English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume > Aktivnosti > Predstavljanje i zastupanje > Zagovaranje za implementaciju OPCAT-a
       
 
Centar za rehabilitaciju žrtava torture i traume
Istorijat
Ciljevi CRŽT
Aktivnosti
  Psihosocijalna rehabilitacija
  Predstavljanje i zastupanje
    Okrugli stolovi o prisilnoj mobilizaciji izbeglica
    Inicijativa Vrhovnom sudu Srbije
    Kreiranje novog krivičnog zakona Srbije
    Kampanja obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture
    Zagovaranje za implementaciju OPCAT-a
  Istraživanja i publikacije
Specijalni programi
Umrežavanje i donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Zagovaranje za implementaciju OPCAT-a

Jedan od ciljeva IAN CRŽT je podizanje svesti javnosti u vezi sa torturom i tretmanom obolelih, kao i zagovaranje implementacije Opcionog Protokola uz Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture (OPCAT) u Republici Srbiji.

Šta je Opcioni Protokol?

18. decembra 2002. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija je usvojila Opcioni protokol uz Konvenciju UN protiv torture (OPCAT). Cilj OPCAT-a je sprečavanje torture i drugih oblika lošeg postupanja kroz uspostavljanje sistema regularnih poseta mestima u kojima se nalaze lica lišena slobode, koje bi vršila nezavisna međunarodna i domaća tela.

Uprkos činjenici da su tortura i drugi oblici lošeg ponašanja zabranjeni međunarodnim pravom, ove zloupotrebe i dalje nastavljaju da budu široko rasprostranjene. Lica lišena slobode se uglavnom nalaze pod rizikom jer su odsečena os spoljašnjeg sveta i, za svoje najosnovnije potrebe i prava, potpuno su zavisna od institucije u kojoj se nalaze. OPCAT nudi novi pristup, obzirom da ni jedan drugi međunarodni ugovor na predvidja konkretne korake da se ovakva kršenja ne vrše unutar mesta u kojima se nalaze lica lišena slobode širom sveta.

OPCAT uspostavlja system redovnih poseta zatvorima koje će komplementarno vršiti međunarodna I nacionalna nezavisna stručna tela. Nakon ratifikacije ili pristupanja OPCAT-u, države članice su obavezne da prihvate nenajavljena posete zatvorima od strane ovih tela.

Prvo telo u okviru ovog sistema poseta će biti novo međunarodno telo, < Podkomitet > Komiteta protiv torture. Drugi deo ovog sistema će biti posete koje će vršiti nacionalna tela (tj. nacionalni preventivni mehanizmi). Kada OPCAT stupi na snagu u roku od godinu dana od ratifikacije odnosno pristupanja, države potpisnice će biti u obavezi da imaju jedan ili više nacionalnih mehanizama za prevenciju. Nije tačno preciziran model nacionalnog mehanizma, te stoga komisije za ljudska prava, ombudsman, parlamentarna komisija ili NVO-i, mogu biti određeni da vrše ovu funkciju. Države potpisnice su dužne da obezbede da ova nacionalna tela funkcionišu bez ikakvog uticaja od strane organa vlasti.

25-tog septembra 2003 godine državna zajednica Srbije I Crne Gore potpisala je Opcioni protokol u skladu sa Konvencijom protiv torture (OPCAT). Tri godine kasnije, 26-tog septembra 2006. godine Republika Srbija ratifikovala je OPCAT.

Zagovaranje implementacije Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture Ujedinjenih nacija (CAT) i uspostavljanje nezavisnih nacionalnih preventivnih mehanizama za nadgledanje ustanova zatvorenig tipa je jedna od sadašnjih i budućih ciljeva IAN CRŽT aktivnosti.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana