu Administraciju Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK);
d. "Strana izricanja kazne" oznacava Stranu koja je izrekla kaznu licu koje može biti, ili je vec premesteno;
e. "Strana izvrsenja kazne" oznacava Stranu u koju osudeno lice može biti, ili je vec premesteno radi izdržavanja kazne.

Clan 2.
Opsta nacela

1. Starne se obavezuju da ce jedna drugoj pružiti u najsiroj meri saradnju u pogledu premestanja osudenih lica u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.
2. Lice koje izdržava kaznu pod nadzorom jedne Strane može biti premeseno pod nadzor druge Strane, u skladu s odredbama ovog Sporazuma, kako bi izdržalo preostali deo kazne koja mu je izrecena. U skladu sa tim, lice koje izdržava kaznu može izraziti interes Starni izricanja kazne ili Strani izvrsenja kazne da bude premesteno u skladu s ovim sporazumom.
3. Premestaj može da bude zatražen od Strane izricanja kazne ili od strane izvrsenja kazne

Clan 3.
Uslovi premestaja

1. Po ovom sporazumu, osudeno lice pod nadzorom UNMIK-a može da bude premesteno pod sledecim uslovima

a. ako je presuda pravnosnažna
b. ako, u vreme prijema zahteva za premestaj, osudeno lice treba da izdrži jos najmanje sest meseci kazne, ili ako je kazna neodredenog trajanja
c. ako je na premestaj pristanak dalo osudeno lice ili ako, zbog njegove starosti ili fizickog ili dusevnog stanja jedna od dve Strane to smatraju neophodnim, je na premestaj pristanak dao pravni predstavnik osudenog lica:
d. ako dela ili propusti zbog kojih je izrecena kazna cine krivicno delo prema propisima Strane izvrsenja kazne , ili bi cinila krivicno delo da je izvrseno na njenoj teritoriji; i
e. ako se Strana izricanja kazne i Strana izvrsenja kazne dogovore o premestaju. Poseban prioritet ce se dati osudenim licima koja su rodena u SRJ, van Kosova i metohije, ili gde clanovi uže porodice osudenih lica žive u SRJ, van Kosova i Metohije.

2. Po ovom Sporazumu, osudeno lice pod nadzorom Vlade Savezne Republike Srbije može da bude premesteno pod sledecim uslovima:

a. ako je presuda pravosnažna
b. ako, u vreme prijema zahteva za premestaj, osudeno lice treba da izdrži jos najmanje sest meseci kazne, ili ako je kazna neodredenog trajanja;
c. ako je na premestaj pristanak dalo osudeno lice ili ako, zbog njegove starosti ili fizickog ili dusevnog stanja jedna od dve strane to smatraju neophodnim, je na premestaj pristanak dao pravni predstavnik osudenog lica;
d. ako dela ili propusti zbog kojih je izrecena kazna cine krivicno delo prema propisima Strane izvrsenja kazne, ili bi cinila krivicno delo da je pocinjeno na teritoriji pod njenom administracijom; i
e. ako se Strana izvrsenja kazne i Strana izvrsenja kazne dogovore o premestaju. Poseban prioritet ce se dati osudenim licima koja su rodena na Kosovu i Metohiji, ili gde clanovi uže porodice osudenih lica žive na Kosovu i Metohiji.
3. U izuzetnim slucajevima, Strane se mogu složiti o premestaju cak i ako je osudenom licu preostalo da izdrži kaznu u kracem trajanju od one koja je predvidena u stavovima 1.b ili 2.b.


Clan 4.
Obaveza o dostavljanju informacija

1. Svako osudeno lice na koje se ovaj Sporazumj može primeniti bice odmah pouceno o odredbama ovog Sporazuma.
2. Ako osudeno lice po ovom sporazumu izrazi interes za premestaj Strani izricanja kazne, ta Strana ce o tome obavestiti Stranu izvrsenja kazne cim premestaj bude moguc nakon pravosnažnosti presude.
3. Informacija ce obuhvatiti:

a. ime, datum i mesto rodenja osudenog lica
b. adresu, ako je ima, na teritoriji pod nadzorom Strane izvrsenja kazne
c. izvestaj o cinjenicama na kojima je kazna zasnovana
d. vrstu, trajanje i datum pocetka izvrsenja kazne.

4. Ako je osudeno lice izrazilo svoj interes strani izvrsenja kazne, Strana izricanja kazne, ce na zahtev, dostaviti informacije iz stava 3. Strani izvrsenja kazne
5. Osudeno lice ce biti obavesteno, u pismenoj formi, o postupcima koje je Strana izricanja kazne, ili Strana izvrsenja kazne preduzela u skladu sa gore navedenim stavovima , kao i svakoj odluci koju je donela jedna od Strana povodom zahteva za premestaj.

Clan 5.
Zahtevi i odgovori

1. Zahtevi za premestaj i odgovori bice sacinjeni u pismenoj formi.
2. Zahtevi i odgovori na zahteve bice dostavljeni od strane Ministarstva ili Odeljenja Pravde strane mililje Ministarstvu ili Odeljenju pravde zamoljene strane.
3. Zamoljena strana ce odmah obavestiti stranu molilju o svojoj odluci da li je saglasna sa zahtevom za premestaj.


