Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Ujedinjene nacije

S/RES/1244 (1999)
10. jun 1999. godine

REZOLUCIJA 1244 (1999)


Usvojio Savet bezbednosti na svom 4011. sastanku,
10. juna 1999. godine

Savet bezbednosti,

Imajuci na umu svrhu i nacela Povelje Ujedinjenih nacija i prvenstvenu odgovornost Saveta bezbednosti za održavanje medunarodnog mira i bezbednosti,

Pozivajuci se na svoje Rezolucije 1160 (1998) od 31. marta 1998. godine, 1199 (1998) od 23. septembra 1998. godine, 1203 (1998) od 24. oktobra 1998. godine i 1239 (1999) od 14. maja 1999. godine,

Izražavajuci žaljenje sto nije u punosti udvoljeno zahtevima tih rezolucija,

Odlucan da resi tesku humanitarnu situaciju na Kosovu, Savezna republika Jugoslavija, i da omoguci bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica svojim domovima,

Osudujuci sve cinove nasilja protiv stanovnistva Kosova kao i sve teroristicke postupke bilo koje strane,

Pozivajuci se na izjavu Generalnog sekretara od 9. aprila 1999. godine, koja izražava brigu povodom humanitarne tragedije koja se dogada na Kosovu,

Potvrdujuci pravo svih izbeglica i raseljenih lica da se bezbedno vrate svojim domovima,

Pozivajuci se na nadležnost i mandat Medunarodnog tribunala za bivsu Jugoslaviju,
Pozdravljajuci opsta nacela politickog resavanja kosovske krize usvojena 6. maja 1999.
godine (S/1999/516, Dodatak 1 ovoj Rezoluciji), pozdravljajuci i prihvatanje ovih nacela datih u tackama 1. do 9. dokumenta predstavljenog u Beogradu 2. juna 1999. godine (S/1999/649, Dodatak 2 ovoj Rezoluciji) od strane Savezne republike Jugoslavije i saglasnost Savezne republike Jugoslavije na ovaj dokument,

Potvrdujuci privrženost svih država clanica suverenitetu i teritorijalnom integritetu Savezne republike Jugoslavije i ostalih država u regionu, kako je postavljeno u Helsinskom zavrsnom dokumentu i Dodatku 2,

Potvrdujuci zahtev iz prethodnih rezolucija za znacajnom autonomijom i znatnom
samoupravom za Kosovo,

Utvrdujuci da situacija u regionu i dalje predstavlja opasnost po medunarodni mir i
bezbednost,

Odlucan da pruži bezbednost i sigurnost medunarodnom osoblju i da omoguci da svi
izvrsavaju svoje odgovornosti na osnovu ove Rezolucije i da u tom cilju postupaju na osnovu Poglavlja VII Povelje Ujedinjenih nacija,

1. Odlucuje da ce politicko resavanje kosovske krize da se zasniva na opstim nacelima Dodatka 1 i kako je dodatno razradeno u nacelima i ostalim zahtevanim elementima u Dodatku 2;

2. Pozdravlja prihvatanje nacela i ostalih zahtevanih elemenata pomenutih u prethodnom stavu 1. od strane Savezne republike Jugoslavije i zahteva punu saradnju Savezne republike Jugoslavije pri njihovoj brzoj primeni;

3. Posebno zahteva da Savezna Republika Jugoslavija neposredno i proverljivo prekine nasilje i represiju na Kosovu i da zapocne i zavrsi proverljivo povlacenje u fazama sa Kosova svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga prema ubrzanom rasporedu, sa kojim ce da bude sinhronizovano razmestanje medunarodnih snaga bezbednosti na Kosovu;

4. Potvrduje da ce nakon povlacenja dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja da bude dozvoljeno da se vrate na Kosovo da bi obavljali funkcije u skladu sa Aneksom 2;

5. Odlucuje da na Kosovu, pod okriljem Ujedinjenih nacija, bude izvrseno razmestanje medunarodnih civilnih i bezbednosnih snaga, sa odgovarajucom opremom i potrebnim osobljem, i pozdravlja saglasnost Savezne republike Jugoslavije sa takvim prisustvom;

6. Traži od Generalnog sekretara da, uz konsultacije sa Savetom bezbednosti, naimenuje Specijalnog predstavnika radi kontrolisanja sprovodenja medunarodnog civilnog prisustva i dalje zahteva od Generalnog sekretara da naloži svom Specijalnom predstavniku da blisko koordinira sa medunarodnim snagama bezbednosti da bi se osiguralo da oba prisustva deluju u istom cilju i na nacin medusobnog potpomaganja;

