UNMIK

Housing and Property Directorate

Housing and Property Claims Commission

2, Goleska Street, 38000-Pristina, Kosovo

Tel: +381 (0) 38 225 473, Fax: +381 (0) 38 244 854

E-mail: Administrator@hpdkosovo.org

Njoftim për publikun

Me përfundimin e seancës së 29-të të Komisionit për Kërkesat Pronësore Banesore në fund të prillit, janë marrë vendime mbi 27.000 kërkesa nga 29.000 sa janë paraqitur në Drejtoratin për Çështje Pronësore Banesore (HPD).

Përfundimi i punës së HPD-së është paraparë të bëhet në fund të vitit 2005. Në periudhën e mbetur HPD do të fokusojë përpjekjet e saj në implementimin e këtyre vendimeve.

Prandaj, Drejtorati lut paraqitësit të cilët:

•  kanë paraqitur kërkesë në HPD dhe ende nuk janë kontaktuar për t'u informuar për vendimin; apo

•  janë njoftuar formalisht lidhur me vendimin mbi kërkesat e tyre por ende nuk e kanë informuar HPD-në se si dëshirojnë që të vazhdohet me implementimin e tyre;

të kontaktojnë ndonjërën nga zyrat e tij sa më parë që të kenë mundësi.

Banuesit e paligjshëm të një prone të kërkuar duhet ta lirojnë atë vullnetarisht tani dhe t'ia dorëzojnë çelësat HPD-së. Të gjithë ata që do të gjenden në situatë të paligjshme do të dëbohen.

Ata të cilët besojnë se kushtet e tyre specifike sociale janë të jashtëzkonshme këshillohen t'ua prezentojnë rastin e tyre komunave pasi që ato janë autorietet përgjegjëse për çështje të strehimit social (neni 3.1, K, Rregullorja 2000/45 e UNMIK-ut).

Lidhja direkte me telefon e dedikuar për dhënien e informatave palëve në kërkesë

Statusi i tanishëm dhe statistikat mund të gjenden në www.hpdkosovo.org

HPD HQ, Prishtinë

Vllaznim Baskimi 51

Tel: 038 249 918

Telefax: 038 249 919

HPD Pejë

Mosha Pijade
Tel: 039 32 968
Telefax: 039 32 970

 

HPD Beograd

Kosovska 49/8
Tel: 011 334 5513
Telefax: 011 334 5314

 

HPD Podgoricë

Crnogorskih Serdara
Tel: 081 624 216

 

HPD Gjilan

Rade Popovic
Tel: 0280 20 289
Telefax: 0280 24 067

 

HPD Prishtinë

Rruga e Goleshit 2
Tel: 038 225 473
Telefax: 038 244 854

 

HPD Mitrovicë

Selia Regjionale e UNMIK-ut (Jugobanka)
Tel: 028 30 136
Telefax: 028 30 139

Zyra e vizitorëve : rruga 'Mbretëresha Teuta' (përballë Jugobankës); dhe ndërtesa e AKM-së, zyra nr.18, Ndërtesa e Stacionit të Veriut të UNMIK-ut

HPD Prizren

Selia Regjionale e UNMIK-ut
Tel: 029 631 269

Telefax:029 631 469 

Zyra e vizitorëve : Jeronim De Rada"/ "Zef Llush Marku"/ "Metohijska" no. 63
Tel: 029 631-429

<<<

© 2004 International Aid Network (IAN)