Clan 6.
Propratna dokumenta

1. Strana izdžavanja kazne, na zahtev Strane izricanja kazne , dužna je da joj dostavi primerak odgovarajucih propisa Strane izvrsenja kazne koji pokazuje da dela ili propusti na osnovu kojih je izrecena kazna cine krivicno delo prema propisima Strane izvrsenja kazne, ili bi cinila krivicno delo pod njenim nadzorom;
2. Ako je premestaj zatražen, Strana izricanja kazne ce obezbediti sledeca dokumenta Strani izricanja kazne, osim ukoliko pre toga jedna od Strana nije naznacila da se ne slaže sa premestajem;

a. Zvanicni primerak presude na osnovu kojih je donesena
b. Izjavu koja ukazuje koliki deo kazne je izdržan, ukljucujuci informaciju o bilo kom pritvoru, ili bilo kojoj drugoj cinjenici bitnoj za izvrsenje kazne;
c. Izjavu koja sadrži pristanak na premestaj u skladu sa clanom 3.1c i 3.2 c i
d. Kad je moguce, svu medicinsku i socijolosku dokumentaciju u pogledu osudenog lica, informacije o postupcima prema osudenom licu na teritoriji Strane izricanja kazne i preporuku o daljem postupanju prema osudenom licu na teritoriji poid nadzorom Strane izvrsenja kazne.

3. Obe strane mogu da zatraže da im budu obezbedena bilo koja dokumenta ili izjave navedene u stavovima 1. ili 2. pre podnosenjua zahteva za premestaj, ili pre donosenja odluke o saglasnosti za premestaj.


Clan 7.
Pristanak i provera pristanka

1. Strana izricanja kazne ce obezbediti da lice koje treba da da pristanak na premestaj u skladu ca clanom 3.1.c ili 3.2.c to ucini dobrovoljno i s potpunim znanjem pravnih posledica koje iz toga proizlaze. Na postupak za davanje ove saglasnosti primenjivace se odredbe zakona Strane izricanja kazne.
2. Strana izricanja kazne ce obezbediti mogucnost Strani izvrsenja kazne da, preko službenog lica o kom je postignut dogovor sa Stranom izvrsenja kazne, proveri da li je pristanak dat u skladu sa uslovima iznesenim u gore navedenom stavu 1.


Clan 8.
Posledice premestaja za Stranu izricanja kazne

1. Preuzimanje osudenog lica od organa Strane izvrsenja kazne imace za posledicu obustavu izvrsenja kazne u Strani izvrsenja kazne.
2. Strana izricanja kazne nece moci da izvrsi kaznu ukoliko je kazna u potpunosti izvrsena u Strani izvrsenja kazne,

Clan 9.
Posledice premestaja za stranu izvrsenja kazne


1. Nadležni organi Strane izvrsenja kazne odmah ce nastaviti izvrsenje kazne i bice obavezani pravnom prirodom i trajanjem kazne koju je izrekla Strana izvrsenja kazne.
2. Na izvrsenje kazne zatvora primenice se propisi Strane izvrsenja kazne i ta strana je nadležna za preuzimanje odgovarajucih mera.


Clan 10.
Izmena presude

Samo Strana izricanja kazne ima pravo da odluci o svim zahtevima za preispitaivanje presude.

Pomilovanje i amnestiju može da odobri camo Strana izricanja kazne u skladu sa propisima te strane.


Clan 11.
Obustava izvrsenja

Strana izvrsenja kazne ce obustaviti izvrsenje kazne cim bude obavestena od Strane izricanja kazne o bilo kojoj odluci ili meri usled koje kazna prestaje da bude izvrsna.

Clan 12.
Informacija o izvrsenja

Strana izvrsenja kazne ce Strani izricanja kazne pružiti informacije u vezi sa izvrsenjem kazne:

a. kada smatra da je izvrsenje okoncano;
b. ako osudeno lice pobegne pre nego sto je izvrsenje kazne okoncano;
c. ako Strana izricanja kazne zahteva specijalan izvestaj.


Clan 13.
Vremenska primena

Ovaj sporazum ce se primenjivati na izvrsenje svih kazni izrecenih pre ili nakon njegovog stupanja na snagu.

Clan 14.
Odnos sa drugim sporazumima

Ovaj Sporazum ni na koji nacin ne menja i ne deluje na važnost obaveza Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Srbije koje se odnose na oblast pravosuda iz Zajednickog Dokumenta potpisanog od strane Savezne Republike Jugoslavije i UNMIK-a u novembru 2001. godine.

Clan 15.
Zavrsne odredbe

Ovaj sporazum je sastavljen u sest istovetnih primeraka na srpskom i engleskom jeziku, od kojih Savezna Republika Jugoslavija zadržava cetiri primerka na srpskom i cetiri primerka na engleskom jeziku , a UNMIK zadržava dva primerka na srpskom i dva primerka na engleskom jeziku.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane obeju Strana potpisnica.

Potpisnici:

Mihael Steiner
Specijalni Predstavnik Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija za Kosovo

Dragisa Pesic
Predsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije

Dr Zoran Šindic
Predsednik Vlade Republike Srbije

Dr Nebojsa Covic
Specijalni predstavnik Predsednika Savezne Republike Jugoslavije i Predsednik Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)