7. Ovlascuje države clanice i relevantne medunarodne organizacije da uspostave medunarodno bezbednosno prisustvo na Kosovu kako je predvideno u tacki 4. Dodatka 2 sa svim sredstvima neophodnim za izvrsavanje odnosnih odgovornosti na osnovu stava 9. u daljem tekstu;

8. Potvrduje potrebu za brzim i skorim razmestajem efikasnog medunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva na Kosovu i zahteva da ucesnici saraduju u potpunosti pri tom razmestanju;

9. Odlucuje da zadaci medunarodnih snaga bezbednosti koje ce biti razmestene i koje ce delovati na Kosovu ukljucuju:

(a) Sprecavanje obnavljanja neprijateljstava, održavanjem i gde bude potrebno nametanjem prekida vatre i omogucavanjem povlacenja i sprecavanjem povratka na Kosovo saveznih i republickih vojnih, policijskih i paravojnih snaga, osim kao je propisano u tacki 6. Dodatka 2;
(b) Demilitarizovanje Oslobodilacke vojske Kosova (OVK) i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca kako se zahteva u stavu 15. u daljem tekstu;
(c) Uspostavljanje sigurnog okruženja, u kojem izbeglice i raseljena lica mogu bezbedno da se vrate domovima, medunarodno civilno prisustvo može da radi, privremena administracija da bude uspostavljena i humanitarna pomoc dostavljana;
(d) Obezbedivanje javnog reda i sigurnosti do trenutka kad medunarodno civilno prisustvo bude moglo da preuzme odgovornost za ovaj zadatak;
(e) Nadgledanje uklanjanja mina do trenutka kad medunarodno civilno prisustvo bude moglo, prema prilikama, da preuzme odgovornost za ovaj zadatak;
(f) Pružanje podrske, prema prilici, i bliska koordinacija rada sa medunarodnim civilnim prisustvom;
(g) Vrsenje dužnosti nadgledanja granica kako se zahteva;
(h) Obezbedivanje zastite i slobode sopstvenog kretanja, kretanja medunarodnog civilnog prisustva i ostalih medunarodnih organizacija;

10. Ovlascuje Generalnog sekretara da, uz pomoc relevantnih medunarodnih organizacija, uspostavi medunarodno civilno prisustvo na Kosovu da bi bila obezbedena privremenu administracija za Kosovo pod kojom ljudi Kosova mogu da uživaju znacajnu autonomiju u okviru Savezne republike Jugoslavije i koja ce da obezbedi prelaznu administraciju dok uspostavlja i nadgleda razvoj privremenih institucija samouprave da bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život za sve stanovnike Kosova;

11. Odlucuje da ce glavne odgovornosti medunarodnog civilnog prisustva ukljucivati:

(a) Promovisanje uspostavljanja znacajne autonomije i samouprave na Kosovu, do konacnog resenja, uz potpuno uzimanje u obzir Dodatka 2 i dogovora iz Rambujea (S/1999/648);
(b) Izvrsavanje osnovnih funkcija civilne administracije gde god i koliko god dugo to bude potrebno;
(c) Organizovanje i nadgledanje razvoja privremenih institucija demokratske i autonomne samouprave do politickog resenja, ukljucujuci održavanje izbora;
(d) Prenosenje, nakon osnivanja tih institucija, svojih administrativnih odgovornosti uz nadgledanje i podrsku konsolidovanju kosovskih lokalnih privremenih institucija i ostalim aktivnostima izgradivanja mira;
(e) Olaksavanje politickog procesa zamisljenog da odredi buduci status Kosova, uzimajuci u obzir sporazum iz Rambujea (S/1999/648);
(f) U zavrsnoj fazi, nadgledanje prenosa ovlascenja sa kosovskih privremenih institucija na institucije uspostavljene na osnovu politickog resenja;
(g) Pružanje podrske obnovi kljucne infrastrukture i drugoj obnovi privrede;
(h) Pružanje podrske, u koordinaciji sa medunarodnim humanitarnim organizacijama, pomaganju pri humanitarnim i prirodnim katastrofama;
(i) Održavanje gradanskog zakona i poretka, ukljucujuci osnivanje lokalnih policijskih snaga, a u meduvremenu, angažovanje medunarodne policije na Kosovu;
(j) Zastita i unapredivanje ljudskih prava;
(k) Obezbedivanje sigurnog i neometanog povratka svih izbeglica i raseljenih lica svojim domovima na Kosovu;

