English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Specijalni programi > Psihosocijalna pomoć žrtvama torture u BiH (RS)
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
Specijalni programi
  Nadoknada stete
  Psihosocijalna pomoć žrtvama torture u BiH (RS)
  Kulturni aspekti traume
  Implementacija Istambulskog protokola
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Psihosocijalna pomoć žrtvama torture u BiH (RS)

Rad sa žrtvama torture u Bosni je krenuo u decembru 2002. IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (Asocijacija za rehabilitaciju žrtava torture - Centar za žrtve torture, Sarajevo i Udrženje žena Medica, Zenica) pružili su inicijalnu psihosocijalnu rehabilitaciju žrtava torture u izabranim opštinama u Bosni i Hercegovini (Bijeljina, Brčko, Bratunac, Zvornik, Modriča, Doboj, Šipovo i Mrkonjić Grad) i sproveli su početno snimanje situacije (pre-screening), procenu potreba i procenu postojećih raspoloživih službi za žrtve torture.

Tokom inicijalne rehabilitacije i faze procene otkrili smo da većina klijenata je imala simptome PTSP-a i u večini slučajeva nisu adekvatno lečeni u svojim zajednicama. Žrtve torture u odabranim opštinama su uglavnom muškarci, stariji, slabog obrazovanja i pored toga i nezaposleni, uglavnom radeći poslove vezane za industriju i razne zanate.

Prosečni prihod po porodici je veoma nizak. Većina ovih ljudi su izbeglice, koji žive u iznajmljenim prostorijama ili u veoma lošim kućnim uslovima. Pored toga, većina ljudi je drastično osiromašilo u odnosu na period pre rata.

Od onih koji su bili zarobljeni ili zatvoreni u logorima, 93% je izjavilo da su bili torturisani. Polovina njih je zadobila bolne telesne povrede tokom torture i većina onih koji su to preživeli je izjavila da je doživljena tortura imala razarajući uticaj na njihovo ukupno mentalno i fizičko zdravlje.

Na osnovu rezultata dobijenih procenom i na osnovu velikih potreba žrtava torture iz Bosne i Hercegovine za nekom pomoći, odlučili smo da nastavimo sa direktnim pružanjem pomoći - uključujući psihološko, psihijatrijsko i medicinsko lečenje. U septembru 2005. započeli smo projekat pod nazivom Program psihosocijalne rehabilitacije za žrtve torture u ciljnim regionima Bosne i Hercegovine kroz CTV, IAN i MEDICA mobilne timove . Projekat je takođe implementiran od strane tri organizacije iz prethodne faze.

IAN CRŽT nastavio je sa aktivnostima u ciljnim regionima Bijeljine i Bratunca i proširio je aktivnosti na Srebrenicu, Višegrad, Foču i Kalinovik.

Klijenti, uključujući žrtve torture i članove njihovih porodica, dobili su sledeće vrste pomoći:

  • savetovanje i psihoterapiju (individualnu ili grupnu psihoterapiju) koje su pružili psiholozi i psihoterapeuti
  • psihološku i psihijatrijsku dijagnostiku
  • opšte lekarske preglede i lečenje
  • specijalističke internističke preglede (EKG, merenje krvnog pritiska) i dijagnostiku
  • farmakoterapiju
  • psihofarmakoterapiju.

Klijenti su dobili izveštaje o svom somatsom i psihološkom zdravstvenom stanju kao i preporuke za dalje lečenje.

Organizovane su i kućne posete za klijente koji nisu bili u stanju da sami dođu na pregled. Za najosetljivije slučajeve sa ozbiljno ugoženim zdravljem, organizovali smo dodatne usluge kao što je nastavak terapije u adekvatnim institucijama, specijalističke medicinske preglede, obezbeđivanje specijalnih medikamenata itd.

Zahvaljujući Dobrovoljnom fondu za žrtve torture Ujedinjenih nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture) , koji je podržao naše napore da pomognemo žrtvama torture, ovaj projekat se uspešno sprovodi i verujemo da će se to nastaviti u budućnosti.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana