PLANI I IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE PËR KOSOVËN


UNMIK, 31.03.2004.

P Ë RMBAJTJA:


PËRMBLEDHJE

1. FUNKSIONIMI I INSTITUCIONEVE DEMOKRATIKE

2. SUNDIMI I LIGJIT

3. LIRIA E LËVIZJES

4. KTHIMET E QËNDRUESHME DHE TË DREJTAT E BASHKËSIVE DHE PJESËTARËVE TË TYRE

5. EKONOMIA

6. E DREJTA PRONËSORE

7. DIALOGU

8. TRUPA E MBROJTJES SË KOSOVËS

 

© 2004 International Aid Network (IAN)