12. Naglasava potrebu za koordiniranim operacijama humanitarne pomoci, a da Savezna Republika Jugoslavija omoguci neometani pristup Kosovu organizacijama koje pružaju humanitarnu pomoc i da saraduje sa takvim organizacijama na nacin koji ce da omoguci brzu i efikasnu isporuku medunarodne pomoci;

13. Podstice sve države clanice i medunarodne organizacije da daju doprinos ekonomskoj i drustvenoj obnovi kao i bezbednom povratku izbeglica i raseljenih lica i u tom kontekstu naglasava važnost sazivanja medunarodne donatorske konferencije, posebno radi ciljeva postavljenih u prethodnom stavu 11 (g), sto je moguce pre;

14. Zahteva punu saradnju svih ucesnika, ukljucujuci medunarodne snage bezbednosti, sa Medunarodnim tribunalom za bivsu Jugoslaviju;

15. Zahteva da OVK i ostale naoružane grupe kosovskih Albanaca bez odlaganja prekinu sve ofanzivne akcije i da se pridržavaju zahteva za demilitarizaciju koje bude odredio glavnokomandujuci medunarodnih snaga bezbednosti uz konsultovanje sa Specijalnim predstavnikom Generalnog sekretara;

16. Odlucuje da se zabrane nametnute stavom 8. Rezolucije 1160 (1998) nece primenjivati na oružje i prateci materijal koji ce koristiti medunarodno civilno bezbednosno prisustvo;

17. Pozdravlja rad koji obavljaju Evropska Unija i ostale medunarodne organizacije na razvijanju sveobuhvatnog pristupa ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona pogodenog kosovskom krizom, ukljucujuci sprovodenje Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope uz siroko medunarodno ucesce radi daljeg unapredivanja demokratije, ekonomskog napretka, stabilnosti i regionalne saradnje;

18. Zahteva da sve države u regionu saraduju u potpunosti u realizaciji svih aspekata ove Rezolucije;

19. Odlucuje da se medunarodno civilno prisustvo i snage bezbednosti ustanovljavaju za pocetni period od 12 meseci, uz produženje po isteku tog perioda, osim u slucaju da Savet bezbednosti odluci drugacije;

20. Traži od Generalnog sekretara da redovno, u odgovarajucim vremenskim intervalima, izvestava Savet o primeni ove Rezolucije, ukljucujuci izvestaje sefova medunarodnog civilnog prisustva i snaga bezbednosti, s tim da prvi izvestaji bude podnet u roku od 30 dana od usvajanja ove Rezolucije;

21. Odlucuje da i dalje aktivno radi na ovim pitanjima.

Dodatak 1
Izjava predsedavajuceg o zakljuccima sastanka ministara inostranih poslova grupe G-8, održanog u centru Petersberg, 6. maja 1999. godine

Ministri inostranih poslova Geupe G-8 usvojili su sledeca opsta nacela politickog resavanja kosovske krize:

- Neposredan i proverljiv prestanak nasilja i represije na Kosovu;
- Povlacenje sa Kosova vojnih, policijskih i paravojnih snaga;
- Razmestanje na Kosovu efikasnih snaga medunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva koje su odobrile i prihvatile Ujedinjene nacije, koja su u stanju da garantuju postizanje zajednickih ciljeva;
- O uspostavljanju privremene administracije na Kosovu odlucice Savet bezbednosti da bi obezbedio uslove za miran i normalan život za sve stanovnike Kosova;
- Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica i neometan pristup Kosovu organizacija koje pružaju humanitarnu pomoc;
- Politicki proces u pravcu uspostavljanja privremenog okvirnog politickog sporazuma koji ce da obezbedi znacajnu samoupravu na Kosovu, uzimajuci u potpunosti u obzir sporazum iz Rambujea i nacela suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne republike Jugoslavije i ostalih država u regionu, i demilitarizaciju OVK;
- Sveobuhvatni pristup privrednom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona.

Dodatak 2

Treba da bude postignut dogovor o sledecim nacelima, radi pomaka prema resenju kosovske krize:

1. Neposredan i proverljiv prestanak nasilja i represije na Kosovu.

2. Proverljivo povlacenje sa Kosova svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga prema
ubrzanom rasporedu.

3. Razmestanje na Kosovu, pod okriljem Ujedinjenih nacija, efikasnog medunarodnog civilnog i bezbednosnog prisustva, koje ce delovati na nacin koji bude utvrden na osnovu Poglavlja VII Povelje, tako da bude sposobno da garantuje postizanje zajednickih ciljeva.

4. Medunarodno bezbednosno prisustvo uz znatno ucesce Severnoatlantskog pakta mora da bude razmesteno pod objedinjenom komandom i kontrolom i da bude ovlasceno da uspostavi bezbedno okruženja za sve ljude na Kosovu i da olaksa svim raseljenim licima i izbeglicama bezbedan povratak svojim domovima.

5. O uspostavljanje privremene administracije za Kosovo kao dela medunarodnog civilnog prisustva pod kojim ljudi Kosova mogu da uživaju znacajnu autonomiju u okviru Savezne republike Jugoslavije, odlucice Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Privremena administracija ce da omogucuje prelaznu administraciju dok uspostavlja i nadgleda razvoj privremenih demokratskih institucija samouprave koje treba da osiguraju uslove za miran i normalan život svim stanovnicima Kosova.

6. Nakon povlacenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja bice dozvoljeno da se vrate da bi obavljali sledece funkcije:

- Vezu sa medunarodnom civilnom misijom i medunarodnim snagama bezbednosti;
- Obeležavanje/ciscenje minskih polja;
- Održavanje prisustva na srpskim istorijskim lokalitetima;
- Održavanje prisustva na kljucnim granicnim prelazima.

7. Bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica pod nadzorom Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice i neometani pristup Kosovu organizacija za humanitarnu pomoc.

8. Politicki proces u pravcu uspostavljanja privremenog okvirnog spoprazuma koji obezbeduje znacajnu samoupravu Kosovu, uz puno postovanje sporazuma iz Rambujea i nacela suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne republike Jugoslavije i ostalih država u regionu, i demilitarizaciju OVK. Pregovori izmedu strana radi postizanja dogovora ne treba da odlažu niti da narusavaju uspostavljanje institucija demokratske samouprave.

9. Sveobuhvatni pristup privrednom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona. Ovo ce da ukljucuje primenu Pakta za stabilnost jugoistocne Evrope uz siroko medunarodno ucesce radi dalje promocije demokratije, ekonomskog napretka, stabilnosti i regionalne saradnje.

10. Obustavljanje vojnih aktivnosti zahtevace prihvatanje nacela iznetih u tekstu iznad ovoga uz ostale prethodno utvrdene zahtevane elemente koji su utvrdeni u napomeni uz ovaj tekst. Zatim ce ubrzo da bude sklopljen vojno-tehnicki sporazum koji treba, izmedu ostalog, da utvrdi dodatne modalitete, ukljucujuci uloge i funkcije jugoslovenskog/srpskog osoblja na Kosovu:

Povlacenje

- Postupke povlacenja, ukljucujuci detaljan raspored faza i razgranicenje tampon zone u Srbiji izvan koje ce snage da budu povucene;

Osoblje koje se vraca

- Oprema pridružena osoblju koje se vraca;
- Kriterijumi njihove funkcionalne odgovornosti;
- Raspored njihovog vracanja;
- Razgranicenje njihovih geografskih podrucja delovanja;
- Pravila koja ce regulisati njihov odnos sa medunarodnim snagama bezbednosti i medunarodnom civilnom misijom.

Napomene

Ostali zahtevani elementi:

- Ubrzan i precizan vremenski raspored povlacenja, koji znaci npr. sedam dana za potpuno povlacenje i izvlacenje oruda protivvazdusne odbrane 25 kilometara izvan zajednicke zone bezbednosti u roku od 48 sati;
- Povratak osoblja za cetiri funkcije utvrdene u tekstu iznad ovoga bice pod
nadzorom medunarodnih snaga bezbednosti i bice ogranicen na mali dogovoreni broj (stotine, ne hiljade);
- Obustavljanje vojnih aktivnosti ce da nastupi nakon otpocinjanja proverljivog
povlacenja;
- Rasprava i postizanje vojno-tehnickog sporazuma nece da produžavaju prethodno utvrdeni period za izvrsavanje potpunog povlacenja.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)